Kartbild över Olovslund. Rödmärkt område mitt i bild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fem bostäder och butik i Olovslund

Olovslund

Förslaget innebär att man kompletterar fastigheten Gökuret 7 i stadsdelen Olovslund med bostäder.

Komplettering med bostäder

Stockholms stad ser positivt på en småskalig utveckling av Olovslund och bedömer att det är lämpligt att pröva ett tillskott med lägenheter och en möjlighet till att stärka den lokala centrumplatsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering med fem bostäder på fastigheten Gökuret 7.

Befintlig huvudbyggnad med centrumändamål föreslås att bevaras. 

Öka tryggheten

Den nedgångna byggnaden och platsen utanför den nedlagda restaurangen ger ett slitet uttryck och kan vid mörkrets inbrott uppfattas som otrygg. Planförslaget bidrar till att befolka området en större del av dygnet genom komplettering av centrumändamål med tillhörande arbetsplats. Bebyggelse i form av bostäder och lokaler med entréer mot gatan kan bidra till att öka tryggheten i området.

Markägarförhållanden

Fastigheten ägs av Stockholms stad där Gökuret 7 AB är tomträttsinnehavare med ett befintligt centrum- och bostadshus.

Tidsplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: 25 november 2021
  • Samråd: november 2022
  • Granskning: april 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Kailun Sun
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 379

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad