• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förbättrad dagvattenhantering på Stora Ängby allé

Norra Ängby

Stockholms stad har genomfört åtgärder för bättre hantering av dagvatten vid större regnmängder på Stora Ängby allé. Träd har planterats i nya växtbäddar längs med gatan och dagvatten leds om och fördröjs i växtbäddarna.

Idag är de flesta ytor i den urbana miljön hårdgjorda eller bebyggda vilket medför ökad risk för översvämning vid större regnmängder. Arbetet på Stora Ängby allé har utförts på båda sidor av gatan mellan Vultejusvägen och Brennervägen där bostäderna tidigare har haft problem med översvämningar vid ihållande regn.

Nya växtbäddar minskar risken för översvämningar

För att hantera dagvattnet bättre i bostadsområdet har planterats träd i växtbäddar med biokol och stenkross dit vattnet kan infiltrera och fördröjas. Dagvattnet leds till växtbäddarna där det bevattnar träd och buskar samt leds bort från gatan. Detta är en fördel även vintertid då halkbekämpningen underlättas.

Växtbäddarna på Stora Ängby allé minskar även mängden vatten som rinner mot bostadsområdet vid Bergslagsvägen.

De nya växtbäddarna har byggts mellan körbana och gångbana på båda sidor om gatan och tar emot vatten från gatan.

Nya träd och buskar har planterats i växtbäddarna. Nya träd har planterats där det tidigare har saknats träd efter gatan.

Tvärsnitt av vägen med växtbäddar på båda sidor körbanan.
Dagvatten från gångbanan leds in i växtbäddar av stenkross, biokol och kompost.

Biokol i växtbäddar är bra för klimatet

Växtbäddar med biokol och stenkross fungerar som fördröjningsmagasin för vatten vilket minskar belastningen på ledningsnätet och översvämningsrisken, samtidigt som träden tar upp vatten och koldioxid. Biokolet har även en renande effekt på vattnet. Växtbäddarna bidrar till klimatnytta då de tar upp koldioxid från marken och fungerar som en kolsänka samtidigt som de förbättrar förutsättningarna för trädens tillväxt och överlevnad.

Tidsplan

  • Arbetet startade hösten 2022
  • Slutfört hösten 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Norra Ängby

Uppdaterad