Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

60 hyresrätter vid Bergsgruvans park

Södermalm

Staden planerar för att uppföra ett flerbostadshus med hyresrätter, ett cykelgarage för pendlare och lokaler vid Bergsgruvans park.

Projektfakta

Cirka 60 bostäder och ett cykelgarage

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett flerbostadshus med cykelgarage, cirka 60 bostäder och verksamheter i bottenvåningen.

Förslaget bidrar till stadens bostadsmål och ett hållbart resande, genom att uppmuntra till kombinationsresor med cykel och tåg. 

Området är cirka 1500 kvadratmeter och belägen vid Rosenlundsgatan på Södermalm. Platsen är bevuxen med träd, buskar och gräs.

Markägoförhållanden

Området består av del av fastigheterna Södermalm 4:1 och del av Södermalm 1:1 som båda ägs av Stockholms stad. 

Planområdet markanvisades för 57 bostäder den 29 januari 2015. Planavtal ska tecknas med Wallenstam AB.

Preliminär tidplan

  • Start-pm, december 2021
  • Samråd, kvartal 3 2023
  • Granskning, kvartal 1 2024
  • Antagande, kvartal 3 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Felix Staffanson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad