Byggnader i två plan, vuxna och barn i rörelse. Visionsbild, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola på Ekholmsvägen

Skärholmen

Den tidigare förskolan på Ekholmsvägen 133 revs på grund av allvarliga brandskador. Eftersom behovet av förskoleplatser blev akut bröts området ut ur detaljplaneförslaget för Vårbergsvägen och hanterades separat. En ny förskola i två våningar och en lämplig förskolegård byggdes på platsen.

En ny förskola med åtta avdelningar och en lämplig förskolegård har byggts vid Ekholmsvägen. Så många värdefulla träd som möjligt bevarades och dagvattnet fördröjdes. För att bevara de grönytor som finns på tomten och möjliggöra så stor friyta per barn föreslogs en tvåvåningsbyggnad. Ett grönt stråk med större träd sträcker sig genom området och kopplar Perennparken och Västerholmen till Sätraskogens naturreservat i norr.

Tidsplan

  • Samråd 5 september–17 oktober 2017
  • Granskning 28 augusti–25 september 2019
  • Antagande fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020
  • Laga kraft 19 december 2019. Länsstyrelsen beteckning: 404-552-2019.
  • Byggstart augusti 2021
  • Inflyttning i slutet av januari 2023

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Skärholmen

Stadsbyggnadsprocessen

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Om du lämnar din e-postadress får du svar från dem som arbetar med projektet.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad