Flygbild över Nockeby med bostadshus, grönområden och Nockebybron. Tre bostadshus markerade i en röd cirkel. Illustration/foto
Flygbild över Nockeby. Seniorbostäderna inritade och markerade med cirkel. Illustration/foto: Seniorgården
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorboende i Nockeby

Nockeby

Tre hus med sammanlagt cirka 30 seniorbostäder ska byggas nära Sankta Birgitta kyrka. De nya husen kommer att beröra fastigheterna Prosten 1 och Nockebyhov 1:1.

Aktuella arbeten

I november 2023 startar upprustningen av parken Brålunden. Upprustningen innebär att staden gör nya planteringar av bland annat fruktträd och ek, placerar ut nya sittmöbler och lekutrustning.

Under tiden arbete pågår kommer stora delar av parken att vara avstängd. Lekplatsen kommer vara öppen, men kan under enstaka dagar behöva stängas av då arbeten ska göras i eller intill lekplatsen.

Entreprenör är Marbit. Arbetet planeras vara klart våren 2024.

Byggstart  2018

I slutet av Nockeby Kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka, bygger Seniorgården omkring 30 seniorbostäder i form av bostadsrätter. Bostäderna uppförs i tre huskroppar om tre våningar och suterrängvåning. Bostäderna har balkonger mot söder och mot väster.

Bebyggelsen anpassas till den närliggande kyrkomiljön och omgivningen som är en del av trädgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper.

Färdigställande in- och utvändigt 2019

Seniorgården hade byggstart under sommaren 2018. Första delen i arbetet var att gallra ur träd på platsen där bostadshusen ska byggas. Stockholms stad och Seniorgården har kommit överens om vilka träd som ska tas ner på platsen. Avsikten är att bevara så många friska träd som möjligt på marken i anslutning till bostadsprojektet.

Under vintern 2018/2019 byggdes husens stommar. Nu återstår utvändigt arbete med fasad och färdigställande invändigt och utvändigt.

Inflyttning planerades till första kvartalet 2020.

Tillfällig parkering och byggtransporter

Under byggtiden kommer bodar och containrar att stå delvis framför S:t Birgitta kyrka, och delvis på Nockeby kyrkväg. Byggetableringen kommer att vara inhägnad. Under byggtiden ordnas en tillfällig parkering för kyrkans besökare på det som idag är gräsmatta intill kyrkan. För allas säkerhet ber vi dig att respekterade avstängningar och provisoriska gångvägar för allmänheten som kommer att upprättas kring arbetsplatsen.

Byggarbetet kommer att medföra byggtrafik till och från arbetsplatsen. Transporterna kommer att gå på Nockeby kyrkväg via Gubbkärrsvägen och Drottningholmsvägen, men också via Nockeby kyrkväg till Västerled mot Alvik.

Arbetstider

Byggarbetsplatsens arbetstider är vanligtvis vardagar klockan 06.30–16.30. Arbeten som innebär störande buller ska utföras klockan 07.00–18.00.

Bullernivåer och tider för störande arbeten ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbetsplatser. Vid särskilda behov kan projektet ansöka om att få utföra störande arbeten under kvällstid fram till klockan 22 och på helger.

Bilder

Bostadshus med inglasade balkonger och stor terrass. Gata och kyrka. Illustration
Visionsbild för seniorboende. Sankta Birgittas kyrka syns i bakgrunden. Bild: Seniorgården
Två bostadshus vid ett skogsbryn men höga tallar. Bostäderna har stora inglasade balkonger. Illustration
Visionsbild för seniorboendet. Bild: Seniorgården.
Bostadshus vid en gångväg kantad av en låg häck. Bilar på bilparkering, människor i rörelse. Illustration
Sett från kyrkan. Visar utformning av garage. Bild: Brunnberg och Forshed

Staden rustar upp gångbanor och vändplan

När bostadshusen är färdigställda påbörjar Stockholms sta arbeten med att plantera träd längs trottoaren inom områdets norra del. En ny gångbana byggs längs de nya husen och vändplanen rustas upp så att SL:s ersättningsbussar kan vända på ett bättre sätt än idag.

Inom området ryms garage under jord med 19 parkeringsplatser som tillhör bostadshusen. En plats för parkering för personer med rörelsehinder ryms inom kvartersmark. Markparkering med 20 platser för kyrkans besökare anordnas ovanpå parkeringsgaraget med infart från entrétorget. Inomhus ryms cirka 40 cyklar, utomhus ryms cirka 20 cykelparkeringsplatser.

Bilder

Bostadshus med vit fasad och kyrka vid Nockeby kyrkväg. Träd, häck längs bostadshusen och människor i rörelse. Illustration
Perspektiv från Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed

Tidsplan 

Detaljplanen vann laga kraft 16 juni 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Johanna Stjernström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 466

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad