En gravlund omgiven av tallar, grusbelagda gångar, bänkar och ytor för växtlighet. Över lunden går en träbro. Människor i rörelse, illustration.
Planerad askgravlund på Skogskyrkogården.
Projekt Pågående

Ny askgravlund på Skogskyrkogården

I den södra delen av Skogskyrkogården, Skogskyrkogården kvarter 25, byggs en ny askgravlund. Gravsättning kommer att ske i en gemensam yta som pryds av fleråriga blommande örter.

Projektfakta

Skogskyrkogården är Stockholms stads mest populära begravningsplats sett till antal personer som vill bli begravda där. Ett mycket populärt gravskick är askgravlund.

En askgravlund är ett gemensamt område för gravsättning. Namnen på de gravsatta finns presenterade på en gemensam plats. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om hela området.

Gravsättning i ängsliknande ytor

I den nya askgravlunden på Skogskyrkogården kommer namnen på de gravsatta presenteras med bronsplaketter uppsatta på en ekskiva. Ekskivan fästs på ett räcke längs gångstigen. Gravsättningen kommer att utföras i ytor med fleråriga blommande örter. De ängsliknande gravytorna gynnar den biologiska mångfalden med pollen och nektar.

Ihåliga träd lockar fladdermöss

Den biologiska mångfalden kommer också stärkas på andra sätt. Bland annat genom att så kallade högstubbar lämnas kvar. Ihåliga högstubbar, eller trädruiner, är döda träd utan grenar som skapar viktiga livsmiljöer för

  • fladdermöss
  • hackspettar
  • insekter
  • lavar
  • mossor
  • svampar.

Damm för salamander

På området kommer det anläggas en salamanderdamm. Salamanderdammen kommer likna en skogsgöl med mörkt vatten. Förhoppningen är att salamandrar som finns i dammen framför Heliga korsets kapell letar sig fram till det nya gravkvarteret.

Det byggs även bon för övervintring för vattensalamander och groddjur. Stockar från träd läggs i ett upplag för att skapa platser för insekter och smådjur.

Bygger i naturlig ravin

Området heter kvarter 25 och är en naturlig ravin. Platsen har inte använts för gravsättningar tidigare. När det nu tas i bruk byggs även nya tillgänglighetsanpassade gångstigar.

Renoverar Lewerentz-bron

Norr om kvarter 25 finns en bro som är ritad av arkitekten Sigurd Lewerentz. Ytskiktet på bron kommer att renoveras när askgravlunden byggs. Under byggtiden kommer SL-bussen som kör över bron att köra en annan väg.

Sigurd Lewerentz som tillsammans med arkitekten Gunnar Asplund skapade hela Skogskyrkogården ritade även:

  • Huvuddelen av landskapet; gravkvarter, Sju brunnars stig, mur och entré samt Almhöjden.
  • Uppståndelsekapellet från 1925.
  • Minneslunden från 1960–talet, direkt till höger om huvudentrén.

Byggaktörer

Byggherre: Kyrkogårdsförvaltningen.

Byggprojektledare: Bjerking

Entreprenör: MJ Contraktor

Tidplan

2022: Upphandling och förberedande arbete.

2023: Anläggningsarbeten för att skapa hela gravkvarteret med bland annat planteringar, gångvägar och salamanderdamm. Renovering av Lewerentz-bron

2024: Askgravlunden tas i bruk.

Kontakt

Maria Handberg

Projektledare, kyrkogårdsförvaltningen

Annelie Sjöström

Kommunikatör, kyrkogårdsförvaltningen

Uppdaterad