Det rosamarkerade området är det ungefärliga planområdet.
Det rosamarkerade området är det ungefärliga planområdet.
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 6: 965 bostäder, skola och simhall

Vid Årstafältets sydligaste hörn planeras 965 bostäder, flera förskolor och en sim- och idrottshall.

Projektfakta

Bostäder, förskolor och en sim- och idrottshall

I det sydligaste hörnet av Årstafältet planeras för cirka 965 bostäder, flera förskolor, en sim- och idrottshall och lokaler för en större livsmedelsbutik. En del av visionen för Årstafältet är att den nya stadsdelen ska bli en plats för möten. För att bidra till det ska Östbergavägen inom etapp 6 läggas om och utvecklas till en stadsgata med gång- och cykelbanor, trädplanteringar och verksamhetslokaler ut mot gatan.

Ett annat viktigt mål för etapp 6, som ligger nära Östberga, är att stärka kopplingarna mellan Östberga och den nya stadsdelen Årstafältet. För att bidra till detta mål ska flera gångstråk anläggas mellan stadsdelarna, och tydliga entréplatser till stråken och den stora parken ska byggas.

Bostäderna planeras bli en blandning av hyres- och bostadsrätter med lokaler i bottenvåningarna i flera av kvarteren, och varierat utseende och höjd. Mot parken är det tänkt att bli högre byggnader med upp till tolv våningar. Parkering ska byggas i garage under mark, oftast under bostadshusens gårdar. Det ska finnas gott om cykelparkeringsplatser i nära anslutning till bostadsentréerna.

I den västra delen av området planeras en ny sim- och idrottshall. I ett av kvarteren närmast Huddingevägen planeras lokaler för en ny livsmedelsbutik och en sopsugsanläggning som ska försörja etappens kvarter.

Tidplan för planarbetet

Samråd: Slutet av 2024 
Granskning: Slutet av 2025
Antagande: Vår/sommar 2026

Tidplan för byggnation

Ledningar, gator, torg byggs ut: 2029-2031
Bostadshusen och sim- och idrottshall byggs: 2031-2034
Första inflyttning: 2033

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

I Årstafältets sydöstra hörn planerar staden tillsammans med SKB ett kvarter med hyresrätter och en stor matbutik i bottenplanet. Illustration: SKB / Kjellander Sjöberg
I Årstafältets sydöstra hörn planerar staden tillsammans med SKB ett kvarter med hyresrätter och en stor matbutik i bottenplanet. Illustration: SKB / Kjellander Sjöberg

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidade turer

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad