Bostäder vid Friherregatan
Ungefärligt område för nya bostäder vid Friherregatan markerat med vit streckad linje.
Projekt Planerat

Seniorbostäder vid Friherregatan

Hässelby Gård

I förslaget ingår två byggnader med sammanlagt 55 seniorbostäder. Området är idag parkmark och utgör en entré till Melonparken.

Projektfakta

Syftet med förslaget är att komplettera del av Friherregatan i Hässelby Gård med 55 seniorbostäder. Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder i ett kollektivtrafiknära läge med närhet till service, natur och rekreation. Bebyggelsen ska ansluta och förhålla sig till Melonparken och Friherregatan på ett omsorgsfullt sätt. Mot gatan föreslås fyra våningar och mot parken möter en suterrängvåning upp nivåskillnaden.

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren. I den beskrivs att Hässelby gård har möjligheter till stadsutveckling främst inom befintlig stadsbyggnadsstruktur. Förslaget följer översiktsplanens utvecklingsstrategier för Hässelby gård och bidrar till att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Förslaget innebär att parkmark tas i anspråk men grönska och vegetation ska vara en naturlig del av området så att parkstråket fortsatt ska upplevas som en park, både rumsligt och funktionellt. Platsens naturvärden, vilka träd som kan skyddas, byggnadernas placering och hur föreslagen bebyggelse möter parken behöver studeras i planarbetet.

Tidplan, preliminär 

  • Start-PM, arbetet med detaljplanen påbörjas: december 2022
  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: november 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: maj 2024
  • Beslut om antagande i Stadsbyggnadsnämnden: november 2024

Byggaktör

Fastigheten Grimsta 1:2 ägs av Stockholms stad. Bostäderna avses upplåtas som hyresrätter för seniorer. Del av den aktuella fastigheten markanvisades till AB Svenska Bostäder 21 oktober 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Forsvik

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Carl Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad