Flygfoto över byggarbetsområdet vid Slussen. Vy från väst. Foto: Lennart Johansson
Slussen april 2024. Foto: Lennart Johansson

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Sidan uppdaterades senast: 2024-05-31
Ny information står i fetmarkerad text.

Arbetstider

 • Vardagar 07.00–19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00–22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

 • I vissa fall behöver vi utföra arbeten utanför ordinarie arbetstider. Se information nedan.

Helg- och nattarbeten

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Det meddelar vi här. Under helgen 1-2 juni ska arbeten utföras på:

 • Vattentorget, olika finplaneringsarbeten inför färdigställandet av Vattentorget till 6 juni, montage av bänkar på lågbroarna, flytt av bodarna på vattnet från Munkbron till Södermalmssidan, 
 • Pontonen utanför Stadsgårdsterminalen, monteringsarbeten. 

Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

Södermalmstorg

Vissa arbeten på Södermalmstorg kommer behöva utföras nattetid, för att markarbetena ska bli klara så snart som möjligt. De arbeten som ska utföras under nätter räknas som tysta arbeten. Vi bedömer att det kan röra sig om någon natt i veckan från mitten av april fram tills att markarbetena intill fasaden är klara. 

Slussens landområden

Flygbild över arbetsområdet vid Slussen. Grönmarkerat område ringar in Södermalmstorg, rosa område markerar Mälarterrassen och lila område visar Katarinahissen och området nedanför.

Bild: Karta över Slussens arbetsområden på land.

Pågående arbeten på land

 • Här jobbar vi med den nya överdäckningen över tunnelbanan, som också blir en ny torgyta. Under torgytan blir yta för serviceutrymmen.

 • Mindre tätskiktsarbeten på torgytan kvarstår. Tält monteras på de platser tätskiktsarbeten utförs. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • Trafiken har flyttats in i det som tidigare var ett arbetsområde på Södermalmstorg. Nu väntar mark- och ledningsarbeten närmast husfasaden, samt anläggning av de nya ytskikten. Det blir smågatsten på gatan och granithällar på trottoaren. Gångbroar har anlagts så att det hela tiden ska gå att nå verksamheterna och bostadsportarna. 

 • Arbeten med plattsättning av granithällar närmast husfasaden pågår. Arbeten med att återställa uteserveringarna påbörjas på måndag vecka 23. 
 • Vissa arbeten kommer behöva utföras nattetid, för att markarbetena ska bli klara så snart som möjligt. De arbeten som ska utföras under nätter räknas som tysta arbeten. Vi bedömer att det kan röra sig om någon natt i veckan från mitten av april fram tills att markarbetena intill fasaden är klara. 

 • Därefter färdigställs Södermalmstorg med finplaneringsarbeten, belysning, planteringar och bänkar för att kunna öppna för allmänheten 2025. 

På östra sidan om tunnelbanebron, ovanpå Stadsgårdstunneln, pågår arbeten med blivande Mälarterrassen. 

 • Den västra paviljongen har nu monterade limträbalkar, ett målat tak och stål där glaspartierna ska fästas. Arbeten med tätskiktslager pågår på taket, för att under hösten kunna anlägga det gröna taket. Arbeten med att montera glas fortsätter under vecka 23-24.   

 • Den östra paviljongen är rest med limträbalkar, taket är lagt och nu pågår målning av taket. Under vecka 23-24 fortsätter montering av stålet där glaspartierna ska fästas.   

 • Arbeten med tätskikt pågår på båda paviljongerna. 

 • Arbeten med att sätta sten på fasaden och sidotrappornas väggar pågår från kajplan. Stenarbeten kan vara störande för omgivningen. 
 • Längs med kajen pågår markarbeten och plattsättning. Dessa arbeten ska inte vara störande för omgivningen. 

 • De markarbeten som pågår mellan Slussbron och tunnelbanebron kommer att innebära att cykelbanan flyttas fram och tillbaka några gånger innan sommaren. 

En ny lösning för den tillfälliga bussterminalen har tagits fram för att lösa resenärernas behov av fungerande byten mellan trafikslag.

Arbetet med att flytta den tillfälliga bussterminalen vid Slussen pågår. Den nya terminalen kommer att ha lika många ankomst- och avgångsplatser som den nuvarande och beräknas tas i drift vid tidtabellskiftet den 19 augusti 2024. Den kommer att vara i drift tills bussterminalen i Katarinaberget är klar hösten 2025.

Vänstersväng tas bort

Förberedande arbeten har påbörjats och som en del av det har möjligheten att svänga vänster vid Fotografiska tagits bort. Detta gäller om du kommer västerifrån, från Slussen. För bilresenärer till Viking Lines färjor gäller det istället att komma österifrån, från Nackahållet, och svänga höger vid Fotografiska.

Arbeten med tillfällig bussterminal

Arbeten pågår med den ponton som ska utgöra den tillfälliga bussdepån som ligger på vattnet utmed Stadsgårdsterminalen. 

Mellan Fotografiska och Stadsgårdsterminalen pågår markarbeten med schakt. Detta är förberedande arbeten inför flytten av den tillfälliga bussterminalen. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen. 

Ny cykelväg 

Inför flytten av den tillfälliga bussterminalen i mitten av augusti 2024 kommer cykelvägen på Stadsgårdsleden att läggas om i flera etapper, innan den slutligen flyttas ut på pontonen. Mer om dessa omläggningar kommer när de blir aktuella.   

Cykelvägen öster om Stadsgårdsterminalen går nu längs med kajen, efter den senaste omläggningen. Gångvägen fortsätter att gå på södra sidan av Stadsgårdsterminalen.

 • Vid Slussbrons sydvästra landfäste fortsätter markarbeten under början av vecka 23, för att ställa i ordning inför öppnande av Slussbrons västra sida den 6 juni 2024. Dessa arbeten utförs inne på arbetsområdet och ska inte påverka cykeltrafiken som går intill arbetsytan.   

 • Under vecka 23-24 fortsätter stensättningen på Slussbrogatan. Det är kantsten som ska sättas till de busshållplatser som ska vara klara här till slutet av sommaren. Dessa arbeten sker innanför planket.  
 • Ytan intill Katarinahissen kommer fortsatt att vara ett arbetsområde. Här arbetar vi med att bygga trappor och montera en hiss ned till kajplan. 

 • En paviljong har byggts med trappa och hiss ner till kajplan. Den öppnar 6 juni och kommer att vara öppen alla dagar kl. 05:30-20:30. Den här passagen möjliggör en kortare väg till Vattentorget från tunnelbanan och Södermalmstorg.   

Slussens vattenområden

Flygbild över arbetsområdet vid Slussen - mellan Gamla stan och Södermalm. Lila område visar var Munkbron ligger, orange område markerar Norra slusskajen, rosa område visar arbetsområdet intill Slussbron och gult område markerar Södra slusskajen.

Bild: Karta över Slussens arbetsområden på vattnet.

Mycket kommer hända i det här området, som vi kallar vattentorget, de närmaste månaderna. Hela vattentorget väntas nämligen öppna till sommaren 2024. Arbeten med grundläggningen är i stort sett klara. Nu pågår finjusteringar, installationer och arbeten med ytskikt. 

Pågående arbeten på vatten

 • Arbeten i vattenområdet till det blivande vattentorget pågår i full fart mot färdigställande till 6 juni 2024. Inga störande arbeten kvarstår här. 

 • Under helgen 1-2 juni, ska finplaneringsarbeten utföras på Vattentorget. Arbeten med att ställa i ordning området inför den 6 juni kommer att pågå på alla ytor. Dessa arbeten ska inte vara störande för omgivningen. 

Vad öppnar den 6 juni:

 • Hela Munkbrokajen som har klätts med granit. Längs kajen löper ett trädäck av svensk furu. Under hösten 2024 kommer träd och grönska att planteras i de växtbäddar som förberetts.
 • Norra Slusskajen med sittgradänger i bästa solläge.
 • Den västra lågbron. Under helgen 1-2 juni ska montering av bänkar utföras på lågbroarna.
 • Gångbanan på västra sidan av Slussbron.   

I norra avbördningskanalen pågår installations- och precisionsarbeten. Den här avbördningskanalen beräknas att tas i drift under sommaren 2024.  

Just nu pågår projektering av en ny gång- och cykelbro där avståndet mellan tunnelbanebron och gång- och cykelbron ökas. Det nya förslaget innebär ändrad pålningsmetod och ändrad utbredning av pålgrupper. 

Slussens bergarbeten

Illustrerad karta över den nya bussterminalens placering i Slussen.

Illustration ovan: Översikt över bussterminalen och dess entréer.

Pågående arbeten i och runt berget

 • I berget utförs nu huvudsakligen arbeten med byggnation, parallellt med monteringsarbeten. Nattarbeten pågår med installationer. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • I ankomsthallen pågår installationsarbeten och markberedning.
   
 • I vänthallen pågår montage- och smidesarbeten för vingen i taket, installationsarbeten och smidesarbeten för väggpaneler.
   
 • Arbeten med terrazzogolvet i vänthallen fortsätter och väntas pågå fram till juli 2024. 

 • Arbeten med bergförstärkning i höjd med västra entrén är avslutade.   

 • På den invändiga bron för gångbanan mot Lokatten pågår smides- och installationsarbeten för innertaket i entrén. Här blir så småningom den östra entrén till bussterminalen.   

 • I tvärtunnlarna pågår arbeten med att sätta upp stål för glaspartierna. Arbeten med installationer och smideskompletteringar fortsätter. Det ska bli entréslussar för att skilja vänthall från ankomst- och avgångshall. 

 • I avgångshallen pågår betongarbeten med trottoarer och installationsarbeten. Montering av ventilationskanaler och brandgaskanaler pågår, samt arbeten med stålmontage och smidesarbeten i taket.

Intill Mosebacke torg finns en skorsten som behöver renoveras. Den ska senare fungera som ventilation till bussterminalen. Betongarbeten och mindre sågningsarbeten återstår. Det ska utföras under 2024. 

 • De sista krönstenarna på den övre muren har lagts på plats, vilket innebär att stenarbeten nu i stort sett är avslutade i det här arbetsområdet. Några mindre justeringar återstår.

 • Byggnadsställningen med tält har använts för arbeten med stenbeklädning av ventilationsväggen. Ställningen och tältet monterades ned under vecka 22.    

 • Efter stensättningen och nedmontering av tältet ska finplaneringsarbeten utföras för att färdigställa området. Vår målsättning är att öppna gata, trappa och park under hösten 2024. 
 • En ny bro har byggts intill Stadsgårdsleden. Bron är gjuten i betong och är cirka 70 meter lång. Det är en del av Saltsjöbanans återläggning till Slussen.

 • Under vecka 23 ska arbeten med att såga i väggarna utföras. Detta arbete kan vara störande för omgivningen. 

 • Onsdagen den 5 juni ska arbeten med att borra stag i rampen utföras. Vi bedömer att detta arbete inte kommer vara störande för omgivningen.

 • Väggarna till själva rampen håller på att byggas. Arbeten med att borra stag och armera i rampen pågår. Den norra väggen är nu klar. Nu ska samma arbeten utföras på den södra rampväggen fram till juli 2024.
 • Utanför nedre delen av Lokattens trappa pågår arbeten med grundläggning. Det är förberedande arbeten för kommande bygge av en tunneldel till Saltsjöbanan. Bottenplatta och väggar ska gjutas här.

 • Under vecka 23 fortsätter markarbeten. Vi bedömer att dessa arbeten inte är störande för omgivningen. 

 • Arbeten med form och armering för kommande väggar fortsätter under vecka 23. Dessa arbeten ska inte vara störande för omgivningen. 
 • Inga arbeten pågår utvändigt på Borgmästartrappan. Arbeten invändigt med installationer i trapphuset pågår.   
 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Skyddsstaketet kommer att vara kvar till sommaren 2025.

 • Arbetsområdet utanför entrén till Katarinagaraget kommer att fortsätta vara ett arbetsområde tills arbetena med bussterminalen är klara. Vi beräknar att öppna upp körfältet till sommaren 2025. 

 • De störande markarbetena är klara inne på arbetsområdet. Under vecka 24 ska arbeten med att dra ledningar utföras. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska medföra någon påverkan på omgivningen.   

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad