dcsimg
Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastaden

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister bygger Stockholms stad enkelriktade cykelbanor på Torsgatan, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Samtidigt gör vi omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning. På flera platser bygger vi också bredare trottoarer och planterar träd.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och upphöjda överfarter 

Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholms stads cykelplan och är även en viktig länk i det regionala cykelvägnätet. I enlighet med stadens cykelplan förbättras nu trafiksäkerheten och framkomligheten på Torsgatan, för att fler ska välja att cykla här. När projektet är klart kommer sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget att ha nya 2,25 meter breda cykelbanor med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Förbättrad trafiksäkerhet och upprustning av gatan

Idag har Torsgatan en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska nu enkelriktade bredare cykelbanor byggas på båda sidor, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Arbetet omfattar cirka en kilometer av Torsgatans totala sträckning. Arbetet är också en del av att återställa gatan efter Citybanans arbetstunnel.

Trottoarernas bredd behålls eller utökas längs hela sträckan. Arbetet med att utöka cykelbanor och gångbanor innebär att vissa platser för på- och avlastning samt bilparkering tas bort. Gatan får också mer utrymme för sittplatser och cykelparkering samt får ny belysning. Mellan Barnhusbron och Sabbatsbergsvägen återställs området efter Citybanans arbetsområde och gatan får ny trottoar och bredare cykelbanor.

I projektet gör vi också omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning.

Nya träd och återplantering av träd

På vissa platser längs sträckan planteras nya träd och vi återplanterar de träd som togs ned i samband med Trafikverkets arbeten med Citybanan. Nya växtbäddar ger träden bättre möjlighet att växa och tar hand om mycket dagvatten. Även flera av de befintliga träden på Torsgatan kommer att få renoverade växtbäddar.

Påverkan i området

Framkomligheten för gående, cyklister och fordon påverkas under tiden vi arbetar med projektet. Vi arbetar måndag till onsdag klockan 07.00 till 19.30, torsdagar klockan 07.00-14.00.

Projektet beräknas bli klart 2020

Bygget på Torsgatan startade i oktober 2018. Vi beräknar att hela projektet är klart hösten 2020.

Etapp 1: Odengatan till Sabbatsbergsvägen

I början av oktober 2018 började vi bygga den första etappen på Torsgatan, mellan Odengatan och Sabbatsbergsvägen. Under våren 2019 har arbetet bestått i att bland annat lägga ny vattenledning, riva asfalt, ta bort berg för att ge plats åt nya träd och sätta ny marksten. Arbetet på sträckan berör även korsningen Lokstallsgatan-Torsgatan. Trafiken går i båda riktningar på såväl Torsgatan som Lokstallsgatan, men utrymmet är smalare under byggtiden. Hela denna del av gatan (etapp 1) beräknas bli klar hösten 2019.

Torsgatans första etapp, mellan Odengatan och Sabbatsbergsvägen. Den beräknas vara klar hösten 2019.

Planerad utformning av Torsgatan, mellan Sankt Eriksplan och Sabbatsbergsvägen

Etapp 2: Sabbatsbergsvägen till Norra Bantorget

I maj 2019 startade den andra etappen av arbetet på Torsgatan, mellan Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget, med att vi tog ned träd på sträckan. Dessa träd kommer senare att ersättas med nya träd. Träden får nya växtbäddar vilket ger dem bättre möjlighet att växa och ta hand om mycket dagvatten.

Mellan Norra Bantorget och Torsgränd kommer de nya träden att placeras längre ut från fasaden för att ge plats åt bredare cykelbanor. Det möjliggör även utrymmen för parkmöbler med sittplatser samt cykelparkering. Totalt får hela sträckan cirka femtio nya träd.

Planerad utformning av Torsgatan, mellan Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad