Flygfoto med ny bebyggelse inritad.
Flygbild på Nockeby. Seniorbostäderna inritade och markerade med cirkel. Illustration/foto: Seniorgården
Projekt Pågående

Seniorboende i Nockeby

Nockeby

Tre hus med sammanlagt cirka 30 seniorbostäder ska byggas nära Sankta Birgitta kyrka. De nya husen kommer att beröra fastigheterna Prosten 1 och Nockebyhov 1:1.

Aktuella arbeten

Arbete med färdigställande av gator och allmän plats kring seniorboendet fortsätter under hela sommaren 2020.

Stadens entreprenör finplanerar gatan utanför bostäderna och går sedan vidare utanför kyrkan. Om berg påträffas under arbetet kan sprängningsarbete behöva göras.

Under vecka 28 kommer vi att utföra ett mindre sprängningsarbete. Sprängningen är lindrig, och därför behöver inte husen i närheten besiktigas. 

Innan sprängning signaleras korta signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängningen signaleras fara över med en lång signal.

Arbetet utförs av Stockholms Markteknik AB på uppdrag av Stockholms stad.

Projektfakta

Stockholm växer, vilket innebär fler bostäder behövs med en variation av olika bostadsformer. Allt fler invånare når en hög ålder, vilket bidrar till ökat behov av lägenheter anpassade för äldre personer. Många äldre som behöver lämna sitt hus och flytta till lägenhet vill gärna bo kvar i samma område.

I slutet av Nockeby Kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka byggs 30 seniorbostäder i tre huskroppar. Bebyggelsen anpassas till den närliggande kyrkomiljön och omgivningen som är en del av trädgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper.

Byggstart under sommaren 2018

Seniorgården ska bygga omkring 30 seniorbostäder i form av bostadsrätter vid slutet av Nockeby kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka. Bostäderna uppförs i tre huskroppar om tre våningar och suterrängvåning. Bostäderna har balkonger mot söder och mot väster.

Färdigställande in- och utvändigt under 2019

Seniorgården hade byggstart under sommaren 2018. Första delen i arbetet var att gallra ur träd på platsen där bostadshusen ska byggas. Stockholms stad och Seniorgården har kommit överens om vilka träd som ska tas ner på platsen. Avsikten är att bevara så många friska träd som möjligt på marken i anslutning till bostadsprojektet.

Under vintern 2018/2019 byggdes husens stommar. Nu återstår utvändigt arbete med fasad och färdigställande invändigt och utvändigt.

Inflyttning planeras till första kvartalet 2020.

Seniorgårdens webbplats för Grönviks dunge

Tillfällig parkering och byggtransporter

Under byggtiden kommer bodar och containrar att stå delvis framför S:t Birgitta kyrka, och delvis på Nockeby kyrkväg. Byggetableringen kommer att vara inhägnad. Under byggtiden ordnas en tillfällig parkering för kyrkans besökare på det som idag är gräsmatta intill kyrkan. För allas säkerhet ber vi dig att respekterade avstängningar och provisoriska gångvägar för allmänheten som kommer att upprättas kring arbetsplatsen.

Byggarbetet kommer att medföra byggtrafik till och från arbetsplatsen. Transporterna kommer att gå på Nockeby kyrkväg via Gubbkärrsvägen och Drottningholmsvägen, men också via Nockeby kyrkväg till Västerled mot Alvik.

Arbetstider

Byggarbetsplatsens arbetstider är vanligtvis vardagar klockan 06.30-16.30. Arbeten som innebär störande buller ska utföras klockan 07.00-18.00. Bullernivåer och tider för störande arbeten ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbetsplatser. Vid särskilda behov kan projektet ansöka om att få utföra störande arbeten under kvällstid fram till klockan 22 och på helger.

Staden rustar upp gångbanor och vändplan

När bostadshusen är färdigställda kommer Stockholms stad att påbörja arbeten. Staden kommer att plantera träd längs trottoaren inom områdets norra del. En ny gångbana byggs längs de nya husen och vändplanen rustas upp så att SL:s ersättningsbussar kan vända på ett bättre sätt än idag.

Stadens arbeten beräknas börja kvartal 2 2020 och vara klara i början av kvartal 4 2020.

Inom området ryms garage under jord med 19 parkeringsplatser som tillhör bostadshusen. En plats för parkering för personer med rörelsehinder ryms inom kvartersmark. Markparkering med 20 platser för kyrkans besökare anordnas ovanpå parkeringsgaraget med infart från entrétorget. Inomhus ryms cirka 40 cyklar, utomhus ryms cirka 20 cykelparkeringsplatser.

Planen vann laga kraft 2017

Detaljplanen vann laga kraft 16 juni 2017.

Bildgalleri

Vy över gata med seniorboende i bakgrunden.
Visionsbild för seniorboende. Bild: Seniorgården
Vy över baksida av hus med terrasser.
Visionsbild för på seniorboende. Sankta Birgitta kyrka syns i bakgrunden. Bild: Seniorgården
Vy över hus, i förgrunden tallar.
Visionsbild för seniorboende. Bild: Seniorgården
Perspektiv från Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed
Perspektiv från Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed
tecknad bild av garage
Sett från kyrkan. Visar utformning av garage. Bild: Brunnberg & Forshed

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Johanna Stjernström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad