Modellbild som visar två flerbostadshus och ett kontorshus. På taken har husen gröna ytor. Framför husen, vid Rinkebystråket, finns en torgyta. Illustration
Byggaktörens förslag visat i 3D-modell över föreslagen bebyggelse och torgyta som möter Rinkebystråket. Illustration: AIX Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och kontor längs Rinkebystråket

Rinkeby

Längs Rinkebystråket och Degerbygränd planeras två flerbostadshus med cirka 49 hyresrätter och ett kontorshus med cirka 130 arbetsplatser och lokaler på bottenplan. Det planeras även för ett offentligt torg i anslutning till husen.

Bostäder och kontor

Förslaget innehåller två bostadshus och ett kontorshus med bostäder, arbetsplatser och lokaler. Mot Rinkebystråket föreslås ett kontorshus med lokaler i bottenplan samt ett offentligt torg. De två bostadshusen innehåller cirka 49 hyresrätter med nya entréer mot Degerbygränd. En tvättstuga föreslås i bottenvåningen med utsikt över bostadsgård och lekpark. Husen föreslås få fem till sex våningar.

Lekplats och förbättrad gatumiljö

I projektet ingår en ny lekplats i anslutning till de nya bostäderna. Förslaget är även tänkt att förbättra gatumiljön genom att bredda trottoarer vilket ökar säkerheten för gående.

Bostadsgården förslås bli trafikseparerad för att skapa trygghet för barn. På platsen finns idag en temporär volleybollplan och ett utegym som skulle försvinna.

Torg

Vid Rinkebystråket skapas ett torg som kan upplevas offentligt och inbjudande och kan bidra till ett tryggare stadsrum. Ytan föreslås vara allmän plats.

Trafik och mobilitet

Förslaget innebär att befintliga parkeringsytor bebyggs och parkeringsplatser skapas i garage under marken. Under planeringsarbetet ska mobilitetslösningar arbetas fram för att minska behovet av bilparkeringar. Med mobilitetslösningar menas till exempel bilpool och lösningar som underlättar för cyklister.

I anslutning till de tillkommande bostäderna föreslås tillgängliga och attraktiva cykelparkeringar. Från området går det att på ett enkelt sätt ta sig som gångtrafikant till kollektivtrafik med tunnelbana och busshållplatser som ligger i nära anslutning. Det finns därmed goda förutsättningar för att resa hållbart.

Grönytor

Inom området föreslås att husen placeras på redan bebyggd och använd mark, vilket gör det möjligt att i större utsträckning bevara och stärka grönytor. Längs Degerbygränd finns idag en trädallé som eventuellt behöver tas ner med anledning av den nya bebyggelsen. Den omfattas troligen av biotopskydd och dispens behöver sökas för trädfällning. Inom fastigheten bör träd som måste tas ner ersättas.

Bilder

Översiktsbild som visar bostäderna och kontorsbyggnaden i förslaget vid Rinkebystråket och Degerbygränd. Illustration

Översiktsplanen

Genom översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I den beskrivs att Rinkeby har möjlighet till stadsutveckling, främst genom kompletteringar längs befintliga gator och inom befintlig bebyggelse.

Flera bostäder av blandade storlekar och upplåtelseformer behövs för att minska trångboddhet och segregation. Sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga kan stärkas bland annat genom utveckling av kontor, bostäder, offentlig service och nya mötesplatser.

Markägare

AB Familjebostäder är fastighetsägare.

Tidsplan

  • Start-PM, arbetet med detaljplanen påbörjas: mars 2023
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: mars 2024
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: februari 2025
  • Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden: maj 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 338

Jenny Lindén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 699

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad