Översikt över området och ny bebyggelse, illustration.
Översikt över de nya byggnaderna.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresbostäder längs med Rinkeby Allé

Rinkeby

Planförslag som innebär att Svenska Bostäder bygger 110 nya hyresbostäder längs med Rinkeby Allé i fastigheterna Kvarndammen, Kvarnfallet med flera. Allén får en tydlig stadskaraktär och blir ett huvudstråk mellan Rinkeby centrum och stora Ursvik.

Svenska Bostäder planerar att bygga runt 110 bostäder i form av fyra punkthus och två lamellhus (lägre hyreshus) med entréer mot gatan i Rinkeby Allé. De fyra punkthusen kommer att vara åtta våningar höga och stå parvis vid infarterna till Visbyringen och Osbyringen.

Dessutom planerar Svenska Bostäder att bygga på sina loftgångshus längs med Rinkeby Allés södra sida med en våning och komplettera med nya trapphusentréer.

I samband med att de nya bostäderna planeras genomför Svenska Bostäder upprustning och tilläggsisolering av sina befintliga bostäder i fastighetsområdet.

Bilder

Flygvy över området, fotografi.
Flygperspektiv från ost.
Flerbostadshus i olika nivåer längs med gata, illustration.
Gatuperspektiv Rinkeby Allé. Illustration: Södergruppen.
Översikt över området med planområdet markerat i rött, illustration.
Planområdet markerat med rött.
Situationsplan över de nya byggnadernas placering., illustration.
Situationsplan över de nya byggnadernas placering.

Planområde

Planområdet ligger i centrala Rinkeby mellan Rinkeby centrum i väster och Rinkebysvängen i öster. Planområdet består av fastigheterna Kvarndammen 1, 2, och 4, Kvarnfallet 2, Kvarnögat 2 som Svenska Bostäder äger samt delar av Kvarnseglet 5 och Akalla 4:1.

Upprustning av Rinkeby Allé

Rinkeby Allé från en relativt diffus utformad gata till en mer stadsmässig gata i enlighet med sin nya roll som axel mellan Rinkeby centrum och Stora Ursvik, dit en bro ska byggas för att koppla samman stadsdelarna. Rinkeby Allé får ett tillskott på nya bostäder, butiker, alléträd samt gång- och cykelbanor.

Bro till Stora Ursvik

Utgångspunkten för planarbetet är att Rinkeby Allé kommer att få en större betydelse i framtiden då en bro kommer att koppla ihop stadsdelen med Stora Ursvik i Sundbyberg. Bron kommer bidra till att ett starkare stråk skapas mellan Rinkeby centrum och tvärbanetorget i Stora Ursvik och skapar förutsättningar för att utveckla Rinkeby Allé till en mer stadslik, aktiv och attraktiv gata.

Som grund för arbetet ligger av fullmäktige godkänd strukturplan för Rinkeby Allé. Vision Järva 2030 innehåller även med ett antal vägledande stadsutvecklingsteman

Tidsplan

  • Kvarndammen 2 avslutades i juni 2021 (Osbyringen 54-56)
  • Kvarnseglet 3–4 avslutades i september 2021 (Hörnet Rinkeby Allé och Rinkebysvängen)
  • Kvarnseglet 5 inflytt december 2021 (Vimmerbyplan 8–14)
  • Kvarndammen 4 färdigställdes 2022. (Osbyringen 4–14, Osbyringen 14A, Osbyringen 16-18, Visbyringen 44–54, Visbyringen 54A, Visbyringen 56–58)
  • Beräknad byggstart för punkthus vid Rinkeby allé, Osbyringen och Visbyringen var kvartal 3 2022. Projektet har pausats för vidare utredning av byggaktören.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa det planarbete som gjorts.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Lindén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 699

Projekt i Rinkeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad