Flygbild över området där de nya byggnaderna är utmarkerade.

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 7 000 bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.

På Årstafältet planerar vi att bygga cirka 7 000 bostäder till 17 500 nya invånare. Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten; möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. Vi hoppas att det ska locka människor med olika bakgrund, kultur, familjesituation och livsstil till stadsdelen.

Staden har som mål att alla som flyttar hit ska få en god boendemiljö, ett rikt stadsliv med bland annat kaféer, restauranger och butiker, och fina allmänna platser.

I hjärtat av Årstafältet skapas en park som är ungefär lika stor som Skansen. Den kommer att innehålla både aktiviteter, lekplatser, dammar för hantering av dagvatten och olika typer av grönska.

Vi planerar även bland annat för nya kontor, förskolor för 1 800 barn, tre grundskolor med tillhörande idrottshallar och en 11-spels fotbollsplan med läktare, utegym och teqball (ett slags fotbolls-pingisbord) i anslutning. Fotbollsplanen kommer att ha både bokningsbara tider för föreningar och obokningsbara tider.

Tidsplan

Årstafältet byggs ut i flera etapper och kommer att innehålla många olika detaljplaner. Markarbeten för nya gator, ledningar, med mera påbörjades sommaren 2018. Samtidigt som markarbetena startade påbörjade vi arbetet med parken. Vi ska anlägga en ny dagvattendamm, förbättra runt Valla å, och skapa nya aktivitetsytor. Tanken är att en stor del av parken ska vara klar när de första bostäderna är klara för inflyttning. Hela projektet beräknas vara klart 2033.

 • Idé- & arkitekttävling 2007–2009: Beslut om utveckling av Årstafältet och genomförande av internationell arkitekttävling.
 • Utveckling av vinnande förslag 2010: Utveckling av det vinnande förslaget Arkipelag till ett planprogram och programsamråd våren 2010.
 • Planeringsfas 2011: Hösten 2011 påbörjades detaljplanarbetet för parken och den första etappen av ny bebyggelse. Ytterligare detaljplaner påbörjas sedan löpande för hela stadsdelen.
 • Första detaljplanerna vann laga kraft 2017: Kommunfullmäktige antog detaljplanerna för etapp 1 och parken i slutet av 2015. Efter en lång överklagandeprocess vann planerna laga kraft våren 2017.

De förberedande markarbetena på Årstafältet startade i juni 2018. I det ingår bland annat att bygga den nya dammen, förstärka marken, lägga nya ledningar och bygga gator i skick att använda för kommande bostäder. I takt med att bostäderna är inflyttningsklara färdigställs gator och parker i sin slutliga utformning med till exempel träd, möblering och belysning.

Vi uppdaterar löpande här på webbsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet. Just nu är bedömningen att byggstart för de första bostäderna i etapp 1 blir till hösten 2025.

En kartbild över området där de olika etapperna är markerade.

Projekt Årstafältet byggs ut i flera etapper och kommer att innehålla många olika detaljplaner. Läs mer om aktuella projekt i stadsutvecklingsområdet Årstafältet här nedanför.

 • Etapp 1: 2018-2029
 • Etapp 2 (norra och södra) och 3: 2025-2031
 • Etapp 4 a och 4b: 2026-2032
 • Etapp 5: 2027-2034
 • Etapp 6: 2029-2034
 • Etapp 7 och 8: 2029-2035

B på kartan står för bollplan. Närmast väntar slutgiltig beslut i kommunfullmäktige under hösten. Bollplanen kan sedan börja byggas i södra delen av Årstafältet i början av 2024 och stå klar i slutet av sommaren 2025.

Projekt i stadsutvecklingsområdet Årstafältet

Dialog och samråd

En viktig utgångspunkt för arbetet med Årstafältet är att ta tillvara engagemang, synpunkter och idéer från de kringboende och fånga medborgarnas perspektiv genom dialog och olika typer av undersökningar. 

Tyck till om gula linjen

Den nya gula tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö får stationer på Årstafältet och i Östberga. Nu är planerna ute på samråd där du har möjlighet att få information och lämna synpunkter. Bland annat kan du tycka till om var stationerna ska ligga och vilka arbetsområden som behöver användas under byggandet. Samrådet pågår till och med den 12 december. 

På Årstafältet ska...

Frågor och svar

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd gällande hur mycket det får bullra från en arbetsplats. Det beror på tid på dygn och veckodag och ibland kan särskilda skäl motivera till avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Naturvårdsverkets allmänna råd finns att läsa på deras webbplats.

Byggbuller är det buller som skapas inom en byggarbetsplats. Buller från en byggarbetsplats beror främst på de arbeten som utförs och de maskintyper som används. Exempel på arbeten som låter är bilning, spontning, schaktning och pålning, men även trafik inom byggarbetsplatsen räknas som byggbuller.

Den samlade bedömningen är att projektet håller sig till de riktlinjer och regler som finns för buller. Bullernivåerna för dygnets alla timmar mäts, och det förs en kontinuerlig dialog med miljöförvaltningen kring de bullernivåerna som uppmätts.

Ibland går det över riktvärdena, vilket det också får vara under en begränsad tid. När riktvärden inte hållits vidtas åtgärder direkt. Det arbetas med bullerdämpande åtgärder löpande genom hela projektet.

Om byggarbetsplatsen på Årstafältet inte håller sig inom riktvärdena så ska bulleröverskridandena följas upp och en åtgärdsplan upprättas. Exempel på bullerdämpande åtgärder som genomförts:

 • Entreprenören som installerar kalk- och cementpelare har byggt om sina maskiner med extra ljudisolering kring vispen (den delen på maskinen som låter mest).
 • Ställt högre krav på maskiner.
 • Satt upp stora skyltar att det inte får låta före 07.
 • Stoppat arbete nära husen på kvällen som låtit för mycket.
 • Montering av isoleringsmatta i motorrum och kompressorrum. Kompressor och motor har dessutom trimmats för att hålla ett lägre varvtal.
 • Kåpa runt borr har förlängts och sträcker sig längre upp från mark för att kapsla in ljudkällan.
 • Möten med boende för att svara på frågor och samla in synpunkter.

Maximal ljudtrycksnivå benämns Lmax och avser den högsta tillfälliga ljudnivån under en viss tidsperiod. Ekvivalent ljudtrycksnivå benämns Leq och avser ett slags medelljudnivå under en given tidsperiod, till exempel under 1 timme.

Det sker kontinuerliga mätningar av byggbullret på fasta platser vid Årstafältet. Det som mäts är:

 • Luftljud – mäts för att bedöma risk för bullerstörning
 • Vibrationer – mäts för att bedöma fysisk påverkan av mark- och sprängningsarbete på byggnaderna.

Om bullret vid något tillfälle har överstigit riktvärdena kan bygget kontrollera vilket moment som utfördes och vidta åtgärder.

Följande åtgärder har vidtagits för att minska byggbullret:

 • Montering av isoleringsmatta i motorrum och kompressorrum. Kompressor och motor har dessutom trimmats för att hålla ett lägre varvtal.
 • Kåpa runt borr har förlängts och sträcker sig längre upp från mark för att kapsla in ljudkällan.

Nej, generellt sett minskar ljudnivån med avståndet. Om det är fritt mellan det bullrande arbetet på markplan och mätpunkten, vilket det till stor del är på Årstafältet, kommer det alltså bli lägre ljudnivå högre upp i huset. Är arbetena mycket nära så blir ljudnivån i markplan mycket högre jämfört mot högre upp. Är arbeten långt bort blir det ungefär samma ljudnivå när man jämför markplan mot våningar högre upp.

Kontakta exploateringskontoret via e-post om du har frågor eller synpunkter som gäller arbetet på Årstafältet.

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se

Olika alternativ har utretts för att avgränsa bullret från Huddingevägen; en bullervall i form av skog, och bebyggelse mellan Årstafältet och Huddingevägen. Det är fortfarande oklart hur området kommer att utformas, men det blir någon form av bullerdämpande åtgärd.

Vi har full förståelse för att man kan känna av vibrationer av arbetet, men vi ligger en bra bit under tillåtna nivåer för vibrationer. Vi har 12 vibrationsmätare som är igång dygnet runt alla dagar i veckan och får direkt meddelande om det skulle ske ett övertramp av värdena.

Om du upplever att ditt boende påverkats av bygget är du välkommen att höra av dig till oss på exploateringskontoret.

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se

Generellt är planen att ha lägre hus mot befintlig bebyggelse och högre längre ut på fältet. Höjden kan variera mellan 2 och 14 våningar. Än så länge är det bara den första etappen som vunnit laga kraft så det är mycket som inte är bestämt kring exakta höjder än.

Göta landsväg kommer i största möjliga mån att skyddas och bevaras under arbetet med Årstafältet. Vi jobbar utifrån de riktlinjer som länsstyrelsen skickat med under arbete med program och berörda detaljplaner, och i de fall ett ingrepp behöver göras krävs speciellt tillstånd för detta.

Staden har utrett möjligheten att flytta Årsta golf till en ny plats i närheten av Årstafältet, och under våren 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Det nya området är ungefär hälften så stort som dagens. Flytten är aktuell tidigast 2027.

Utbyggnadsförslaget innebär att den lokala naturmiljön påverkas. Genom att delar av fältet omvandlas till kvartersmark minskar till exempel öppna och halvöppna gräsmarker, vilket gör att arter som är knutna till denna naturtyp får sämre förutsättningar.

Å andra sidan ökar kvaliteten på kvarvarande yta genom ökad tillgänglighet, ökad mångfald av växter och djur i Valla å och damm samt minskat buller. De negativa konsekvenserna kan till viss del mildras genom anpassad skötsel och åtgärder som bidrar till att öka den biologiska mångfalden på kvarvarande ytor. Förslag till hur dessa områden ska kunna få stärkta naturvärden ska tas fram.

Det nya området som föreslås bebyggas med cirka 1 000 bostäder, Södra Årstafältet, är beläget där det finns fornlämningar. Kommande planarbete ska utreda hur lämningarna ska hanteras. Vi har kontakt med Länsstyrelsen som stöd i planeringen.

Miljökonsekvenserna finns utförligt beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningar för programmet, parken och den första bebyggelseetappen, Valla 1.

Det är tyvärr för tidigt att säga i dagsläget. Vi öppnar upp delar så snart vi kan, håll utkik här på hemsidan för uppdateringar.

Hundrastgården flyttas till en ny plats på Tystbergavägen i Stureby. 

Nej, de är till för dagvattenhantering. Däremot finns det planer på vattenlek på torget i andra etappen som planeras vara klar 2025.

Nej, staden ersätter inte på det sättet. Eventuella frågor om hyresreduktion får tas upp med hyresvärden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av utredningar och andra handlingar.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Mattias Nilsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 585

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad