• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kristinedal omvandlas till bostadsområde

Gamla Enskede

Stockholms stad föreslår att Enskede företagspark, Kristinedal i Gamla Enskede omvandlas till en blandad stadsmiljö med cirka 330 bostäder och 7 000 kvadratmeter kontor samt förskola, vård och olika centrumändamål.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för nya bostäder och kontor samt förskola, vård och centrumändamål. Planområdet ligger mellan Nynäsvägen och Skogskyrkogården. På andra sidan Nynäsvägen ligger Gamla Enskede. Skogskyrkogården och Gamla Enskede är riksintressen för kulturmiljövård och Nynäsvägen är riksintresse för kommunikation. Det innebär att avvägningar kommer att göras för att hantera påverkan på de här riksintressena samt från risker, buller och skyfall. För att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området behöver delar av den befintliga bebyggelsen ersättas med ny.

Planområdet avgränsas av Sockenvägen i norr, Nynäsvägen i väst och tunnelbanespår för gröna linjen i öst. Det är ungefär fyra hektar och omfattar samtliga fastigheter i kvarteren Kristinedal och Buxbomshäcken. Norr och väst om planområdet ligger bostadsområden och i öst gränsar området till Skogskyrkogården.

Platsen har ett bra kollektivtrafiknära läge för bostäder och verksamheter med närhet till service och natur.

Tidsplan

  • Start-PM maj 2022
  • Samråd, kvartal 1 2025
  • Granskning, kvartal 3 2026
  • Godkännande Stadsbyggnadsnämnden, kvartal 1 2027
  • Antagande i Kommunfullmäktige, kvartal 1 2027

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Större delen av planområdet ägs av Stockholms stad och upplåts till privata tomträttsinnehavare. Fastigheten Kristinedal 15 ägs av ett privat bolag, Stockholmsaktiebolaget Autopunkten.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Robert Moberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 131

Louise Bill
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 493

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Gamla Enskede

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad