Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen.
Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen. Illustration: Stadion arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya Elementarskolan föreslås byggas ut

Norra Ängby

Förslaget gör det möjligt att bygga ut matsal och lokaler för undervisning på skolan. Detaljplanen rör fastigheten Futharken 2 i Norra Ängby.

Stockholm växer och det är viktigt att kunna möta stadens ökade behov av skolplatser. Inom några år kommer antalet elever öka och skolan behöver dimensioneras för cirka 1 200 elever enligt utbildningsförvaltningen. För att möta den växande stadens behov är det viktigt att skolverksamheten fungerar väl. Nya Elementarskolans lokaler är överlag i gott skick men del av verksamheteten drivs i tillfälliga paviljonger på fastigheten.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som möjliggör att Nya Elementars skola kan byggas ut inom fastigheten Futharken 2. Planförslaget innebär även en justering av den befintliga byggrätten i den norra delen av fastigheten, där del av den ursprungliga skolbyggnaden inte följer gällande detaljplan.

Situationsplan som visar hur området är tänkt att disponeras.

Hänsyn till natur- och kulturvärden

Om- och tillbyggnader av skolan ska utföras med hänsyn till skolbyggnadens höga kulturvärden och med hänsyn till det intilliggande området Norra Ängby, som är av riksintresse, vilket innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdets natur- eller kulturmiljö. Stockholms stad måste även ta hänsyn till naturvärden och kopplingen till Kyrksjölötens naturreservat, som ligger i direkt anslutning till planområdet.

Bilder

Vy längs Möjbrovägen från norr, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande utbyggnad i väster. Till höger i bild går det att ana villabebyggelsen i Norra Ängby på andra sidan Möjbrovägen. Människor i rörelse, illustration.
Vy längs Möjbrovägen från norr, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande utbyggnad i väster. Till höger i bild går det att ana villabebyggelsen i Norra Ängby på andra sidan Möjbrovägen. Illustration: Stadion arkitekter.
Föreslagen matsalstillbyggnad, cykelparkering och tydligare entré från väster, människor i rörelse, illustration.
Föreslagen matsalstillbyggnad, cykelparkering och tydligare entré från väster. Illustration: Stadion arkitekter.
Vy från Bergslagsvägens rondell i sydväst, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande volym mot Möjbrovägen, människor i rörelse, barn på cykel på väg över övergångsställe, illustration.
Vy från Bergslagsvägens rondell i sydväst, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande volym mot Möjbrovägen. Illustration: Stadion arkitekter.
Vy sett från Åkeshovs tunnelbaneperrong, söder om planområdet, som visar föreslagen bebyggelse i relation till befintlig, cykelparkering, illustration.
Vy sett från Åkeshovs tunnelbaneperrong, söder om planområdet, som visar föreslagen bebyggelse i relation till befintlig. Illustration: Stadion arkitekter.

Matsal och lokaler för undervisning

Förslaget innebär att det finns möjlighet att bygga ut matsal, särskola (MIRA) och ämnessalar mot Möjbrovägen, väster om befintlig skolbyggnad samt mellanstadium och idrottshall i den östra delen av skolgården. Den tillkommande byggnaden för särskolan (MIRA) och ämnessalar föreslås på samma plats som en aulabyggnad var planerad enligt de ursprungliga planerna för skolan. De nya skolbyggnaderna ersätter behovet av de tillfälliga paviljonger som används av skolan idag.

Ny idrottshall

Mellanstadiet och idrottshallen föreslås placeras på den del av skolgården som är minst känslig utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv samt indraget från gränsen mot Kyrksjölötens naturreservat för att bibehålla skolgårdens koppling till naturreservatet och minska påverkan på naturreservatet.

Placeringen av utbyggnaden innebär att det är lättare att ta sig till särskolans entré. Friytan på skolgården blir mindre på grund av utbyggnaden. I förslaget blir även infarterna i skolans västra del tydligare och därmed mer trafiksäkra för eleverna. 

En allmänt tillgänglig gångväg möjliggörs också mellan befintlig tunnelbaneuppgång och Kyrksjölötens naturreservat. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs även för att värna om de befintliga skolbyggnadernas kulturhistoriska värden.

Bilder

Vy som visar befintlig tunnelbaneuppgång, med föreslagen idrottshall och mellanstadiebyggnad sett från sydöst. Gångstråk mot Kyrksjölötens naturreservat syns längs byggnadens fasad, illustration.
Vy som visar befintlig tunnelbaneuppgång, med föreslagen idrottshall och mellanstadiebyggnad sett från sydöst. Gångstråk mot Kyrksjölötens naturreservat syns längs byggnadens fasad. Illustration: Stadion arkitekter.
Vy från skolgården som visar föreslagen byggnad och idrottshall samt delar av skolgården, lekande barn på skolgården, illustration.
Vy från skolgården som visar föreslagen mellanstadiebyggnad och idrottshall samt delar av skolgården. Illustration: Stadion arkitekter.
Vy som visar den mellersta delen av skolgården samt den nya byggnaden och idrottshall i bakgrunden, barn i rörelse på skolgården, illustration.
Vy som visar den mellersta delen av skolgården samt den nya byggnaden med mellanstadium och idrottshall i bakgrunden. Illustration: Stadion arkitekter.
Vy från skolgården mot idrottshallens södra gavel, barn i rörelse på skolgård, basketplan, illustration.
Vy från skolgården mot idrottshallens södra gavel. Illustration: Stadion Arkitekter.

Tidsplan 

  • Start-PM 9 augusti 2018
  • Samråd 17 november 2020–18 januari 2021 
  • Granskning 15 oktober–9 november 2021
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden beräknas ske i december 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fastighetsägare

Fastigheten Futharken 2 ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är tomträttsinnehavare.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Martin Fierro Ramsjö
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 596

Kajsa Jonsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 498

Projekt i Norra Ängby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad