Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

400 bostäder, kontor och verksamheter i Alvik

Alvik

Fastigheten Akka 4 är idag ett slutet verksamhetsområde som staden föreslår ska omvandlas till en mer levande stadsmiljö - med bostäder, kontor och olika verksamheter.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 400 bostäder, kontor och verksamheter tillsammans med en integrerad depå för Nockebybanan med spårområde, park, gata och förskola inom området.

Planområde

Området ligger längs Drottningholmsvägen mellan Ulvsundaplan och Alviksplan i Alvik i stadsdelen Bromma. Området är cirka 30 000 kvadratmeter. Exakt omfattning och avgränsning av planområdet kommer att studeras framöver.

Fastigheten Akka 4 ägs av Stockholms stad. Trafiknämnden inom Region Stockholm (SL) har en tillfällig nyttjanderätt till fastigheten.

Begränsningar på grund av Riksintresse

De riksintressen som berörs är Bromma flygplats som innebär begränsningar för hur högt staden får bygga samt Drottningholmsvägen (länsväg 275), som båda utgör riksintresse för kommunikationer.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2022
  • Samråd mars 2024
  • Granskning mars 2025
  • Antagande SBN juli 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jerling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad