En gul mobilkran lyfter en del av en trappa, inne i ett bergrum.
Under vecka 3 2024 lyftes trappor på plats i bussterminalens östra entré.

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Sidan uppdaterades senast: 2024-02-23
Ny information står i fetmarkerad text.

Arbetstider

 • Vardagar 07.00–19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00–22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

 • I vissa fall behöver vi utföra arbeten utanför ordinarie arbetstider. Se information nedan.

Helg- och nattarbeten

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Det meddelar vi här: 

 • Helgen 2-3 mars utförs rivningsarbeten och installationsarbeten på vattenområdet. Det ska inte vara störande för omgivningen. 

Slussens landområden

Flygbild över arbetsområdet vid Slussen. Grönmarkerat område ringar in Södermalmstorg, rosa område markerar Mälarterrassen och lila område visar Katarinahissen och området nedanför.

Bild: Karta över Slussens arbetsområden på land.

Pågående arbeten på land

 • Här jobbar vi med den nya överdäckningen över tunnelbanan, som också blir en ny torgyta. Under torgytan blir yta för serviceutrymmen.

 • En mindre gjutning återstår på plattbärlaget på Södermalmstorg. Den kommer att utföras i mars. 

 • Mellan sponten och marken är en stor grop och där ska marken nu återfyllas. 
 • Markarbeten pågår inne på arbetsområdet på Södermalmstorg. Marken ska till en början göras iordning för att kunna flytta trafiken dit. Senare i vår när trafiken har flyttats till den temporära ytan, kommer gatan och trottoaren intill fasaden att börja göras i ordning. Det blir smågatsten på gatan och granithällar på trottoaren. Dessa arbeten väntas pågå fram till juli 2024. 

  Därefter färdigställs Södermalmstorg med finplaneringsarbeten, belysning, planteringar och bänkar för att kunna öppna för allmänheten 2025. 
 • På östra sidan om tunnelbanebron, ovanpå Stadsgårdstunneln, pågår arbeten med blivande Mälarterrassen. 

 • Nu pågår arbeten med att bygga Mälarterrassens västra paviljong. 

 • Montering av limträbalkar fortsätter under vecka 9-10. Dessa blir stommen på Mälarterrassens västra paviljong. Monteringen av dessa limträbalkar beräknas ta 3-4 veckor. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen. 

 • Tätskiktsarbeten pågår. Tält monteras på de platser tätskiktsarbeten utförs. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen. 
 • Under vecka 9-10 fortsätter arbeten med form, armering och gjutning av väggar och pelare. T.ex. ska väggar, bjälklag och hisstak gjutas. Det är en mängd mindre gjutningar som ska utföras här. Betongarbeten för Mälarterrassen väntas pågå fram till mars 2024. 

 • Under vecka 9 ska en lutande gjutning utföras mellan torgplanet och kajplanet. På denna gjutning ska Mälarterrassens stora trappa monteras. 

 • När den västra paviljongen är klar påbörjas husbyggnation med stomkompletteringar i den östra delen. 

En ny lösning för den temporära bussterminalen håller på att tas fram för att på bästa sätt lösa resenärernas behov av fungerande byten mellan trafikslag.

Arbeten längs Stadsgården och överdäckningen av Stadsgårdsleden kan inte påbörjas förrän busstrafiken flyttas. Detaljer om hur den nya lösningen för bussterminalen kommer att se ut och fungera presenteras under våren. Lösningen tas i drift under sommaren 2024. Om flytten inte skulle genomföras påverkas bland annat återläggningen av Saltsjöbanan och stora delar av Slussenområdet skulle förbli en byggarbetsplats längre än förväntat.

 • Markarbeten pågår i arbetsområdet runt Katarinahissen. Vi räknar med att kunna öppna upp den här ytan i början av vecka 10


 • Öppnandet av denna yta gör att det blir mer utrymme för gångtrafikanter och de resenärer som kommer med bussar från Nacka-Värmdö och ska ta sig till och från tunnelbanan. 
 • En ny ingång till tunnelbanan på Katarinavägen har öppnats. Entrén kommer att vara öppen under cirka ett år medan Region Stockholm bygger om huvudentrén på Ryssgården. Precis som idag kommer hissar endast finnas i den norra entrén på Ryssgården. Mer information för resenärer finns på Region Stockholms webbplats. 

Slussens vattenområden

Flygbild över arbetsområdet vid Slussen - mellan Gamla stan och Södermalm. Lila område visar var Munkbron ligger, orange område markerar Norra slusskajen, rosa område visar arbetsområdet intill Slussbron och gult område markerar Södra slusskajen.

Bild: Karta över Slussens arbetsområden på vattnet.

Mycket kommer hända i det här området, som vi kallar vattentorget, de närmaste månaderna. Hela vattentorget väntas nämligen öppna till sommaren 2024. Arbeten med grundläggningen är i stort sett klara. Nu pågår finjusteringar, installationer och arbeten med ytskikt. 

Pågående arbeten på vatten

 • Kajen har klätts med granit och längs kajen löper ett trädäck av svensk furu. En del av kajen öppnades under 2023 och hela kajen öppnas till sommaren 2024.

 • Under hösten 2024 kommer träd och grönska att planteras i de växtbäddar som förberetts. 

Vi har flera nya filmer om grönskan i Slussen, vilka växter som planteras och hur det kommer att bli. Se filmerna här: Filmer om grönskan i Slussen

 • Längs Norra slusskajen byggs ett nytt kajstråk. Nu pågår arbeten med tätskikt och placering av cirka 200 stycken 2,7 ton tunga granitblock som ska bli sittgradänger. 

 • Markarbeten pågår på Slussplan fram till v. 18. Vi bedömer att dessa arbeten kan vara störande för omgivningen och att framkomligheten kommer vara begränsad. Gående kommer att ledas om, men fastigheterna kommer vara tillgängliga hela tiden.


 • Arbeten utförs i tre skeden och vi arbetar oss österut i olika hagar så som bilden nedan visar. Det innebär att vi först utför arbeten på yta nummer 1 på bilden och avetablerar innan vi tar oss an yta nummer 2 och sist yta nummer 3. Vi räknar med att vara klara med alla tre ytor i slutet av april. 
Norra Slusskajen vid Gamla stan, sedd ovanifrån. Röd, gul och blå färg markerar tre olika arbetsområden. Den röda längst till vänster är område 1, det mellersta gula området är område 2 och det tredje högra blåa området är område 3.
 • Arbeten i vattenområdet till det blivande vattentorget pågår i full fart mot färdigställande till 6 juni 2024. Inga störande arbeten kvarstår här. 

 • I norra avbördningskanalen pågår installations- och precisionsarbeten med att montera luckan. Den här avbördningskanalen beräknas att tas i drift under sommaren 2024.

 • Installationsarbeten pågår i Slusskanalen. Det innebär till exempel arbeten med finjusteringar. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen. 

 • Arbeten med bottenjusteringar och erosionsskydd pågår i vattenområdet intill den norra avbördningskanalen. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen och väntas pågå till april 2024.  

 • Arbeten med att färdigställa den västra lågbron pågår. 

 • Gångbanan på västra sidan av Slussbron kommer att öppna till sommaren 2024. 

En arbetsgrupp har enats om ett förslag som innebär att avståndet mellan broarna ökas, ändrad pålningsmetod och ändrad utbredning av pålgrupper. Förslaget innebär att gång- och cykelbrons redan planerade brofästen för övre delen på Södermalm och anslutning till Gamla stan kan användas, och det värnar också värdefulla publika ytor vid Gamla stan. I förslaget är ramp till nedre brofäste mot Södermalm borttagen för att skapa plats mellan broarna.

Den fortsatta processen innebär att lösa tekniska frågor och att få systemhandlingar, arbetsplaner och avtal på plats men nu är det gemensamma arbetet med en ny gång- och cykelbro i gång.

Slussens bergarbeten

Illustrerad karta över den nya bussterminalens placering i Slussen.

Illustration ovan: Översikt över bussterminalen och dess entréer.

Pågående arbeten i och runt berget

 • I berget utförs nu huvudsakligen arbeten mot byggnation, parallellt med monteringsarbeten.

 • I ankomsthallen pågår arbeten med isolering av ventilationskanaler och markberedning. Arbeten med att sätta kantsten har påbörjats. 

I vänthallen pågår i huvudsak dessa arbeten:

 • Kompletteringsmålning
 • Montage- och smidesarbeten för vingen i taket. Själva vingen monteras i det uppsatta stålet.
 • Första etappen med terrazzogolvet har gjutitis vecka 8. Arbeten med golvet väntas pågå fram till juli 2024. 

  En film om golvet i vänthallen finns här på vår webb
  Film: Golvet i vänthallen
 •  
 • På den invändiga bron för gångbanan mot Lokatten fortsätter målning av taket under vecka 9-10. Inom kort påbörjas också målning av konstväggen. Här blir så småningom den östra entrén till bussterminalen.

 • I tvärtunnlarna har arbeten med att sätta upp stål för glaspartierna påbörjats. Arbeten med installationer och smideskompletteringar fortsätter. Så småningom ska glaspartier och dörrar fästas upp här. Det ska bli entréslussar för att skilja vänthall från ankomst- och avgångshall. 

 • I avgångshallen pågår betongarbeten med trottoarer och installationsarbeten. Arbeten med stålmontage i avgångshallen pågår också. 

 • Arbeten med sprutbetong i västra entrén fortsätter vecka 9-10.
 • Intill Mosebacke torg finns en skorsten som behöver renoveras. Den ska senare fungera som ventilation till bussterminalen. Betongarbeten och mindre sågningsarbeten återstår. Det ska utföras under 2024. 
 • Monteringen av stenar fortsätter under vecka 9-10. Stenarbeten utförs vardagar mellan klockan 07–19. Vi bedömer att dessa arbeten inte är störande för omgivningen. När stenar börjar sågas till på plats, kan arbetena bli störande för omgivningen. Detta väntas ske i mars. 

 • Byggnadsställningen med tält är till för arbeten med stenbeklädning av ventilationsväggen. Ställningen skymmer sikten för närboende och väntas stå kvar till mars 2024. 

 • All stensättning väntas vara klar i april. Därefter påbörjas finplaneringsarbeten för att färdigställa området. 

 • Vår målsättning är att öppna gata, trappa och park under hösten 2024. 
 • En ny bro har byggts intill Stadsgårdsleden. Bron är gjuten i betong och är cirka 70 meter lång. Det är en del av Saltsjöbanans återläggning till Slussen.

 • Väggarna till själva rampen håller på att byggas. Arbeten med att borra stag och armera i rampen pågår. Den norra väggen väntas bli klar under april. Därefter ska samma arbeten utföras på den södra rampväggen fram till juli 2024.
 • Utanför nedre delen av Lokattens trappa pågår arbeten med grundläggning. Det är förberedande arbeten för kommande bygge av en tunneldel till Saltsjöbanan. Bottenplatta och väggar ska gjutas här.

 • Vecka 9 ska arbeten med att knacka bort berg och fortsatta ledningsarbeten utföras i den här delen. Detta arbete kan vara störande för omgivningen. 

 • Samtidigt pågår arbeten med form och armering för kommande väggar. Dessa arbeten ska inte vara störande för omgivningen. 
 • Arbeten med form, armering och gjutning pågår här.

 • Arbeten med betong blir klara under februari 2024. Under februari ska stenarbeten utföras utomhus. Stenarbeten är störande för omgivningen. Arbeten med Borgmästartrappan väntas vara klara till våren 2024. 
 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Skyddsstaketet kommer att vara kvar till sommaren 2025.

 • Arbetsområdet utanför entrén till Katarinagaraget kommer att fortsätta vara ett arbetsområde tills arbetena med bussterminalen är klara. Vi beräknar att öppna upp körfältet till sommaren 2025. 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad