Projekt Genomfört

Taxingeplan har rustats upp för ett tryggare torg

Tensta

Hösten 2021 stod det upprustade Taxingeplan klart. Torget rustades upp i etapper mellan 2019 och 2021. Först renoverades torgets gradängtrappa som fick en specialbyggd belysning. Sedan fortsatte arbetet med ytorna på torget som fått nya växter, bättre belysning och trafiksäkerhetsåtgärder. Tillsammans har dessa åtgärder skapat ett trevligt torg med plats för evenemang som ska kännas tryggt att vistas på.

Projektfakta

Taxingeplan är en del av Tensta Centrum. Torget har betraktats som Tensta centrums baksida och är en relativt undanskymd del av centrumet med begränsad sikt. Det har förekommit olovlig körning och parkering med droghandel vilket både inneburit en trafikfara för besökare och skapat en känsla av otrygghet. Stockholms stad har gjort en rad åtgärder för att skapa ett trevligare torg med större ytor för vistelse, bättre belysning och högre trafiksäkerhet.

De åtgärder staden gjort är bland annat:

  • en upprustning av ytorna på torget, bland annat genom ny beläggning
  • utvidgade ytor på torget för att skapa mer plats, för bland annat evenemang
  • ny belysning på torget
  • nya träd med moderna växtbäddar
  • nya ytor för buskar och växter
  • kantstenen har höjts
  • trafikhinder, så kallade pollare har installerats.

Genom att höja kantstenen och installera pollare vill staden stoppa den olovliga trafiken på torget. Nya växtbäddar, belysning och beläggning på torget skapar ett trevligare och mer tillgängligt torg för boende och besökare i Tensta. Tillsammans med större ytor för evenemang finns möjligheten för vistelse. Belysningen och trafikåtgärderna ska bidra till att torget känns tryggt att vistas på.

Tidplan

Projektet har skett i etapper. Arbetet med att renovera torgets gradängtrappa startade 2019 och avslutades under 2020. Upprustningen av torgets ytor startade i april 2021 och var färdigt i september 2021.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad