dcsimg
Projekt Genomfört

Stora entrén till Flatens naturreservat

Skarpnäck

Stockholm stad rustar upp ett stora entrén till Flatens naturreservat samt parkeringen vid stora entrén. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Flatenområdet inrättades som naturreservat 2007 och är ett stort naturområde med möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Området uppvisar stora rekreativa och ekologiska kvaliteter. Det är stort och variationsrikt vilket bidrar till att det används för en mångfald aktiviteter såsom promenader, utflykter, löpning, klättring, skolutflykter, bad och för att uppleva rofylldhet. Dess storlek och variation ger också förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Fakta om Flatens naturreservat

Upprustning av stora entrén och parkeringsplatsen

Stora entrén till Flatens naturreservat samt parkeringen rustas upp för att bli tydligare, mer välkomnande och miljövänligare. Stora parkeringen byggs om med ytor för insamlande av dagvatten och spillvatten mellan parkeringsplatserna. Detta för att främja miljön och vattenkvalitén i området.

Nya skyltar

Inom projektet tas även ett skyltprogram för reservatet fram. Skyltprogrammet gäller både för skyltar som berättar om områdets värden och möjligheter till upplevelser och för skyltar som ska göra det lättare att orientera sig inom reservatet.

Tidplan

Arbetet har genomförts under 2018 och avslutades under våren 2019.

Flaten en resurs i stadsutvecklingen

Flaten har under föregående år ingått i en förstudie gällande stadens skyddade områden som en resurs i stadsutvecklingen. I detta arbete har förslag till åtgärder tagits fram som ytterligare ökar områdets användbarhet och lyfter fram dess kvaliteter.

Stadens skyddade områden – en resurs i stadsutvecklingen. Pilot Flatens naturreservat (pdf, 9,19 Mb, nytt fönster)

 

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Flatenssjön omgiven av skog och klippor.
Flatensjön

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad