• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Parkleken Rinken rustas upp

Rinkeby

Parkleken Rinken i Rinkeby behöver renoveras och planeras därför att rustas upp under 2024.

Rinken är en välbesökt parklek i västra delen av Rinkeby i en backe ner mot Spångadalen. Parkleken är en av två parklekar i Rinkeby och är en viktig mötesplats för barn och vuxna i stadsdelen med många besökare dagligen, året om. I Parkleken finns lekutrustning och lekmiljöer för barn i olika åldrar. Nu är parken i behov av en renovering. Järva stadsdelförvalting ska därför tillsammans med trafikkontoret renovera parken under 2024.

Varför renoveras parken?

Vi behöver utveckla delar i parken som uppskattas av besökare idag, komplettera med fler funktioner och göra parken mer enhetlig. 

Det här ska göras:

 • Bevara och stärka befintlig vegetation och grönytor genom att använda naturliga material och tillföra mer vegetation.
 • Utveckla befintliga funktioner som uppskattas i parken idag till exempel rutschbanan, gungorna och väderskyddet.
 • Komplettera med funktioner som saknas i parken till exempel en scen, en studsmatta och lekutrustning för yngre barn samt skapa aktiviteter på idag outnyttjade ytor som inte har någon funktion.
 • Tillgängliggöra parken.
 • Tillföra en dagvattenränna och plantera fler träd på platsen för att kunna leda bort dagvatten och få mer skugga.
En illustration över hur parkleken ska se ut med alla parkens delar utritade.
Illustrationsplan. LAND arkitektur AB.

Förslag

Lekplatsens olika delar.

 1. Flexibla torget
  Torget fyller en viktig funktion som flexibel aktivitetsyta. Ytan definieras med friser av gatsten och får lekfulla inslag med målningar i asfalten. Lekplatsens entréer kopplade till torg-ytan görs tydligare med detaljering i mark och planteringar.
 2. Bergskanten
  Den befintliga populära rutschen på berget behålls, och kompletteras med fler rutschar längs berget för att passa barn i fler åldrar. Gummiasfalten vid bergets fot ersätts med strid sand. Träd tillkommer för att skapa skugga.
 3. Skogen
  Skogen har nyligen rustats upp och fungerar bra som den är idag. Inga förändringar görs.
 4. Trädgården
  Trädgården utvecklas till en mer inbjudande och lummigare trädgårdskaraktär. Fler hängmattor och sittmöjligheter tillkommer samt nya fruktträd, bärbuskar, odlingsmöjligheter, fjärilsrabatt, fågelbad och insektshotell. Trädgården blir en visuell entré till lekplatsen från omgivande gångstråk och multisportplan.
 5. Leken utanför
  Lekdelen utanför ska fokusera på aktiv och utmanande lek för något äldre barn. Linbanan och stora vippgungan behålls. Småbarnsleken flyttas till det inhägnade parkleksområdet. En utmanande klätterställning tillkommer samt en giraffgunga.
 6. Gungorna
  Gungorna rustas upp med nya gungsitsar av olika sorter. Gummiasfalten ersätts med strid sand. En ny sektion med kompisgunga tillkommer för att stärka upp tillgänglig lek och gungaktivitet i grupp.
 7. Aktivitetsdelen
  Gungorna och den befintliga klätterborgen knyts ihop med en ny lekdel med fokus på aktiv lek. Sandlådan flyttas till en annan del i lekplatsen. På platsen tillkommer volträcke, balanslek och tillgänglighetsanpassad karusell.
 8. Småbarnsleken
  En ny inhägnad småbarnsdel tillskapas med mer närhet till parklekshuset. Småbarnsdelen innehåller klätter- och balanslek, rutsch samt sandlek och rollek. Det tillkommer även sittplatser för föräldrar och andra medföljande samt träd för att skapa skugga.
 9. Bergsfoten
  Den befintliga gummiasfalten samt lekutrustning i dåligt skick rivs. Cykelkarusellen behålls. Ny sandlek tillskapas vid bergets fot. Ny utrustning för yngre och mellanstora barn tillkommer, med bland annat nya vippgungor och tillgänglighetsanpassad studsmatta. Träd tillkommer för att skapa skugga.
 10. Kulturtorget
  Intill parkleksbyggnaden och mot bergskanten tillskapas en plats som ger utrymme för parklekens aktivteter att flytta ut. En scen tillkommer som vänder sig mot berget där läktare tillskapas vid bergets fot och där berget kan nyttjas som informella sittplatser. I anslutning till scenen tillkommer väderskydd och bänkbord. Ytan runt byggnaden och scenen får en detaljering i mark med inslag av gatsten.

Dialog

Till grund för upprustningen har en dialog med besökare och personal genomförts under sommaren 2023. Dialogen med personalen ägde rum den 25 april och var ett tillfälle där parklekspersonalen fick möjlighet att lyfta sina synpunkter och önskemål i den kommande upprustningen. Den andra dialogen som var riktad till barn och föräldrar som använder parken hölls den 26 maj.

Under dialogen den 26 maj fanns tre olika sätt att lämna sina synpunkter och idéer på. Vid den första stationen kunde besökarna nåla fast synpunkter och idéer för specifika platser på en karta över parken. På den andra stationen kunde besökarna måla upp en idé på ett papper. Parken var också uppdelad i olika ”rum” med hjälp av skyltar där besökarna vid den tredje stationen kunde tycka till om respektive ”rum” genom att svara på frågor. Mellan 26 maj och 4 juni fanns även en enkät som dels gick att svara på digitalt och dels i pappersformat på plats i parkleken.

Samtliga synpunkter har sammanställts och har tagits med i det fortsatta arbetet med gestaltningsförslaget av parken.

Tidsplan

 • April–juni 2023: Dialog med personal och barn – och möjlighet för allmänheten att inkomma med sina synpunkter.
 • Juni 2023–februari 2024: Program och bygghandlingar – gestaltning av parken tas fram med hjälp av platsanalyser och underlag från dialogerna.
 • Hösten–vintern 2024: Parkleken renoveras

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

 

 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad