Kartvy över området, med planområdet markerat.
Föreslaget planområde markerat. Karta: Stockholms stad
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Sockenplan

Gamla Enskede

I projektet föreslås cirka 30 nya bostäder vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör del av Enskede Gård 1:1 vid kvarteret Häradsdomaren.

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 30 radhus längs med en enkelriktad gata vid Sockenplan i Gamla Enskede. Allmänna parker med nya kvaliteter, bland annat en lekplats, finns med i planförslaget.

Radhusen planeras i två våningar med vind. Husen är uppdelade i fyra radhuslängor och placeras mot en enkelriktad angöringsgata som sträcker sig från Handelsvägen i öster till Enskedevägen i väster. Radhuslängorna varvas med parker och gårdar som bidrar till att ge bebyggelsen en grön karaktär. Gatan är placerad på den norra sidan om de föreslagna radhusen.

Förslaget kommer stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler boende.

Planarbetet

Detaljplanearbetet pågår sedan slutet av 2017. Samråd om planförslaget genomfördes 13 november 2018–11 januari 2019. Samrådsmöte genomfördes den 27 november 2018 på Tekniska Nämndhuset, Flemingsgatan 4, Kungsholmen. Granskning av ett tidigare förslaget genomfördes 9 september-6 oktober 2020. I december 2020 togs förslaget upp i stadsbyggnadsnämnden för godkännande, planen återremitterades till stadsbyggnadskontoret för omarbetning. Under 2021 har ett nytt förslag arbetats fram. 

Tidsplan

  • Samråd, 13 november 2018-11 januari 2019
  • Granskning 1, 9 september-6 oktober 2020
  • Granskning 2, preliminärt kvartal 3 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 1 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Marken i planområdet ägs av Stockholms stad. Del av marken markanvisades till Åke Sundvall AB i december 2016.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stefan Larsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 513

Daniella Blomdell
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 681

Projekt i Gamla Enskede

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad