Flygbild över Nockeby med bostadshus, grönområden och Nockebybron. Tre bostadshus markerade i en röd cirkel. Illustration/foto
Flygbild över Nockeby. Seniorbostäderna inritade och markerade med cirkel. Illustration/foto: Seniorgården
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorboende i Nockeby

Nockeby

Tre hus med sammanlagt cirka 30 seniorbostäder ska byggas nära Sankta Birgitta kyrka. De nya husen kommer att beröra fastigheterna Prosten 1 och Nockebyhov 1:1.

Aktuella arbeten

I november 2023 startar upprustningen av parken Brålunden. Upprustningen innebär att staden gör nya planteringar av bland annat fruktträd och ek, placerar ut nya sittmöbler och lekutrustning.

Under tiden arbete pågår kommer stora delar av parken att vara avstängd. Lekplatsen kommer vara öppen, men kan under enstaka dagar behöva stängas av då arbeten ska göras i eller intill lekplatsen.

Entreprenör är Marbit. Arbetet planeras vara klart våren 2024.

Upprustning Brålunden

Parken Brålunden rustas upp till följd av de nya bostäderna nära S:t Birgitta
kyrka. Staden rustar upp Brålunden med planteringar, nya sittytor, lekytor och
större möjlighet till vistelse.

Projektet med upprustningen av Brålunden är en kompensation av grönyta som tidigare tagits i anspråk och har fokus på att förstärka den biologiska mångfalden och rekreativa värden.

Innehåll i upprustningen

En träspång byggs som slingrar sig genom delar av parken. Nya sittmöbler, både fasta och flyttbara, placeras ut runtom i parken. Fruktträd och ekar planteras för att förstärka den biologiska mångfalden och ge frukt åt människor och djur. Den befintliga gungställningen och linbanan rustas upp med ny färg.

Tidplan och påverkan

Upprustningen av parken startar i november 2023 och planeras vara klart under våren 2024. Arbetsområdet sträcker sig över hela Brålunden, med undantag för lekplatsen. Under tiden arbeten pågår kommer stora delar av parken att vara avstängda, eftersom de kommer vara byggarbetsplats.

Lekplatsen kommer vara öppen, men kan under enstaka dagar behöva stängas av då arbeten ska göras i eller intill lekplatsen.

Slutbesiktning av arbetet är planerat till april 2024.

Byggstart  2018

I slutet av Nockeby Kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka, har Seniorgården byggt 30 seniorbostäder i form av bostadsrätter. Bostäderna uppfördes i tre huskroppar om tre våningar och suterrängvåning. Bostäderna har balkonger mot söder och mot väster.

Bebyggelsen har anpassats till den närliggande kyrkomiljön och omgivningen som är en del av trädgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper.

Färdigställande in- och utvändigt 2019

Seniorgården hade byggstart under sommaren 2018. Första delen i arbetet var att gallra ur träd på platsen där bostadshusen ska byggas. Stockholms stad och Seniorgården har kommit överens om vilka träd som ska tas ner på platsen. Avsikten är att bevara så många friska träd som möjligt på marken i anslutning till bostadsprojektet.

Under vintern 2018/2019 byggdes husens stommar. Inflyttning startade 2020.

Bilder

Bostadshus med inglasade balkonger och stor terrass. Gata och kyrka. Illustration
Visionsbild för seniorboende. Sankta Birgittas kyrka syns i bakgrunden. Bild: Seniorgården
Två bostadshus vid ett skogsbryn men höga tallar. Bostäderna har stora inglasade balkonger. Illustration
Visionsbild för seniorboendet. Bild: Seniorgården.
Bostadshus vid en gångväg kantad av en låg häck. Bilar på bilparkering, människor i rörelse. Illustration
Sett från kyrkan. Visar utformning av garage. Bild: Brunnberg och Forshed

Staden rustar upp gångbanor och vändplan

När bostadshusen färdigställdes planterade Stockholms stad träd längs trottoaren inom områdets norra del. En ny gångbana byggdes längs de nya husen och vändplanen rustades upp så att SL:s ersättningsbussar nu kan vända på ett bättre sätt.

Inom området ryms garage under jord med 19 parkeringsplatser som tillhör bostadshusen. En plats för parkering för personer med rörelsehinder ryms inom kvartersmark. Markparkering med 20 platser för kyrkans besökare anordnas ovanpå parkeringsgaraget med infart från entrétorget. Inomhus ryms cirka 40 cyklar, utomhus ryms cirka 20 cykelparkeringsplatser.

Bilder

Bostadshus med vit fasad och kyrka vid Nockeby kyrkväg. Träd, häck längs bostadshusen och människor i rörelse. Illustration
Perspektiv från Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed

Tidsplan 

Detaljplanen vann laga kraft 16 juni 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Johanna Stjernström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 466

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad