Stor byggnad längs Råckstavägen. Framför byggnaden sträcker sig Råckstavägen. Bakom högdelen syns förslagets andra byggnad. Illustration.
Visualisering över ny bebyggelse, vy mot sydväst längs Råckstavägen. Källa: Brunnberg & Forshed
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Råckstavägen och Björketorpsvägen

Norra Ängby

Nya bostäder planeras att byggas vid Råckstavägen och Björketorpsvägen i Norra Ängby. Förslaget är att bostäderna ska upplåtas som hyresrätter i fastigheten Grimsta 1:5. Samråd pågår 14 februari-28 mars 2023.

Två nya flerbostadshus med totalt cirka 140 bostäder planeras vid Råckstavägen och Björketorpsvägen. Bostäderna föreslås upplåtas som hyresrätter. Bakom de nya byggnaderna sparas natur- och parkmark. Förslaget är tänkt att skapa en varierad stadsgata längs Råckstavägen. Med nya bostäder blir flödet av människor större i området, och känslan av trygghet ökar.

Området har ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och är utpekat som ett lokalt samband i översiktsplanen. Planarbetet ger möjligheter till att stärka kopplingar mellan närliggande områden.

Bilder

Två flerbostadshus. Framför byggnaderna ligger en korsning mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen. Det finns ett ljusare hus, mot Björketorpsvägen, på 8 våningar. Utmed Råckstavägen ligger det andra flerbostadshuset. Illustration.
Förslaget sett från rondellen vid Björketorpsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed
Koloniområde. Bakom koloniområdet finns den föreslagna byggnaden längs Råckstavägen. Byggnaden ligger bakom träd. Illustration.
Vy Från kolonilottsområdet mot Råckstavägen. Källa: Brunnberg & Forshed
Illustration över husen och bostadsgårdar. Entréer och gångstigar är markerade.
Illustrationsplan över förslaget sett uppifrån. Illustration: Funkia

Planområde

Planområdet sträcker sig från Björketorpsvägen och cirkulationsplatsen i söder, längs Råckstavägen i väster och gränsar till Tunets servicehus och Råcksta koloniområde i norr. I söder gränsar området till bostadskvarteret Långskeppet som består av flerbostadshus placerade på en höjd. Planområdet befinner sig mellan småstugeområdet Norra Ängby med dess omgivande grönska och ABC-staden Vällingby. 

Tidsplan

  • Start PM: juni 2020
  • Samråd: 14 februari–28 mars 2023
  • Granskning: kvartal 3 2024
  • Antagande: kvartal 1 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

AB Stockholmshem.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Monika Stenberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 239

Michaela Jögi
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 624

Projekt i Norra Ängby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad