Bostadsgård sedd från väster. Illustration: Arkitema
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Fornbyvägen

Rinkeby

På platsen för bilparkeringen vid Fornbyvägen planeras för flerbostadshus med 86 bostäder. Projektet heter Kvarnluckan 2 och har diarienummer 2021-10030.

Samråd pågår, 4 juni–16 september

Under samrådsperioden kan du titta på vad förslaget innebär och lämna synpunkter.

Titta på förslaget

Planförslaget visas i Bygg- och plantjänsten och Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Förslaget visas även i Rinkeby bibliotek och på Medborgarkontoret. Eventuella synpunkter lämnar du skriftligt under samrådsperioden.

Se alla handlingar och lämna dina synpunkter 

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 5 september klockan 17–19 i Askebyskolan, Askebykroken 22. Stadsplanerare finns då på plats och du kan få information om förslaget, svar på dina frågor och lämna synpunkter.

 

Förslaget innehåller 86 nya bostäder, varav sex av bostäderna är LSS-lägenheter. Det nya flerbostadshuset förslås ersätta parkeringsplatsen mellan Fornbyvägen och Nybykroken.

Byggnadens L-form utgår från byggnader i närområdet och föreslås få fem våningar. Den föreslagna byggnaden har en modern utformning som inspirerats av 1970-talsstilen i de omgivande byggnaderna.

Parkering

Parkering förslås att lösas i ett nytt garage i två plan under flerbostadshusets bostadsgård. Garaget blir gemensamt för boende inom kvarteren Kvarnluckan 1 och 2. Sammanlagt planeras för cirka 178 platser varav 40 planeras utomhus och 138 inomhus.

Bostadsgård

En bostadsgård planeras byggas ovanpå garaget där det ingår gräsytor och planteringar. Gården föreslås utformas med stora och små ytor för olika typer av umgänge, lek och aktiviteter. Lägenheterna i bottenvåningen mot gården får uteplats. 

Gata

En 2-2,5 meter bred trottoar kommer att anläggas längs Fornbyvägen och Nybykroken på allmän platsmark. Nya trottoarer kommer att ansluta till befintliga trottoarer.

Natur

Det nya bostadshuset kommer att ligga på områdets parkeringsplats, vilket leder till minimal förlust av naturmark. Ett genomförande av planen kommer att leda till att de flesta av de träd som finns på platsen idag avverkas. Träden saknar naturvärden. Dispens från biotopskydd kommer att sökas under detaljplaneprocessen, innan bygglovsansökan.

Ljusförhållanden

Solstudier har tagits fram i syfte att visa hur skuggeffekter från
den föreslagna byggnaden påverkar intilliggande byggnader och
ytor vid olika tider på dagen. Fastigheterna närmast planområdet kommer att ha fortsatt goda ljusförhållanden under hela dagen. 

 

Vy över området med planområdet markerat.

Illustrationer

Det nya bostadshuset sett från söder.
Det nya bostadshuset sett från nordväst.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021 och arbetet med detaljplanen påbörjas
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 4 juni till och med 16 september 2024.   
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: september 2025
  • Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden: mars 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Berörd fastighet Kvarnluckan 2 ligger inom stadens mark och SBB Kvarnluckan AB är tomträttshavare. Byggaktör är Sveafastigheter som ägs av SBB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Rhoda Hersson-Ringskog
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 421

Jenny Lindén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 699

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad