Projekt Planerat

Tranebergsängen rustas upp

Traneberg

Tranebergsängen i Bromma är en välbesökt park och det har satt sina spår. Nu rustar vi upp delar av parken. Målet är att skapa en attraktiv, trygg och tillgänglig park med plats för vila, umgänge och aktivitet och en park som tilltalar parkbesökare i olika åldrar. Parken kommer öppna upp etappvis under juli 2021.

Tranebergsängen rustas upp

Många fina kvaliteter behålls

I upprustningen behålls stora delar av parkens befintliga kvaliteter såsom parkens grönska, plaskdamm, murar, berghällar och den öppna gräsytan som inbjuder till bollspel, avkoppling och pick-nick. Parkens aktivitetsytor och funktioner grupperas till områden för sport, aktivitet, lek och lugn och samlas i huvudsak i en krans runt det norra parkrummet. Ytorna överlappar varandra för att främja möten i parken och locka till att prova på nya aktiviteter. Nya mötesplatser skapas med hjälp av möbler, trappor och skärmtak. Delar av parken som i dag upplevs stora och ödsliga, till exempel platsen runt plaskdammen, kompletteras med nya markmaterial och möbler för att göra platsen mer trivsam och vistelsevänlig.

Fortsatt grön park

Parken har stora park- och gatuträd som ramar in parken och är viktiga för parkens karaktär. Grönskan utvecklas och nya träd planteras för en större variation av olika trädslag och ett bestånd av både yngre och äldre träd.

För att bibehålla ett luftigt och öppet parkstråk med höga ekologiska värden kommer genomgående skötsel- och föryngringsåtgärder att genomföras. Nya karaktärsträd planteras vid den västra entrén mot Margretelundsvägen samt vid det södra parkrummets södra entré mot Tranebergsvägen.

Belysningen kompletteras

Ett belysningsprogram har tagits fram för parken. Ljussättningen varierar utifrån tänkt användning av de olika ytorna av parken. Huvudstråken genom parken får ny belysning som ger bra vägledning genom parken.

Tidplan

Arbeten i parken pågår. Arbete pågår i huvudsak under vardagar klockan 7-16.

Arbetena kan innebära en del störningar, till exempel byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet samt tillfälligt omlagda gångvägar. Följ de anvisningsskyltar som finns i parken för alternativ väg. Arbetena utförs av MJ Contractor AB. Parken beräknas färdigställas sommaren 2021.

Upprustningen sker i samarbete mellan Bromma stadsdelsförvaltning och exploateringskontoret.

Etappvis öppning av parken under juli

Efter arbetena är avslutade kommer parken besiktigas. Om allt går som planerat beräknas delar av parken öppnas upp i början av juli. Det gäller områdena plaskdammen, storbarnsleken, tennisbanan, utegymmet och skateparken.

Småbarnsleken, stora gräsytan i öster och linbanan samt muren vid utegymmet planeras öppnas upp i mitten av juli.

Vänligen respektera de delar i parken som är avstängda, för din egen och andras säkerhet.

Så rustas parken upp

Kontakt

Tobias Bergström

Byggledare , Exploateringskontoret, konsult

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad