Skiss över Tranebergsängen.
Projekt Genomfört

Tranebergsängen har rustats upp

Traneberg

Tranebergsängen i Bromma är en välbesökt park och det har satt sina spår. Hösten 2020 till sommaren 2021 pågick en upprustning av parken. Målet var att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig park med plats för vila, umgänge och aktivitet och en park som tilltalar parkbesökare i olika åldrar.

Tranebergsängen rustas upp

Parkens många fina kvaliteter behölls

I upprustningen av Tranebergsängen behöll staden stora delar av parkens befintliga kvaliteter såsom parkens grönska, plaskdamm, murar, berghällar och den öppna gräsytan som inbjuder till bollspel, avkoppling och pick-nick.

I upprustningen har parkens aktivitetsytor och funktioner grupperats till områden för sport, aktivitet, lek och lugn. Ytorna överlappar varandra för att främja möten i parken och locka till att prova på nya aktiviteter. Nya mötesplatser har skapats med hjälp av möbler, trappor och skärmtak.

Fortsatt grön park

Parken har stora park- och gatuträd som ramar in parken och är viktiga för parkens karaktär. Grönskan har utvecklats och nya träd planteras för en större variation av olika trädslag och ett bestånd av både yngre och äldre träd.

För att bibehålla ett luftigt och öppet parkstråk med höga ekologiska värden har genomgående skötsel- och föryngringsåtgärder genomförts. Nya karaktärsträd planteras vid den västra entrén mot Margretelundsvägen samt vid det södra parkrummets södra entré mot Tranebergsvägen.

Belysningen har kompletterats

Belysningen har kompletterats. Ljussättningen varierar utifrån tänkt användning av de olika ytorna av parken. Huvudstråken genom parken får ny belysning som ger bra vägledning genom parken.

Tidplan

Entreprenaden är färdig och parken öppnades upp etappvis under juli 2021. Alla lekytor, utrustningar med mera är öppna.

Nu pågår etableringsskötsel av träd, buskar och grönytor. Till dess att grönytorna etablerat sig helt och hållet kommer de ytorna fortsatt vara inhägnade. Samtliga staket kommer att tas bort, exakt när beror på vädret.

Vänligen respektera de delar i parken som är avstängda, då det är viktigt att etableringsytorna får vila från springande fötter. 

Arbetena har utförts av MJ Contractor AB på uppdrag av exploateringskontoret.

Upprustningen har skett i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning.

Så har parkens rustats upp

Kontakt

Joacim Nylander

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad