Mellan Hornsgatans förlängning och Långholmsgatan byggs ett torg med en genomgående cykelbana och cykelparkering.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bättre ytor för gående och cyklister vid Hornstull

Södermalm

Långholmsgatan vid Hornstull är en viktig länk i cykelnätet samtidigt som platsen är en knutpunkt för kollektivtrafik och stadsliv. Därför bygger staden en ny cykelbana och ett nytt torg i området.

Långholmsgatan binder samman söderort, Södermalm och Kungsholmen genom kopplingar till Västerbron och Liljeholmsbron.

Sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan fick nya cykelbanor redan 2017. Längs Långholmsgatans västra sida, mellan Folkskolegatan och Hornsgatan, finns idag en smal cykelbana och cykelfält som även korsar busstrafiken som ska till hållplatsen. Denna sträcka bygger staden nu om för att för att skapa bättre utrymme för gående och cyklister och därmed öka framkomligheten och trafiksäkerheten för dessa trafikslag.

Karta över den aktuella sträckan längs Långsholmsgatan.

Ny cykelbana och nytt torg

Det här görs på platsen:

 • En enkelriktad cykelbana med cirka 2,4 meters bredd byggs på Långholmsgatans västra sida på sträckan mellan Folkskolegatan och Bergsunds strand. Cykelbanan byggs i ett befintligt körfält och separeras från biltrafiken med en upphöjd granitbarriär.
 • Den cykelbana som finns i dag längs sträckan får betongplattor och blir en del av gångbanan med plats för cykelparkering och parksoffor.
 • Söder om Långholmsgatans korsning med Bergsunds Strand flyttas befintlig busshållplats ut och en ny enkelriktad cykelbana med en bredd om 2,25 meter byggs bakom busshållplatsen. Cykelbanan separeras från busshållplatsens plattform med räcke.
 • Dagens gångbana ligger kvar som tidigare men rensas från möblering och väderskydd så att gående får mer utrymme.
 • Fyra nya träd planteras vid busshållplatsen som också får nytt väderskydd och nya parksoffor. Busshållplatsen förlängs jämfört med idag så att fler bussar får plats samtidigt.
 • Ett körfält söderut för motorfordonstrafiken på Långholmsgatan försvinner längs hela sträckan för att få plats med den nya lösningen. Framkomligheten för motorfordon blir dock den samma då det efter ombyggnaden kommer vara tillåtet att svänga vänster mot Hornsgatan samtidigt som bussarna. Detta är inte tillåtet idag.
 • Den första delen av Hornsgatan väster om Långholmsgatan byggs om till ett torg med möblering och cykelparkering. Det här innebär att Hornsgatan väster om Långholmsgatan stängs av för motorfordonstrafik.

Ombyggnationen skapar större utrymme för gående och cyklister samtidigt som bussarna längs Långholmsgatan får ökat utrymme för att stanna och slipper korsande cyklister. Bussar som tidigare kört ut från Hornsgatans västra del till Långholmsgatan får kortare resväg när de vänder i området och istället kör ut via Bergsundsgatan.

Den östra delen av Långholmsgatan längs sträckan berörs inte alls. Här finns sedan tidigare breda utrymmen för gående och även breda cykelfält för cyklister.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut, mars 2023.
 • Planerad byggstart under 2024.
 • Planerat klart under 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad