Ny bebyggelse vid Finlandsgatan sedd ovanifrån, illustration.
Illustration av ny bebyggelse vid Finlandsgatan.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder och levande stadsmiljö vid Finlandsgatan

Akalla

I förslaget ingår cirka 1780 bostäder, förskolor och byggnader för handel, kontor, service och samlingslokaler i Akalla och Husby. Detaljplanen heter Saima 1 m fl. vid Finlandsgatan och har diarienummer 2018-13869.

Målet med detaljplanen Saima 1 med flera är att möjliggöra nya bostäder, förskolor och verksamheter i Akalla och Husby. Förslagets syfte är även att tillföra stadskvalitéer i området och att integrera den nya bebyggelsen vid Finlandsgatan och Norgegatan samt omvandla gatorna till stadsgator där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas.

Tillsammans med utvecklingen längs med Hanstavägen i Kista planeras Finlandsgatan att bli ett urbant stråk som syftar till att förstärka, förnya och knyta samman stadsdelarna. I den utvecklingen ingår också planeringen av en ny skola vid Dalhagens bollplan i Husby. För att skapa långsiktiga förutsättningar för stadsliv föreslås lokaler i bottenvåningarna och krav på lokaler på prioriterade platser.

För att skapa en attraktiv och sammanhållen stadsmiljö ställs krav på byggnadernas gestaltning för bland annat färgsättning och material. Bebyggelsestrukturen föreslås att till största delen bestå av slutna kvarter med entréer mot gata och lokaler i bottenvåningar. Närhet till bostäder och verksamheter via det offentliga rummen förväntas skapa befolkade gator och förutsättningar för trygghet.

Ett genomförande av planen ökar befolkningstätheten vilket ger ett bättre underlag för kulturell och kommersiell service. Inom planområdet planeras även offentliga platser och parker. Utformningen av området skapar förutsättningar för trygga och orienterbara vägar för gående och cyklister. Befintliga gång- och cykeltunnlar planeras att ersättas med övergångsställen.

3D-modell Finlandsgatan Saima.

Till vänster ser du hur du kan navigera med hjälp av muspekaren.

I mötet med befintlig bebyggelse i Akalla och Husby föreslås de nya byggnaderna bli lika höga eller lägre än den befintliga bebyggelsen. Mot Finlandsgatans stadsrum varierar den nya bebyggelsen främst mellan sex och sju våningar med undantag för skola och idrottshall i två respektive en våning. Mot Hanstavägen är byggnaderna högre och varierar mellan sju och åtta våningar.

Storleken på bostäderna varierar från små till stora lägenheter; ettor till femmor. Knappt hälften av bostäderna blir mindre lägenheter med en bostadsyta understigande 35 kvadratmeter. Projektet omfattar både bostadsrätter och hyresrätter. Antalet bostadsrätter förväntas bli 1071 stycken och antalet hyresrätter 710 stycken.

Mark som tas i anspråk för förslaget består av naturmark, parkeringshus, parkeringsytor och befintlig bebyggelse som byggs på. Den nya bebyggelsen kopplar till befintliga gator och gångstråk men avviker i utformning genom att skapa tydliga gränser mellan kvarter och allmänplats.

Utgångspunkten för den framtida gatustrukturen i området är att Finlandsgatan och Norgegatan ska fungera som huvudgator. Hanstavägen kommer fortsatt ha en funktion som ett stråk för trafik inom det övergripande gatunätet, till exempel för resor mellan stadsdelar och över kommungränsen. Övriga gator får karaktär och funktion av lokalgator. Finlandsgatan och Norgegatan anpassas för busstrafik med en sju meter bred körbana.

Fler bostäder i kollektivtrafiknära läge ger ett bättre underlag för service och en levande stad. Upplevelsen av trygga och trivsamma gator kan uppnås genom en bebyggelse med hög entrétäthet och lokaler i bottenvåningar, tydliga gränser mellan privat och offentligt och grönska.

Inom området planeras nya, mindre platser och parker och i nordvästra delen finns ett utvecklingsförslag för Sveaborgsbacken. Platsens karaktär av ett öppet landskap är tänkt att förädlas och platsen kan fortsatt nyttjas som pulkabacke och utsiktsplats i nordvästlig riktning.

Vid korsningen Nystadsgatan/ Finlandsgatan behålls och utvecklas den grönyta och slänt som finns där idag och som samspelar med den befintliga bebyggelsen. I den östra delen av området föreslås en mindre park samt en trappa som kopplar parken vidare till Lofotenparken och den befintliga parkstrukturen inom Husby.

En inventering av konsekvenserna för natur och djur har gjorts utifrån att området bebyggs enligt förslaget. Inventeringen beskriver att förslaget innebär bebyggelse inom tre områden som anses ha påtagliga naturvärden utav skog med stora inslag av äldre träd.

Planförslaget innehåller ett förslag för hur allmän platsmark kan utformas och en plan för plantering av nya träd längs med gatorna. Genomförande av åtgärder för grönkompensation och övriga åtgärder som utförs av exploateringskontoret kommer att beslutas av exploateringsnämnden före antagande av detaljplanen.

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren och lyfter fram Kista-Järva som ett av fyra fokusområden – ett område med mycket stor stadsutvecklingsmöjlighet dit stadens planeringsresurser och investeringar riktas för att få igång mer omfattande bostadsbyggande.Akalla och Husby har möjligheter och behov av stadsutveckling, främst med komplet­teringar inom befintlig bebyggelsestruktur.

Närhet till Kista och Järvafältet och förbättrad tillgänglighet, genom tunnelbanas nya sträckning till Barkarby och Förbifart Stockholm, skapar goda utvecklingsmöjligheter. En förtätning med bostäder och arbetsplatser ger ett bättre serviceunderlag som gör att lokala cen­trum kan utvecklas och bidra till större trygghet för människorna i området.

En omvandling av Finlandsgatan och Hanstavägen urbana stråk kan stärka sambandet mellan Akalla, Husby och Kista. Sambandet mellan dessa stadsdelar framhålls som strategiskt och är prioriterat i arbetet med ett sammanhängande Stockholm. Nya urbana stråk kan öka tillgängligheten till stadskvalitéer samt rörelser och utbyten mellan områden som är särskilt viktiga att stärka ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Bilder

3D-modell av bostäder vid Finlandsgatan i Akalla, Saima.
3D-illustration av de planerade bostäderna.
Bostäder vid Finlandsgatan, mot nordväst, illustration.
Finlandsgatan sett från nordväst. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Tegelfasader på Finlandsgatan i Akalla, Saima, illustration.
Hus vid Finlandsgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Finlandsgatan vid Sveaborgsbacken, illustration.
Finlandsgatan vid Sveaborgsbacken. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.

Tidsplan

Detaljplanen är vilande. Den tidigare kommunicerade tidplanen gäller inte längre. När arbetet åter startar uppdateras Stockholm växer med en ny tidplan.

 • Start-PM: december 2018
 • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter pågick under tiden 22 september till 2 november 2020
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: 
 • Beslut om antagande av planen:

Bilder

Fasader och ingång till nya kontor vid Finlandsgatan, illustration.
Nya kontor och verksamheter vid arbetsplatsområdet vid Finlandsgatan. Illustration: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.
Bostäder i rödbrun färg vid Norgegatan, illustration.
Hus vid Norgegatan. Illustration: In praise of shadows arkitekter.
Flervåningshus i vitt vid Narviksgatan, illustration.
Bostäder vid Narviksgatan. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.
Flervåningshus i vitt vid Stavangergatan, illustration.
Bostäder vid Stavangergatan. Illustration: Stadsbyggnadskontoret.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Dialog med närboende

Stockholms stads enkät för området kring Finlandsgatan

Under sex veckor i februari och mars 2020 genomfördes enkäten om området vid Finlandsgatan i Akalla och Husby som planeras att omvandlas med nya bostäder, skola och förskolor. Syftet var att samla in kunskap om hur området kring Finlandsgatan används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. Enkäten avslutades 29 mars 2020.

Korta fakta om enkäten

 • Antal svarande: 305
 • Antal besökare totalt inklusive de som inte svarat på något: 1235
 • Totalt antal svar: 2552
 • Totalt antal placeringar av platser och färdvägar på karta: 698
 • Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Bästa platsen

Webbenkäten ”Bästa platsen – Tyck till om Kista-Järva” var aktiv mellan 7 juni och 31 augusti 2018 och genererade 907 svar. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre. Enkäten var inte kopplad till något specifikt projekt eller samråd.

Bästa platsen i Kista-Järva, spacescapes webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Karta över byggaktörer vid Finlandsgatan.
 • A – ByggVesta AB, bostäder med cirka 325 bostadsrätter och 100 hyresrätter.
 • B – Brabo, bostäder med cirka 350 bostadsrätter och 90 hyresrätter.
 • C – Cirka 230 bostadsrätter och 140 hyresrätter. Nordr AB har lämnat projektet men kvarteret kvarstår i detaljplanen.
 • D – Cirka 165 bostadsrätter. Folkhem Trä AB har lämnat projektet men kvarteret kvarstår i detaljplanen.
 • E och F – Svenska bostäder, cirka 380 hyresrätter.
 • I, J och K – Fastpartner AB, kommersiell verksamhet med handel, hotell och vård.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alina De Liseo Petersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 329

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 594

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Akalla

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad