Projekt Genomfört

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastaden

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister har Stockholms stad byggt enkelriktade cykelbanor på Torsgatan, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Samtidigt har vi gjort omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning. På flera platser har vi också byggt bredare trottoarer och planterat träd.

Projektfakta

Bättre cykelbanor längs ett viktigt cykelstråk

Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholms stads cykelplan och är även en viktig länk i det regionala cykelvägnätet. Projektet har förbättrat trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget genom att bygga nya 2,25 meter breda enkelriktade cykelbanor med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Upprustning av gatan och fler nya träd

Under projektets gång har Torsgatan också rustats upp och gatan har återställts på den plats där Citybanans arbetstunnel tidigare varit.

  • Vi har byggt nya trottoarer längs hela sträckan och även breddat trottoaren på flera platser. Det ger bättre förutsättningar för gående mellan Vasastan och City.
  • På vissa platser längs sträckan har vi planterat nya träd och ytterligare plantering är på gång. Totalt får hela sträckan cirka femtio nya träd. Nya växtbäddar ger träden bättre möjlighet att växa och tar hand om mycket dagvatten. Vi har även renoverat växtbäddarna på flera av de befintliga träden på Torsgatan.
  • Ny och bättre gatubelysning bidrar till ökad trygghet. Berget mot Vasaparken-Sabbatsbergsparken har även fått vacker effektbelysning.
  • Vi har även gjort omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät och gatubelysning i samband med ombyggnaden av gatan.

Klart sommaren 2020

Bygget på Torsgatan startade i oktober 2018 och blev klart sommaren 2020.

Staden genomförde projektet

Stockholms stad har planerat och genomfört projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad