Karta över Stockholms stadsdelar.

Resultat – Närområdeskommunikation 2024

I maj 2024 svarade fler än 2 600 personer i Medborgarpanelen på frågor om information, dialog och stadsutveckling. Frågorna ingår i en årlig undersökning.

Syftet med frågorna är att få del av skillnader och likheter i åsikter över hela staden för att kunna förbättra kommunikationen om stadsutveckling.

Frågorna handlade om information, dialog, delaktighet och hållbarhet. Resultaten delas upp i Stockholms stads 13 stadsdelsområden och de tre delarna innerstan, söderort och västerort. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

Resultaten visar att stockholmarna trivs mycket bra där de bor i alla stadsdelsområden. Kännedomen om stadsutvecklingsprojekt ligger kvar på samma nivå som tidigare år, där 3 av 4 svarar att de känner till att det pågår stadsutvecklingsprojekt där de bor.

65 procent uppger att de skulle vilja hitta mer information om den stadsutveckling som pågår i området, och då helst via lokaltidningen, skyltar vid byggarbetsplatsen och direktutskick hem.

På frågan om att staden tar ansvar för att medborgarna ska känna sig inbjudna att delta i utvecklingen svarar 33 % ja, mycket eller ganska stort ansvar. Samma andel 33 % uppger nej, ganska eller mycket litet ansvar. Andelen positiva har ökat under åren tillbaka och låg på 21 % år 2021.

Något fler än hälften svarar att de tror att Stockholm växer hållbart. Denna siffra har legat på samma nivå sedan frågan ställdes första gången år 2022.

Urval av resultatet

Trivsel

De allra flesta (95 procent) trivs bra i området de bor i. Trivseln ligger på en mycket hög nivå och stabilt över tid.

Information om stadsutveckling

76 % känner till att det pågår stadsutvecklingsprojekt där de bor, varav 81 % i söderort, 73 % i västerort och 70 % i innerstan.

Knappt hälften (45 procent) anser att staden tar stort ansvar för att ge information om vad som händer i området. Informationen de tagit del av väcker främst intresse och ger information som r tydlig och lätt att förstå.

Delaktighet och dialog

En av tre anser att staden tar stort ansvar för att medborgarna ska känna sig inbjudna att delta i utvecklingen, vilket är i nivå med fjolårets undersökning och fortsatt högre än tidigare år. Ungefär lika många har varit delaktig i dialog om stadsutvecklingsprojekt, och då främst genom digitala enkäter och undersökningar, samrådsmöte/öppet hus eller kontakt via e-post. Drygt hälften av de som deltagit i dialog anser att de har fått framföra sina synpunkter.

Hållbart växande

55 % svarar ja, absolut eller delvis på frågan om de tror att Stockholm växer hållbart. Andelen skiljer sig i innerstaden där fler svarar ja och i västerort där fler svarar nej.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Närområdeskommunikation i Stockholms stadsdelar (pdf)

Vad händer med resultaten?

Resultaten presenteras för alla Stockholms stads stadsdelsområden, och andra berörda verksamheter inom Stockholms stad som arbetar med stadsutveckling.

Svaren på frågorna finns även nedbrutna på stadsdelsnivå och ger en bra bild över likheter och skillnader mellan olika områden. Svaren är en viktig del i den ständiga vidareutvecklingen av informationsarbetet för Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt genom kommunikationsavdelningen på exploateringskontoret.

Tack till dig som deltog!

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad