Projekt Planerat

Tranebergsängen rustas upp

Traneberg

Tranebergsängen i Bromma är en välbesökt park och det har satt sina spår. Nu rustar vi upp delar av parken med start i september 2020. Arbetena beräknas pågå till sommaren 2021. Målet är att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig park med plats för vila, umgänge och aktivitet och en park som tilltalar parkbesökare i olika åldrar.

Tranebergsängen rustas upp

Många fina kvaliteter behålls

I upprustningen behålls stora delar av parkens befintliga kvaliteter såsom parkens grönska, plaskdamm, murar, berghällar och den öppna gräsytan som inbjuder till bollspel, avkoppling och pick-nick.

Parkens aktivitetsytor och funktioner grupperas till områden för sport, aktivitet, lek och lugn och samlas i huvudsak i en krans runt det norra parkrummet.

Ytorna överlappar varandra för att främja möten i parken och locka till att prova på nya aktiviteter. Nya mötesplatser skapas med hjälp av möbler, trappor och skärmtak. Delar av parken som i dag upplevs stora och ödsliga, till exempel platsen runt plaskdammen, kompletteras med nya markmaterial och möbler för att göra platsen mer trivsam och vistelsevänlig.

Fortsatt grön park

Parken har stora park- och gatuträd som ramar in parken och är viktiga för parkens karaktär. Grönskan utvecklas och nya träd planteras för en större variation av olika trädslag och ett bestånd av både yngre och äldre träd.

För att bibehålla ett luftigt och öppet parkstråk med höga ekologiska värden kommer genomgående skötsel- och föryngringsåtgärder att genomföras. Nya karaktärsträd planteras vid den västra entrén mot Margretelundsvägen samt vid det södra parkrummets södra entré mot Tranebergsvägen.

Belysningen kompletteras

Ett belysningsprogram har tagits framför parken. Ljussättningen varierar utifrån tänkt användning av de olika ytorna av parken. Huvudstråken genom parken får ny belysning som ger bra vägledning genom parken.

Tidplan

Arbetena sker etappvis. Arbeten pågår i parkens nordvästra del och rör sig österut mot området för småbarnslek. Arbetena inom detta område beräknas pågå till våren 2021.

Arbete pågår i huvudsak under vardagar klockan 7-16. Arbetena kan innebära en del störningar, till exempel byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet samt tillfälligt omlagda gångvägar. Följ de anvisningsskyltar som finns i parken för alternativ väg.

Arbetena utförs av MJ Contractor AB. Parken beräknas färdigställas sommaren 2021. Viss efterplantering av grönska kommer ske under sen höst 2021, då förutsättningarna för att plantera träd är som bäst.

Upprustningen sker i samarbete mellan Bromma stadsdelsförvaltning och exploateringskontoret.

 

Så rustas parken upp

Kontakt

Tobias Bergström

Byggledare , Exploateringskontoret, konsult

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad