• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyppinge/Risinge

Tensta

I norra Tensta planeras cirka 200 bostäder vid Hyppinge och Risingeplan genom upprustning av befintlig fastighet och tillbyggnader.

Ett varierat utbud av bostäder ökar bostadsalternativen i stadsdelen och lokaler som kombinerar bostad och kontor kan skapa nytt liv i gatuplan. Förslaget innebär att husen på norra sidan öppnas upp med fönster och balkonger samt butiker i bottenplan samtidigt som att parkeringen flyttar till de befintliga garagen. På så sätt kan förutsättningar skapas för ett mer levande gaturum.

Fastighets AB Tornet som tidigare ägde fastigheterna ansökte om markanvisning för att genomföra denna nybyggnad och tillbyggnad. Nu omarbetas förslaget av Victoriahem som idag äger dessa fastigheter. Tidigare idéer om rivningar och nya radhus är inte längre aktuella. De tillkommande bostäderna planeras bli hyresrätter.

De nya bostäder planeras vid området runt Tenstastråket, Hyppingeplan och Risingeplan. De nya bostäder planeras att skapas genom gavel- och takpåbyggnader och nybyggnad mellan husen.

Hyppinge och Risingeplan föreslås planteras med träd och parkeringen flyttar till befintliga garage. Gångbanorna breddas och på- och avstigningsplatser anordnas.

Tidsplan

Detaljplanen antogs i oktober 2016. Byggstarten är uppskjuten tills vidare. Förslaget är under utredning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Zeinab Jama
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 638

Projekt i Tensta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad