Runt fornminnet Göta landsväg planeras en ny park som i väster möter dammarna och det stora fältet. Illustration: AJ Landskap
Runt fornminnet Göta landsväg planeras en ny park som i väster möter dammarna och det stora fältet. Illustration: AJ Landskap
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 4 a: 1000 bostäder och en stor förskola

Östberga

På Årstafältets östra sida planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 1 000 nya bostäder, en förskola med upp till 16 avdelningar och en ny park runt fornminnet Göta landsväg. Detaljplanen för området väntas bli antagen i kommunfullmäktige i början av 2023.

Projektfakta

1 000 nya bostäder varav drygt 500 i trähus

Planförslaget för området innebär drygt 1 000 nya bostäder, framför allt lägenheter men även några radhus. Lägenheterna varierar i storlek och upplåtelseform - både bostadsrätter och hyresrätter planeras. Flera av de nya kvarteren är tänkta att byggas i trä. I den norra delen av planområdet, bredvid den befintliga bebyggelsen i Valla, planeras för en stor förskola med upp till 16 avdelningar.

Göta landsväg, som är den äldsta landsvägen till Stockholm söderifrån, löper genom området. Landsvägen är klassad som fornminne och staden har tagit stor hänsyn till den i planeringen. Landsvägen kommer att göras mer synlig och runt delar av den skapas en park med mycket naturlig vegetation. Närmast landsvägen anläggs en skyddszon.

Projektet är etapp 4a inom projekt Årstafältet. Ett viktigt mål för den här etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser. Ett sätt att skapa liv och rörelse är att bygga bottenvåningar med plats för publika lokaler och att bygga bostadsentréer ut mot gatan. Taken ska vara varierade och gärna kunna användas för vistelse och odling. 

Byggaktörer

De byggaktörer som deltar i etappen är:

  • Botrygg Bygg, cirka 120 bostäder (bostadsrätter): Botrygg vann en markanvisningstävling 2016 och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016.
  • Stockholmshem, cirka 140 bostäder (hyresrätter) varav 6 LSS-lägenheter: Beslut om markanvisning den 15 december 2016.
  • Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB, drygt 300 bostäder (bostadsrätter) i trähus varav cirka 40 i radhus: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
  • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 80 bostäder (bostadsrätter): Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
  • SISAB, förskola med förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
  • Folkhem trä och Veidekke Bostad AB, cirka 230 bostäder (bostadsrätter) i trähus: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
  • Erik Wallin AB tillsammans med Gimle bostad AB, cirka 145 bostäder (bostadsrätter). Beslut om markanvisning den 12 december 2019.  

Tidplan

Detaljplanen var på samråd i september 2020 och planeras gå ut på granskning hösten 2021. Planen väntas sedan antas i kommunfullmäktige under hösten 2023. 

Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2026-2032.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Cykelpendlarstråk och nya förskolan. Bild: Arkitema och Tengbom.
Cykelpendlarstråk och nya förskolan. Bild: Arkitema och Tengbom.
Planerade lägenheter i trähus. Bild: White Arkitekter
Planerade lägenheter i trähus. Bild: White Arkitekter
Detaljplaneområde för 1 000 bostäder och förskola markerat i lila.
Detaljplaneområde för 1 000 bostäder och förskola markerat i lila.

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidade turer

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad