Översikt över området med planområdet markerat med röd linje.
Området markerat med röd linje. Förslaget innehåller fyra kvarter, märkta A, B, C och D.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Finlandsgatan och Vandagatan

Akalla

Förslaget innehåller 780 bostäder med lokaler i bottenvåningen mot omgivande gator och natur- och parkområden längs med Finlandsgatan och Vandagatan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder, park och naturområden som skapar en långsiktigt hållbar, attraktiv och levande stadsmiljö. Förslaget är en naturlig förlängning av pågående planering för nya bostäder vid Finlandsgatan och Hanstavägen och ska bidra till dess omvandling till urbana stråk och sammanlänkande stadsgator. Utvecklingen av Finlandsgatan och Vandagatan ingår i detaljplanen för Saima, dnr 2018-13869.

Mot Finlandsgatan föreslås bebyggelsen vara 6–8 våningar och mot Hanstavägen föreslås högre byggnader motsvarande 8–10 våningar. Husen föreslås också ha entréer mot gatan och verksamhetslokaler i bottenvåningarna för att skapa en levande stadsmiljö där människor kan och vill vistas, mötas, bo och arbeta. Kopplingar mellan Akalla centrum och verksamhetsområdet ska stärkas och allmänna ytor mellan områden utvecklas till mötesplatser. Cirka en tredjedel av bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter och övriga som hyresrätter.

I området finns en fornlämning. Bebyggelsens placering och förhållanden till fornlämning och skyfall ska studeras i det fortsatta arbetet.

Park och natur

Grönytor längs med Hanstavägen bevaras och dess kapacitet att fördröja skyfallsvatten ska förstärkas. Skogsdungen som ligger i mitten av området har påtagliga naturvärden och ska inte bebyggas. Idag är området planlagt för arbetsplatser. Användningen föreslås ändras till natur för att möjliggöra ett långsiktigt bevarande av fornlämningen.

Trafik och parkering

Utformningen av gatorna möjliggör för busstrafik, trottoarer och nyplantering av stora träd längs båda sidor. Cykelpendlingsstråket förläggs på södra sidan medan den norra sidan får bredare trottoarer och platser att vistas på i solbelysta lägen.

Förslaget ska ge Finlandsgatan en starkare roll som stråk för gående och cyklister från Barkarby till Kista. Parkering för de nya bostäderna ska lösas i garage och följa stadens parkeringsnormer.

Övergripande mål

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren. I den är området utpekat som stadsutvecklingsområde – komplettering. Det innebär att området bedöms ha stora stadsutvecklingsmöjligheter. I översiktsplanens kapitel om lokala utvecklingsmöjligheter står följande:

”Husby och Akalla har möjligheter och behov till stadsutveckling, främst med kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur. Bland annat genom sitt läge med närhet till Kista och Järvafältet och förbättrad tillgänglighet genom nya tunnelbanan och dess sträckning till Barkarby och bygget av Förbifart Stockholm. I samband med en förtätning med bostäder och arbetsplatser är det centralt att även de lokala centrumen utvecklas och ges möjlighet till bättre serviceunderlag. Det skapar samtidigt en större trygghet för människorna i området.”

Tidigare ställningstaganden i ärendet

En del av området var tidigare en del av intilliggande detaljplan för Saima, dnr 2018-13869. Detaljplanen har varit på samråd och redovisats för stadsbyggnadsnämnden som då påpekade att planen innehöll för många små lägenheter i ett område där trångboddhet är ett problem.

Stadsbyggnadsnämnden uppmanade byggaktörerna att göra en uppdaterad bedömning som visar på behovet av lägenheter med fler rum. Nästan hälften av detaljplanens 1 800 bostäder var under 35 kvadratmeter.

Tidsplan

Detaljplanen är vilande. Den tidigare kommunicerade tidplanen gäller inte längre. När arbetet åter startar uppdateras Stockholm växer med en ny tidplan.

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2023 och arbetet med detaljplanen påbörjades.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: 
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige:

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

RE Equity och Citycon.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alina De Liseo Petersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 329

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Akalla

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad