Tekniska nämndhuset

Foto: Lennart Johansson

Tekniska nämndhuset ligger på Fleminggatan 4. Här kan du bland annat hämta ritningar och se modeller av planerad stadsutveckling.

Stadsbyggnadsexpeditionen

Du kan ta del av ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av detaljplaner och andra handlingar som hör till olika ärenden.

Vill du följa ett ärende eller se vad som ska byggas i ditt område?

Bygg- och plantjänsten

I e-tjänsten och på stadsbyggnadsexpeditionen kan du ta del av

  • ritningar
  • byggärenden
  • handlingar i bygglovsärenden
  • detaljplaner och bestämmelser
  • pågående planer
  • kartor och geodata som baskarta, registerkarta, underlag för situationsplan, ortofoton
  • lantmäterihandlingar som förrättningar i fastighetsbildning och tomtkartor.

Självbetjäningsdatorer

Du kan använda våra datorer för självbetjäning utan inloggning för att se och ladda ner ritningar och även andra handlingar i ett ärende. Via datorerna når du också Stockholms stads officiella anslagstavla start.stockholm/anslagstavla. Datorerna finns utanför stadsbyggnadsexpeditionens lokal.

Öppettider stadsbyggnadsexpeditionen

Utställningslokal Fyrkanten

I Fyrkanten och i e-tjänsten visas planer som är på samråd och granskning i stadsbyggnadsprocessen.

Samråd kring ett konkret förslag
När staden har ett förslag till detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. Det är dags att berätta om förslaget för allmänheten och få hjälp att göra den så bra som möjligt. Det gör staden genom samråd med medborgarna. Under samrådstiden får du som medborgare möjlighet till insyn och kan lämna synpunkter. 
Pågående planer på samråd

Planen granskas
Innan planen beslutas har du och andra intressenter möjlighet att granska planen en sista gång. Sedan presenteras den färdiga detaljplanen för politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.
Pågående planer på utställning/granskning

Så här fungerar stadsbyggnadsprocessen

Öppettider

Måndag–fredag:  07.45–18.00
Dag före röd dag: 07.45–12.15
Klämdagar: 07.45–12.15

Trafikkontorets och exploateringskontorets registratur

Hos trafikkontorets och exploateringskontorets registratur kan du ta del av kontorens diarieförda handlingar från och med år 2005. I Tekniska nämndhuset finns också kontorens avtal, ekonomiska handlingar och dylikt. 

Öppettider för registratur

  • Måndag 13.00–16.00
  • Tisdag-torsdag 08.00–16.00
  • Fredag 08.00–15.00

Dag före röd dag stänger vi klockan 12.15. På klämdagar nås registraturet på mejl och telefon klockan 10.00–12.00.

Kontaktuppgifter registratur

 

Uppdaterad