Bor eller arbetar i Slussen

Här hittar du som bor eller jobbar vid Slussen samlad information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig.

Sommaren 2016 påbörjades de stora arbetena med att bygga om Slussen. Under byggtiden uppstår luftburet buller från rivningen och från grundläggnings- och konstruktionsarbeten. Det kan också uppstå stomljud från borrningar och sprängningar.

Buller och stomljud

De byggnader som ligger närmast byggområdet riskerar att utsättas för luftburet buller under byggtiden. Under 2012 och 2013 genomförde Projekt Slussen fönsteråtgärder i de lilamarkerade byggnaderna som hade behov av det. Det innebär att vi kommer att klara Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller inomhus i alla de lila byggnaderna.

När vi bygger den nya bussterminalen kommer bergarbetena att ge upphov till stomljud. Det går inte att göra förebyggande skyddsåtgärder mot detta.

Under tiden vi bygger under din bostad kommer du sannolikt påverkas av störande ljud över Naturvårdsverkets riktlinjer. Hur mycket det låter beror också på husets grundläggning och på vilken våning man bor.

I de mörkgröna fastigheterna finns det våningsplan som kommer att få stomljudnivåer över 45 dBA. I de ljusgröna handlar det om nivåer på 35-45 dBA.

Hur påverkar arbetena dem som bor och arbetar vid Slussen?
Staden har erbjudit bullerskyddsåtgärder för fastighetsägare som kan få buller över gällande riktvärden för byggverksamhet.

Du som bor i närheten får regelbunden information om aktuella arbeten.

Vad är det som orsakar buller?

Vid arbeten i vatten och vid kajerna orsakas bullret bland annat av schaktmaskiner, mudderverk, pråmar, spontning och pålning. Även rivningen av befintliga anläggningar medför buller från maskiner som krossar eller klipper. Det ställer krav på att entreprenörerna använder lågbullrande metoder.

Vad innebär stomljud och luftburet buller?
Under byggtiden kommer luftburet buller och stomljud att uppstå. Dels på grund av rivningsarbeten men även från grundläggnings- och konstruktionsarbeten.

Stomljud är en följd av att vibrationer alstras i fasta material som berg vid bergborrning och sprängning. Sedan sprids detta till byggnader där det låter som ett lågfrekvent buller inomhus.

Luftburet buller är det ljud som sprids från exempelvis arbetsmaskiner till mottagarens öra via luften, detta ljud färdas med luften och kan även studsa mellan hus.

När låter det?
Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud. Vi bullrar inte i onödan – det handlar om att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomisk – och med kortast möjliga totala störningstid.

I undantagsfall sker arbete utanför ordinarie arbetstid, detta meddelas i förväg.

Hur mycket låter det?
Det är subjektivt hur mycket man tycker att något låter, under byggtiden kommer vi inte överskrida 45 decibel inomhus. Som en jämförelse motsvarar 35 decibel vindprassel i ett träd, 45 decibel en modern diskmaskin och 60 decibel ett vanligt samtal.

Det kommer inte att låta lika mycket, överallt, hela tiden. Det beror på att arbetena flyttar och att det låter olika mycket beroende på var i fastigheten man bor. Ju högre upp i fastigheten man bor desto mindre störningar.

Vad görs för att minska störningarna?
Vi jobbar proaktivt för att störningarna ska bli så små som möjligt. Men det kommer att märkas att Slussen byggs om och det kommer periodvis bli mer ljud än vanligt. Genom skonsamma metoder och ljudisolerande insatser nära ljudkällan verkar vi för att minska buller och stomljud. Inför byggstarten erbjöd staden bullerskyddsåtgärder för fastighetsägare som kan få buller över gällande riktvärden för byggverksamhet.

Finns det regler för hur mycket det får bullra?
Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Men dessa regler är inte tvingande, och får överskridas. Grundregeln är att boende som får mer än 45 decibel inomhus under mer än en vecka erbjuds alternativt boende eller möjlighet till tillfällig vistelse dagtid. Vissa arbeten som bullrar kan komma att bli aktuella vid olika tidpunkter under ombyggnaden. Detta kommer i så fall meddelas i god tid innan.

Låter det lika mycket hela tiden under dagen?
Nej, ljuden kommer skilja sig beroende på vilka arbeten som utförs.

Erbjuds evakueringsmöjligheter?
Grundregeln är att den boende som drabbas av ljud över riktvärdet på 45 decibel under längre än 3 månader erbjuds evakuering. Men upplevelsen av störande ljud är subjektiv och det kan också ha betydelse om man till exempel är hemma mycket, pensionär eller föräldraledig, eller om man har ett jobb som gör att man behöver sova på dagen.

Hur informerar ni om vad som händer?
På projektets webbplats finns aktuell information om pågående arbeten. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se.

Inför alla störande arbeten kommer vi att sätta upp informationsblad i alla berörda portuppgångar i närområdet. Du kan även prenumerera på vårt  nyhetsbrev, som skickas ut cirka fem gånger om året. Vi skickar även ut ett tryckt nyhetsbrev till närområdet.

Vi bjuder även in närboende till regelbundna informationsmöten.

Vilket ansvar har staden? Vilket ansvar har fastighetsägaren?
Staden har ansvar för att upprätta ett åtgärdsprogram. Det innebär att utföra vissa åtgärder innan byggstart, som fönsteråtgärder, besiktning av alla berörda fastigheter innan byggstart och senare även följa upp det.

Fastighetsägarna medverkar vid besiktningar, mätningar och andra undersökningar. Vi kommer att ha en dialog med samtliga fastighetsägare för att se hur vi tillsammans kan samordna våra respektive verksamheter och om vi på annat sätt kan minimera störningarna.

Påverkar detta våra hyror?
Hyror regleras i avtal mellan hyresgäst och hyresvärd och är inte något som staden styr över.

Kommer våra lägenheter att besiktigas?
Alla fastigheter i närheten av varje arbete besiktigas inför respektive start. Efter att arbetet avslutats görs ytterligare en besiktning. Vi följer löpande upp de fastigheter som är särskilt känsliga med vibrationsmätare. Om värdena överskrids följer vi upp med besiktningar. Kontakta i första hand din fastighetsägare.

Det kommer att bullra hos oss – varför har ingen varit här och mätt?
Mätningarna vi gjort baseras på beräkningar av hur byggbullret kommer att sprida sig, men vi mäter och följer upp byggbullret under hela projektet.

Om det visar sig att någon fastighet, som inte varit föremål för bullerdämpande åtgärder, blir utsatt för störande buller så träder projektets åtgärdsprogram i kraft. Kontakta i första hand din fastighetsägare.

Hur är det med vibrationer från bygget. Skadar de byggnaderna?
Projektet har satt upp vibrationsmätare på alla känsliga byggnader i området och följer löpande upp värdena. Överskrids gränsvärdena anpassas arbetsmetoderna för att inte skada byggnaderna.

Varje fastighet klassificeras utifrån flera delar, bland annat grundläggning, ålder och material. Fastigheterna har därefter fått ett gränsvärde som sprängningarnas vibrationer inte får överstiga. Klassificeringen görs utifrån en svensk standard. Om sprängningarna hålls inom satta gränser ska det normalt inte uppstå skador.

Vad innebär ombyggnaden för kulturbyggnader?
Projektet har ett omfattande kontrollprogram med rutiner för hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader bäst skyddas. Arbetet bedrivs tillsammans med byggnadsantikvarier och Stadsmuseet.

Varje fastighet klassificeras utifrån grundläggning, ålder, material och så vidare. Fastigheterna har därefter fått ett gränsvärde för vibrationer som inte får överskridas. På särskilt känsliga fastigheter kommer det att finnas vibrationsmätare.

Vad händer om det uppstår skador?
Kontakta i första hand din fastighetsägare. Eventuella skador som bevisligen orsakats av projekt Slussen kommer att värderas och ersättas. Det kan antingen ske som ekonomisk kompensation eller att vi utför reparationer, beroende på vad vi kommer överens om med fastighetsägaren.

Hur påverkas parkeringsplatserna runt Slussen?
Totalt försvinner cirka 50 gatuparkeringsplatser på Södermalm. Katarinagaraget med sina 500 platser är stängt under tiden då nya bussterminalen byggs. Under denna tid renoveras även garaget. När Slussen är färdig kommer garaget att vara kvar precis som vanligt. Transporter till och från fastigheter kommer att fungera både under och efter byggtiden.

På Skeppsbron försvinner cirka 60 platser i samband med ombyggnaden av Slussen. Samtidigt planeras totalupprustning av hela Skeppsbron, därför är det svårt att se hur många parkeringsmöjligheter som eventuellt kommer tillbaks efter byggtiden.

Ser ni till att vi slipper byggdamm inomhus?
Projektet ställer miljökrav på entreprenörerna när det gäller hur arbetena utförs. I detta ingår även dammbindning då de genomför arbeten som kan skapa damm. Vi följer löpande upp att de följer kraven vi ställer.

Boende vid Slussen

Under byggtiden kommer luftburet buller och stomljud att uppstå. Dels på grund av rivningsarbeten men även från grundläggnings- konstruktions- och bergarbeten. Arbeten som orsakar luftburet buller får pågå vardagar klockan 07–19. Arbeten som orsakar stomljud får pågå vardagar klockan 07–22.

Verksamheter vid Slussen

Under byggtiden kan du som är verksam i området påverkas av våra arbeten. Vår utgångspunkt är att i möjligaste mån minska störningar och undvika skador. Det gör vi till exempel genom att kräva att våra entreprenörer använder skonsamma metoder och genom omfattande kontrollprogram.

Ladda hem blanketten om du vill anmäla en skada

Skada på din lokal

Kontakta i första hand din fastighetsägare. Eventuella skador som bevisligen orsakats av projekt Slussen kommer att värderas och ersättas. Det kan antingen ske som ekonomisk kompensation eller att vi utför reparationer, beroende på vad vi kommer överens om med fastighetsägaren.

Skada på lös egendom/inventarier

Kontakta projekt Slussen. Eventuella skador som bevisligen orsakats av projekt Slussen kommer att värderas och ersättas. Det kan antingen ske som ekonomisk kompensation eller att vi utför reparationer, beroende på vad vi kommer överens om med ägaren till sakerna/inventarierna.

Skada på verksamhet - rörelseskada

Kontakta projekt Slussen.
32 kap. 1 § 2 st.
–”En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse.”
32 kap. 1 § 2 st.
–”En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts bara om den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden”

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad