Orangeriet syns med gaveln mot Enskede gårdsväg. Den gamla trädgårdsmästarbostaden syns till höger i bild.
Visionsbild över förslaget. Nybyggnad med orangeri till vänster i bild. Illustration: HMXV arkitekter
Projekt Planerat

Orangeri och bageri i Enskede

Enskedefältet

I Enskede planerar staden att möjliggöra utveckling av bageriverksamhet nära Enskede ridskola samt skydda kulturhistoriska värden. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av Enskedeparkens bageri med utökad byggrätt, bekräfta pågående verksamhet i plan, skydda kulturhistoriska värden samt säkerställa en skyfallsyta.

Planen möjliggör en ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny byggnad för avfallshantering. Marken föreslås höjas upp i svackan för att skapa en gårdsbildning med nya träd och planteringar för servering. Kulturhistoriska värden för befintlig äldre stuga, före detta trädgårdsmästarbostaden, skyddas och den får rivningsförbud. I planen skyddas några stora träd mot fällning.

Plandata

Planområdet ligger i sydvästra kanten av Enskedeparken och berör del av fastigheten Enskede Gård 1:1. Idag används byggnader och stor del av marken inom området för bageri - och caféverksamhet. Planområdet gränsar i norr till Bägerstavägen och i söder till Enskede ridskola och Enskede Gårdsväg.

Fastighetskontoret förvaltar byggnaderna inom planområdet.

Markanvisning

Exploateringsnämnden beslutade 2019-02-14 att stadsbyggnadsnämnden skulle upprätta detaljplan för bageriverksamhet inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1.

Preliminär tidplan

  • Samråd, 29 juni–31 augusti 2021
  • Granskning, 17 maj–13 juni 2023
  • Antagande, kvartal 3 2023

Bildgalleri

Orangeriet syns med gaveln mot Enskede gårdsväg. Den gamla trädgårdsmästarbostaden syns till höger i bild.
Visionsbild över förslaget. Nybyggnad med orangeri till vänster i bild. Illustration: HMXV arkitekter
Vy från Enskede gårdsväg. Orangeriet och nya café/begeribyggnaden syns till vänster i bild. Mötet mellan de två delarna syns med uteservering framför på gårdsytan mellan den nya delen och den gamla bevarade.
Visionsbild från Enskede gårdsväg. Illustration: HMXV arkitekter
Vy över förslaget från Bägerstavägen. Nybyggnationen syns i mitten av bilden. Orangeridelen ligger bakom träden, stommen syns bakom löven.
Visionsbild från Bägerstavägen. Illustration: HMXV arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad