Foto:Jansin och Hammarling

Planeringsstrategin – ett verktyg för att planera stadens utveckling

Staden är i ständig förändring. Redan samma dag som översiktsplanen antogs hade vissa förutsättningar börjat ändras. Ny och fördjupad kunskap tillkommer, liksom nya planeringsunderlag, ändrad lagstiftning och politiska uppdrag.

Det gör att vi behöver planera både långsiktigt och här och nu för att möta nya behov, krav och förväntningar.

Planeringsstrategin bidrar till att identifiera nya insatser utifrån förändrade förutsättningar och blir på så sätt ett effektivt verktyg för att hålla översiktsplanen aktuell och säkerställa att vi arbetar mot översiktsplanens stadsbyggnadsmål. Planeringsstrategin möjliggör för oss att bli ännu mer träffsäkra i vårt arbete med den fysiska planeringen av Stockholm. 

Planeringsstrategi för Stockholms stad (pdf)

Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2024.

Strategins innehåll

Elva teman har identifierats där förutsättningarna för planering har ändrats mest eller där frågornas betydelse har vuxit sedan den tidigare översiktsplanen antogs:

 • Ökad komplexitet i stadsutvecklingen
 • Sämre ekonomiska tider
 • En vikande bostadsmarknad 
 • Ett näringsliv som skapar stadskvaliteter 
 • Fortsatt ojämlika livsvillkor 
 • Fler skyddade grönområden 
 • Växande krav på teknisk försörjning 
 • Klimatanpassning och minskade utsläpp
 • En förändrad mobilitet 
 • Totalförsvaret i en osäker tid 
 • Snabb takt i digitaliseringen 
 • Nulägesanalys

Nulägesanalys

Strategin konstaterar att översiktsplanen fortsatt är aktuell och ger ett bra stöd för Stockholms utveckling. Samtidigt identifierar den ett antal utvecklingsområden som vi behöver fortsätta arbeta med för att uppfylla översiktsplanen.

Nästa steg – arbetet med en ny översiktsplan behöver inledas snart  

Vi ser att förutsättningarna för planering har förändrats och att det krävs mycket arbete för att skapa en ny översiktsplan. Därför bedömer vi att arbetet med en ny översiktsplan behöver starta snart.

Bilagor till planeringsstrategin  

Arbetet med planeringsstrategin har resulterat i tre rapporter som belyser olika delar av stadsutvecklingen.  

Översiktsplanen blir verklighet – uppföljning av genomförandet 2019–2022 (pdf)

Översiktsplanens bebyggelsepotential (pdf)

Återblick på Skillnadernas Stockholm (pdf)

Uppdaterad