Planförslaget mot Klarabergsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Källa: Tham&Videgård
Planförslaget mot Klarabergsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Bild: Tham&Videgård
Projekt Planerat

Arbetsplatser, handel och hotell i city

Norrmalm

Fastigheten Orgelpipan 7 föreslås byggas ut uppåt och renoveras. Förslaget skapar nya kontorsarbetsplatser, hotell och öppnare bottenvåningar med handel.

Bildgalleri

Trappan mellan Klarabergsgatan och Vasagatan behålls men flyttas ut närmare Vasagatan för att undvika ett prång mellan föreslagen utbyggnad under Klarabergsviadukten och befintlig byggnad. Källa: Tham&Videgård
Trappan mellan Klarabergsgatan och Vasagatan behålls men flyttas ut närmare Vasagatan för att undvika ett prång mellan föreslagen utbyggnad under Klarabergsviadukten och befintlig byggnad. Bild: Tham&Videgård
Planförslaget sett från Centralplan. Källa: Tham&Videgård
Planförslaget sett från Centralplan. Bild: Tham&Videgård
Förslag till utbyggnad under Klarabergsviadukten. Till höger syns galler mot Orgelpipan 6. Bild: Tham&Videgård
Förslag till utbyggnad under Klarabergsviadukten. Till höger syns galler mot Orgelpipan 6. Bild: Tham&Videgård
Fasad mot Mäster Samuelsgatan. Till vänster syns de utflyttade garageportarna. Källa: Tham&Videgård
Fasad mot Mäster Samuelsgatan. Till vänster syns de utflyttade garageportarna. Bild: Tham&Videgård
Detaljutsnitt som visar utformning kring huvudentrén från Klarabergsgatan.
Detaljutsnitt som visar utformning kring huvudentrén från Klarabergsgatan. Bild: Tham&Videgård.
tecknad karta över kvarteren med planområdet markerat med en blå linje
Planområdet markerat med blå linje.

Projektfakta

Kontorsarbetsplatser, handel  och hotell

Förslag till detaljplan där fastigheten Orgelpipan 7 vid Klarabergsgatan, Vasagatan, Mäster Samuelsgatan byggs ut och om så att fler kontor, lokaler och ett hotell ryms. Bottenvåningarna i gatunivå ska rymma fler och bättre lokaler för centrumändamål. Gaturummet under Klarabergsviadukten ska förbättras och öppnas upp mer.

Påbyggnad ovanpå för kontor

Förslaget innebär att befintlig byggnad byggs på med två våningar för kontor/verksamheter och en teknikvåning. Kontorsvåningarna dras in från huvudfasaden med cirka 4 meter vilket bildar en takterrass runt om hela huset. Taket föreslås utformas som vegetationsklätt tak i kombination med solcellsanläggning.

Utbyggnad under bron

Utrymmet under Klarabergsviadukten är idag delvis bebyggt med lokaler som rymmer snabbmatsrestauranger. Här förslås utökad byggrätt fram till brons pelare. Fasaden ligger därmed i huvudsak i liv med fasaderna på Hotell Continental och Orgelpipan 7. Utbyggnadens fasad ska till största del vara i glas.

Öppnare bottenvåningar

Gatuplan ska vara den stabila bas som byggnaden vilar på, samtidigt som den större öppenheten bidra till ökad upplevelse av trygghet i gaturummen. I utformningsförslaget förstoras fönsteröppningarna i gatuplan och fler glasade partier sätts in för att göra fasaden mer öppen.

Planområde

Fastigheterna består av Orgelpipan 7 och del av Norrmalm 4:53. Planområdet begränsas av Mäster Samuelsgatan i norr, Vasagatan i väster, Klarabergsgatan i söder och Klara Norra Kyrkogata öster. Planområdet är cirka 6 000 kvadratmeter stort. Byggnaden ligger i en mycket central del av Stockholms innerstad.

Centrala Stockholm ska fortsätta stärkas

Enligt stadens översiktsplan ska centrala Stockholm fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska huvudsakligen ske inom ramen för den befintliga strukturen. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för blandade och levande områden med såväl bostäder och arbetsplatser som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Förslaget syftar också till att stärka gaturummet genom att komplettera byggnaden och stadsmiljön med en mer intressant och utökad byggnadsvolym, att öppna upp bottenvåningen ännu mer mot omgivande gator samt att förbättra kommunikationer och vistelsevärden till och under Vasagatan/Klarabergsgatan.

Tidplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Plansamråd 5 maj – 15 juni 2020
  • Granskning Kvartal 1 2021
  • Antagande Kvartal 2 2021.

Byggaktörer 

Planområdet innefattar två fastigheter. Orgelpipan 7 där Hufvudstaden AB är innehavare av tomträtten samt en mindre del av Norrmalm 4:53 som ägs av staden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad