Så tar du dig fram

Trafikant i Slussen? Här har vi samlat frågor och svar om hur trafiken kommer att fungera under byggtiden och i nya Slussen.

Aktuella trafikförändringar vid Slussen

Här kan du läsa om aktuella trafikförändringar i Slussenområdet.

En del av det södra körfältet på Katarinavägen är avstängt för att göra plats åt betongbilar. Det innebär att busstrafik passerar växelvis genom det norra körfältet.

Den södra busshållplatsen har flyttats cirka 50 meter upp på Katarinavägen. Övergången för cykeltrafik har också flyttats lite längre upp.

Trafikomläggningen genomfördes för att arbetet med den nya bussterminalen behöver utökat arbetsområde, och beräknas gälla till sommaren 2025.

Så påverkas trafiken

Kollektivtrafik

 • Det södra körfältet stängs av mot hörnet av Katarinavägen.
 • Bussar passerar växelvis genom det norra körfältet.
 • Busshållplatserna flyttas cirka 50 meter upp på Katarinavägen.

Cykeltrafik

 • Övergången för cykeltrafik flyttas lite längre upp på Katarinavägen.

Gångtrafik

 • Ska inte påverkas av trafikomläggningen.
 • Harald Lindbergs trappor, mellan Katarinavägen och Klevgränd, är öppna som vanligt. 

Biltrafik

 • Katarinavägen fortsätter att vara avstängd för genomfart av biltrafik.

Karta över trafikomläggningen.

 • Biltrafik hänvisas till Skeppsbron.
 • Munkbron är öppen för dubbelriktad kollektivtrafik.
 • Sedan april 2023 är västra delen av Munkbrokajen öppen för gångtrafikanter.

Den 4 januari 2024 öppnade en ny ingång till tunnelbanan på Katarinavägen. Entrén kommer att vara öppen under cirka ett år medan Region Stockholm bygger om huvudentrén på Ryssgården. Hissar finns endast i den norra entrén på Ryssgården.

Mer information för resenärer finns på Region Stockholms webbplats. 

 

Ny cykelväg förbi Fotografiska

Inför flytt av den tillfälliga bussterminalen i mitten av augusti 2024 kommer cykelvägen på Stadsgårdsleden att läggas om i flera etapper. Den första omläggningen genomförs den 2 april.

Den första etappen innebär att cykelvägen läggs om mellan Stadsgårdsterminalen och Fotografiska. Omläggningen innebär ett par extra svängar samt att ett rödljus försvinner.

 1. I höjd med östra fasaden på Fotografiska leds cykelvägen ut mot kajen. Cykelvägen längs med norra fasaden av Fotografiska kommer att vara på en gata som även trafikeras av bilar. Tydliga vägmarkeringar kommer att finnas för att avgränsa ytan.

 2. Mellan Fotografiska och Stadsgårdsterminalen kommer cykelvägen att gå längs med kajen, bredvid gångbanan. Gång- och cykelbana kommer vara avgränsade med barriär.

 3. I höjd med Stadsgårdsterminalens östra fasad leds cykelbanan tillbaka till ordinarie sträckning.

Vid arbetsområdet strax öster om Stadsgårdsterminalen kommer cykelbanan att läggas om vid flera tillfällen, under våren och försommaren, innan den slutligen flyttas ut på pontonen. Mer information om dessa omläggningar kommer när de blir aktuella.

Karta över cykelbana längs Stadsgårdsleden. Lila markering visar var cykelbanan är dragen.

Vänstersväng vid Fotografiska tas bort

Den 1 april tas möjligheten bort att svänga vänster från Stadsgårdsleden vid Fotografiska. Detta är med anledning av förberedande arbeten för en ny tillfällig bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna.

Den nuvarande tillfälliga bussterminalen vid Slussen skulle vara i drift fram till att terminalen i Katarinaberget blir klar. Terminalen i berget är dock försenad och förväntas inte öppna förrän hösten 2025. För att inte ytterligare försena övriga delar av projektet kommer den tillfälliga bussterminalen att flytta och en lösning för det håller på att tas fram.

Förberedande arbeten har påbörjats och som en del av det kommer möjligheten att svänga vänster vid Fotografiska tas bort. Detta gäller om du kommer västerifrån, från Slussen. För bilresenärer till Vikings färjor gäller det istället att komma österifrån, från Nackahållet, och svänga höger vid Fotografiska.

Trafik leds in i Stadsgårdstunneln

Trafiken på Stadsgårdsleden, mellan tunnelbanebron och Slussbron, har flyttats in i Stadsgårdstunneln. Just nu leds trafik i båda riktningar genom det norra tunnelröret. 

Karta över körfältens nya placering. 

Den fria höjden är 3,4 meter och skyltning vägleder trafiken. Slitsen i Slussbron fortsätter att vara stängd och öppnar för biltrafik när hela tunneln är klar, 2026.

Trafikomläggningen har genomförts för att frigöra yta till byggnation av bland annat det nya vattentorget och Mälarterrassen.

Så påverkas biltrafiken

 • Biltrafik från öst leds in i tunneln via en ramp som går parallellt med den temporära bussterminalen.
 • Biltrafik från väst leds in i tunneln strax före tunnelbanebron.
 • Den fria höjden är 3,4 meter.
 • Hastighetsbegränsningen är 30km/h
   

Under våren kommer arbeten med ytskikt att utföras på Södermalmstorg. Det innebär att trafiken på Södermalmstorg leds om via delar av det nuvarande arbetsområdet.

När trafiken flyttats om kommer gatan och trottoaren intill husfasaderna att bli arbetsområde. Här ska arbeten med smågatsten och granithällar utföras. Arbetena väntas pågå fram till juli 2024.

Uteserveringarna på Södermalmstorg är tillfälligt nedmonterade för att ge utrymme för arbetena. Markarbetena prioriteras för att uteserveringarna ska kunna öppna igen så snart som möjligt.

Därefter färdigställs Södermalmstorg med finplaneringsarbeten, belysning, planteringar och bänkar för att kunna öppna för allmänheten 2025. 

Entréerna till verksamheter och bostäder på Södermalmstorg kommer att vara tillgängliga genom flyttbara, temporära ramper genom hela perioden.

Karta över Södermalmstorg vid Slussen. Orangea områden visar var byggarbeten pågår.

Karta över arbetsområdet på Södermalmstorg.

Den tillfälliga bussterminalen vid Slussen flyttar och tas i drift den 19 augusti 2024. ⁠Avstigning sker vid Stadsgårdsterminalen, cirka 7-9 minuter promenad längs till T-banan. Hiss och trappa kommer att finnas mellan kaj- och torgplan.⁠ Se karta nedan.

Bilden visar gångväg mellan avstigningsplatser och tunnelbana.

Påstigning sker mellan Stadsgårdsterminalen och Fotografiska. Cirka 9-11 minuters promenad från T-banan. Vänthall kommer att finnas i Stadsgårdsterminalen.⁠ Se karta nedan.

Bilden visar gångväg mellan tunnelbana och påstigningsplatser.

Bussarna kör ut på en ponton efter att de släppt av sina resenärer. På pontonen finns 12 uppställningsplatser där bussarna kan invänta nästa avgångstid. ⁠

Cyklisterna leds om ut på pontonen. Det blir flera svängar, men samtidigt slipper du som cyklist stanna för eller korsa gång- eller busstrafik.⁠ Se karta nedan.

Bilden visar omledning av cykeltrafiken vid den tillfälliga bussterminalen.

Den nya tillfälliga terminalen har lika många ankomst- och avgångsplatser som den nuvarande och beräknas användas fram till hösten 2025, då terminalen inne i Katarinaberget invigs.⁠

Den östra lågbron är öppen för gång- och cykeltrafik. Det innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron.

Så tar du dig fram:

 • Gång- och cykeltrafikanter mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron väljer nu vägen via östra lågbron.

 • Gångtrafikanter tar sig mellan lågbron och gångbanan på Skeppsbron via en trappa intill norra brofästet. En alternativ väg finns via en tillgänglighetsanpassad passage närmare Tullhus 3.

 • Slitsen i Slussbron, som tidigare fungerat som anslutning mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron, stängs för cykeltrafik.
 • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

 • Cykeltrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.
 • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron. 

Karta över cykelväg via östra lågbron.

Karta över gångväg via östra lågbron.

Så tar du dig fram

Klicka på respektive trafikslag för att se en karta över trafiken i Slussen.

 • Gående från Gamla stan till Stadsgårdsleden eller Söder mälarstrand, och vice versa, hänvisas till östra lågbron. Se lila tjockare markering på kartan ovan.

 • Gående på Slussbron hänvisas till den östra sidan av bron. Den västra sidan öppnas för gångtrafikanter sommaren 2024.

 • Gående kan ta sig till och från verksamheter som ligger vid Södermalmstorg via korsningen Götgatan/Hornsgatan.

 

Uppdaterad 2024-04-11

 • Slussbron har en enkelriktad cykelbana med tre meters bredd på östra sidan och en dubbelriktad cykelbana med sex meters bredd på den västra sidan. På östra sidan cyklar man mot Skeppsbron och på västra sidan cyklar man från Skeppsbron och till och från Munkbron.

 • På södra sidan av Slussbron kan man via en överfart med trafikljus cykla vidare upp på Katarinavägen.

 • Efter att ha passerat bron söderut kan cyklister fortsätta lägst med Södermalmstorg till Götgatan och Hornsgatan.

 • För cykeltrafiken till och från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand är östra lågbron öppen. Se lila tjockare linje på kartan ovan.

 • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

 • Cykeltrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.

 • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron.


Uppdaterad 2023-11-30

 • Innerstadsbussarna trafikerar Katarinavägen.

 • Efter Slussen är nästa norrgående busshållplats vid Slottet.

 • Endast busstrafik samt gång- och cykeltrafik är tillåten via Slussplan till Munkbron.

 • Läs mer på SL:s webbplats om busslinjernas sträckning.
  Trafikinformation, SL:s webbplats


Uppdaterad 2023-11-30

 • Katarinavägen är avstängd för genomfart med bil. Kollektivtrafiken prioriteras och ett spårviddshinder är placerat strax väster om den tidigare infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget. 
 • Bilar kan köra till och från Södermalm via Skeppsbron. Det går dock inte att vika av västerut mot Munkbron då vägen via Slussplan och Munkbron prioriteras för kollektivtrafiken. 
 • För att komma till Stadsgårdsleden från Skeppsbron: Kör Hornsgatan till Torkel Knutssons gata. Ta till höger och fortsätt ner till Stadsgårdsleden. Trafik från Stadsgårdsleden till Skeppsbron kör samma väg fast omvänt.
 • Möjligheten att byta fil i Söderledstunneln är borttagen. Man kan köra mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan, men inte byta fil mot Centralbron eller Johanneshovsbron. Detta för att ta bort risken för köbildning i tunneln med ökad busstrafik i tunneln.

 • Höjdbegränsning under Slussen. Vägen mellan Stadsgårdsleden och Söder mälarstrand har en höjdbegränsning på 3,4 meter, i båda riktningar.

 • För att bilar och transporter ska kunna komma åt kontorshusen vid Katarinavägen är vänstersväng från Stadsgårdsleden österifrån in till Stadsgården tillåten.

 • För att ta sig med bil mellan Stadsgårdsleden och Gamla stan får bilar välja vägen via Folkungagatan, Söderledstunneln, Södermalmstorg till Gamla stan. Alternativt fortsätta till Söder mälarstrand och ta vägen via Torkel Knutssonsgatan upp till Hornsgatan och sedan vidare mot Gamla stan.


Uppdaterad 2023-11-30

Båt till Djurgården och Fjäderholmarna
Djurgårdsfärjan och Fjäderholmslinjen trafikerar Slussen som vanligt. Färjelägena har flyttat en liten bit norrut, de ligger nu i höjd med Tullhus 3.

Slusskanalen stängd

Under byggtiden är Karl Johan-Slussen avstängd för slussning. Vi hänvisar till Hammarbyslussen. Nya Victoriaslussen beräknas öppna för båttrafik 2027.

Avlyst vattenområde

Ett stort vattenområde runt Slussen är avlyst. Detta innebär att båtar utan tillstånd inte får befinna sig inom markeringarna.

Läs mer

Information om slussar och öppettider, Stockholms Hamnars webbplats

Uppdaterad 2023-11-30

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur trafiken kommer att fungera både under byggtiden samt i nya Slussen.

Hur tar jag mig från och till Stadsgårdsleden och Södermälarstrand?
Gående mellan Gamla stan och Stadsgårdsleden/Söder Mälarstrand hänvisas till den östra lågbron eller trappor och hissar vid den tillfälliga bussterminalen.

Hur mycket plats finns för gående på Slussbron?
Gående hänvisas till Slussbrons östra sida, till att börja med. Under 2024 kan även den västra sidan öppnas för gående.

Vad händer med innerstadsbussarna när Slussbron öppnats?
Innerstadsbussarna trafikerar återigen Katarinavägen och hållplatser finns både vid Ryssgården och på Katarinavägen.

Hur tar man sig mellan den tillfälliga bussterminalen och tunnelbanan?
Trappor och hissar leder upp till Katarinavägen som försetts med ett brett övergångsställe med trafikljus. Endast kollektivtrafik kan köra på Katarinavägen fram till att den nya bussterminalen öppnas 2025.

Hur trafikeras Saltsjöbanan?
På grund av utbyggnad av spåren är ersätts Saltsjöbanan med bussar fram till våren 2024. I dagsläget räknar man med att återlägga Saltsjöbanan vid Slussen 2027. 

Är busstrafiken från Nacka-Värmdö att utökad under byggtiden?
Ja, busstrafiken är utökad av flera anledningar: Nacka/Värmdö är ett stort inflyttningsområde och många av de nyinflyttade kommer välja ett kollektivt resande. Ombyggnaden av Slussen har också inneburit att kollektivtrafiken utökats.

När öppnas den nya bussterminalen i Katarinaberget?
Den nya terminalen planeras att öppna 2025.

Uppdaterad 2023-11-30

Hur cyklar jag från Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand till Skeppsbron och Munkbron?
Cyklister kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan via den östra lågbron.

Hur tar jag mig med cykel söderut?
Efter att du passerat Slussbron kan du fortsätta på cykelväg på Katarinavägen eller förbi Södermalmstorg till Götgatan.

Hur mycket plats finns det för cykeltrafik på Slussbron?
I dagsläget har Slussbron en enkelriktad cykelbana med tre meters bredd på östra sidan och en dubbelriktad cykelbana med sex meters bredd på den västra sidan. På östra sidan cyklar man mot Skeppsbron och på västra sidan cyklar man från Skeppsbron och till och från Munkbron.

Kan biltrafik köra på Katarinavägen?
Katarinavägen är avstängd för genomfart med bil. Kollektivtrafiken prioriteras och ett spårviddshinder är placerat strax väster om den tidigare infarten till parkeringsgaraget i Katarinaberget.

Kan jag köra på Stadsgårdsleden under hela byggtiden?
På Stadsgårdsleden är ett körfält i varje riktning öppet för biltrafik under hela byggtiden.

Hur kommer jag till Stadsgårdsleden från Skeppsbron?
För att komma till Stadsgårdsleden från Skeppsbron: Kör över Slussbron och ta höger. Fortsätt på Hornsgatan till Torkel Knutssons gata. Ta till höger och fortsätt ner till Stadsgårdsleden.

Vad händer med Katarinagaraget?
Katarinagaraget är avstängt under byggtiden. När ombyggnaden av Slussen är färdig kommer garaget att vara kvar.

Hur påverkas parkeringsplatserna runt Slussen?
Totalt försvinner cirka 50 gatuparkeringsplatser på Södermalm. Katarinagaraget med sina 500 platser är avstängt. Transporter till och från fastigheter kommer att fungera både under och efter byggtiden.

På Skeppsbron kommer totalt cirka 60 platser försvinna i samband med ombyggnaden av Slussen. Samtidigt planeras totalupprustning av hela Skeppsbron, därför är det svårt att se hur många parkeringsmöjligheter som eventuellt kommer tillbaks efter byggtiden.

Behövs den nya bussterminalen när det ska bli tunnelbana till Nacka?
Trafikförvaltningen, SL, bedömer att en bussterminal kommer att behövas, även när en tunnelbana till Nacka så småningom står färdig. Dels ökar befolkningen kraftigt i hela länet, även i Nacka och Värmdö, dels kommer bussarna från Värmdö fortsätta att gå in till Slussen.

Behövs det åtta körfält vid Slussen?
Ja, det behövs för att klara den kapacitet på 30 000 fordon/dygn som Slussen byggs för. De åtta körfälten fördelar sig på fyra i varje riktning, varav ett för kollektivtrafik, ett för den trafik som ska rakt fram, ett för vänstersvängande bilister och slutligen en ramp som leder ner till Stadsgårdsleden.

Vad kommer att hända med Stadsgårdsleden?
Stadsgårdsleden däckas över ungefär i höjd med Birkaterminalen och kommer ut igen väster om tunnelbanebron. Här blir nya Stadsgårdstunneln. Det öppnar för nya möjligheter att vistas nära vattnet mitt i centrala Stockholm. Kajerna öppnas för gående och cyklister, istället för bilar.

Hur blir framtidens Slussen för den som åker tunnelbana?
Tunnelbanan kommer inte att förändras men det blir lättare att byta mellan tunnelbanan, bussar, Saltsjöbanan och båttrafik.

Hur blir framtidens Slussen för spårvagn?
Förslaget gör det möjligt att i framtiden utveckla spårvagnstrafiken på platsen.

Hur blir framtidens Slussen för Saltsjöbanan?
När nya Slussen är färdig kommer Saltsjöbanan att ligga kvar på ungefär samma plats som tidigare och få ytterligare ett spår för möjlighet att utöka trafiken.

Entréerna till tunnelbanan, bussterminalen och de nya lokalerna kommer vara plana och utan nivåskillnader. Stadens råd för funktionshinderfrågor medverkar i planeringen.

Hur blir framtidens Slussen för cyklister?
För dig som cyklist innebär framtida Slussen att det blir lättare att ta dig fram. Cykelfält och cykelbanor med möjlighet till omkörning och eget utrymme vid trafikljus är några av förbättringarna. En ny cykel- och gångbro bredvid tunnelbanebron innebär en snabbare och mer lättorienterad väg mellan Götgatan och Munkbron/Tegelbacken.

Det blir nya cykelparkeringar i anslutning till tunnelbanans och bussterminalens entréer. Det finns också planer på att bygga cykelgarage för den som till exempel vill åka buss från Nacka och sedan ta sig vidare med cykel.

Kommer cyklister och gående att behöva vänta vid slussning?
De låga gång- och cykelbroarna vid vattnet påverkas av slussningen. När en fritidsbåt slussar kommer broarna fällas upp en i taget. Detta innebär att en bro alltid kommer vara tillgänglig för passage. Utöver dessa finns även en ny gång- och cykelbron parallellt med tunnelbanebron.

Blir det någon gångbro över vattnet vid nya Slussen?
Ja, en helt ny bro för gående och cyklister byggs parallellt med tunnelbanebron. Det blir också två lågbroar mellan Södermalm och Gamla stan, intill slusskanalen.

Hur blir framtidens Slussen för gående?
Framkomligheten för alla som promenerar är viktig i nya Slussen. Fotgängare får ett nytt promenadstråk mellan Södermalm och Gamla Stan nära vattnet. Den nya huvudbron kommer att ha generösa gångbanor längs båda sidor. Det blir möjligt att promenera längs med kajerna. Dessutom byggs en ny gång- och cykelbro parallellt med tunnelbanebron.

Slussen byggs med stora krav på tillgänglighet för alla. Hissar, rulltrappor och ramper gör det smidigt för alla att ta sig mellan de olika nivåerna. Ambitionen är att skapa så flacka lutningar som möjligt och plana partier med möjlighet att vila.

Hur blir nya Slussen för båtar?
Nya Slussen får en modern sluss för båtar. Kapaciteten blir densamma som idag. Genom slussrännans placering vid Slusstorget blir båtarna en naturlig del av stadslivet.

Det kommer också att finnas möjlighet att bedriva båtburen kollektivtrafik från Slussen.

Kommer den seglingsfria höjden att höjas?
Nej, den segelfria höjden styrs av de befintliga broarna i området, Centralbron och tunnelbanebron. Det innebär att den segelfria höjden mellan Mälaren och Saltsjön blir oförändrad - 4,6 meter.

Kommer Djurgårdsfärjan att vara kvar?
I nya Slussen kommer Djurgårdsfärjan vara på ungefär samma plats som idag, vid Skeppsbron. Under några år kommer båtarna dock anlägga vid ett temporärt färjeläger cirka 100 meter närmre Slottet på Skeppsbron. Vidare kommer det också finnas plats för båttrafik för persontransporter.

Hur blir framtidens Slussen för den som kör bil?
Tolv körfält över Slussen har blivit åtta, varav två reserveras för kollektivtrafiken. En mer lättorienterad lösning och en bättre framkomlighet gör att trafiken kommer att flyta smidigare.

Kommer Skeppsbron att breddas?
Bilvägen längs med Skeppsbron kommer inte att breddas. Själva bron mellan Gamla stan och Södermalm kommer att vara 45 meter bred men smalna av när den landar på Gamla stan-sidan.

Hur stor är Slussbron?
Den nya huvudbron mellan Gamla stan och Södermalm är som en vanlig stadsgata, med gångbanor, cykelfält och filer för kollektivtrafik, utöver bilkörfält. Bron är 45 meter bred.

Kommer biltrafiken att öka?
Biltrafiken över Slussen har minskat kraftigt från 1960-talets toppnivåer på 90 000 bilar/dygn till 30 000 bilar/dygn idag. Slussen byggs för att klara samma nivåer som idag. Den nya lösningen är flexibel och i framtiden kan körfälten fördelas på ett annat sätt för att ge ännu mer plats åt till exempel spårvagn, bussar eller gång- och cykeltrafik.

Vad kommer hända med Katarinagaraget och bensinstationen?
Under byggandet av den planerade bussterminalen är garaget tillfälligt stängt. Bensinstationen stängdes ned i slutet av mars 2016.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad