Flygfoto taget snett uppifrån där de nya flerbostadshusen och en stor bollplan visas.
Översikt av bostädernas placering sett från bollplanen. Illustration: Erséus arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i Hässelby Gård

Hässelby gård

I förslaget ingår två flerbostadshus med cirka 60 bostäder längs med Loviselundsvägen vid Hässelby gårds bollplan. Detaljplanen har diarienummer 2012–18034.

Den nya bebyggelsen i form av lamellhus planeras bli fyra våningar i söder mot Loviselundsvägen och med en extra suterrängvåning i norr. Gestaltningen föreslås ta intryck av omgivande bebyggelse med typiska egenskaper som fasader av ljust tegel, sadeltak, balkonger som varieras med både täta och genomsiktliga delar samt entréer med glasade partier. Bebyggelsen ges en mer öppen karaktär mot Loviselundsvägen med generösa fönster och fönsterdörrar, till skillnad från den norra sidan där fönster och dörrar minskas i både antal och storlek.

Naturmarken bakom husen ska bevaras i största möjligaste mån. Förslaget innebär dock att delar av naturmarken tas i anspråk och att vissa träd kommer att behöva fällas. Träd värda att bevara som har betydelse för spridning, ekologi och stadsrum planeras i möjligaste mån att sparas. En trädinventering har gjorts för att bedöma skick och vilka träd som är värda att bevaras, framför allt tallarna i området. Den ligger till grund för beslut om vilka tallar som ska bevaras.

I planen föreslås även en utökad byggrätt för ny och större byggnad vid fotbollsplanen med omklädningsrum och eventuellt samlings- och föreningslokaler. På södra sidan om Loviselundsvägen planeras en elnätstation för att säkra energiförsörjningen för bebyggelsen samt för att möta ett ökat behov av el i närområdet.

Inom området planeras för 24 parkeringsplatser. Trafiken bedöms få endast en mycket liten ökning på grund av de nya bostäderna. Dock kan man räkna med en generell ökning av trafiken i området på cirka 0,5-1 procent per år. I förslaget ingår en satsning på mobilitetstjänster, främst cykelfaciliteter.

En sol- och skuggstudie har tagits fram i syfte att visa hur den föreslagna bebyggelsen påverkar intilliggande byggnader och ytor vid olika tider på dagen och året.

Bilder

En karta där de nya husens placering markerats ut med en röd linje.
Ungefärligt område för detaljplanen inom röd linje.
En illustration som visar flerbostadshus och en stor bollplan uppifrån.
Översikt av bostädernas placering. Illustration: Erséus arkitekter.

Varför ska det byggas just här?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera andra bostadsprojekt pågår i Hässelby.

I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Där lyfts Hässelby gårds möjligheter till stadsutveckling fram främst inom befintlig stadsbyggnadsstruktur. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler bostäder och därigenom underlag för utökad lokal service. Kopplingen till Vällingby, stadsutvecklingsområde Vinsta-Johannelund och Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas.

Förslaget innebär fler bostäder i varierande storlekar för människor med olika behov. Närheten till kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service samt grönområden skapar goda förutsättningar för ett jämställt vardagsliv.

Preliminär tidsplan

  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter genomfördes 26 april–7 juni 2022.
  • Granskning och sista tillfället att lämna synpunkter har ändrats till kvartal tre 2025, istället för andra kvartalet 2023 som tidigare meddelats.
  • Beslut om antagande har ändrats till kvartal ett 2026, istället för första kvartalet 2024 som tidigare meddelats.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Svante Jernberg Fastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Louise Forsvik
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 268

Nina Wahlman Fält
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87630

Projekt i Hässelby gård

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad