• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lekgata vid Norra Ängby skola

Norra Ängby

Under hösten 2023 så kommer nya bilfria miljöer att skapas vid tre utvalda skolor. På de utvalda gatorna kommer möblering, växter, belysning samt vissa lekfulla inslag att finnas.

Stockholms stad har under första halvåret 2023 arbetat med att ta fram principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor. Vid tre skolor kommer nu lösningarna att genomföras och testas under en halvårsperiod, pilotprojektet kallas Lekgator. Barnen vid de utvalda skolorna får nu en säkrare, tryggare och lugnare miljö och mer plats för att vistas på. Låg- och mellanstadieskolan Norra Ängby i Bromma är en av de tre utvalda skolorna att delta i projektet.

Hur påverkas trafiken?

  • Vultejusvägen – en del av gatan stängs av helt.
Översikt över området med avstängd gata markerad med rött.

Tidsplan

  • Hösten 2023: pilotprojektet genomförs vid de tre utvalda skolorna som får bilfria zoner med möbler, växter, belysning och lekfulla inslag
  • Vintern 2023/2024: utvärdering av testet genomförs och förslag på en permanent lösning tas fram
  • Slutet av februari 2024: den tillfälliga omvandlingen av gatorna avetableras
  • Våren 2024: genomförandebeslut i trafiknämnden
  • Våren/sommaren 2024: de permanenta lösningarna genomförs om beslut fattas i trafiknämnden om genomförande
  • Hösten 2024: de permanenta bilfria zonerna öppnar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pilotprojekt Stockholms lekgator

Projekt i Norra Ängby

Uppdaterad