En småbåtshamn med bryggor föreslås på Beckholmens nordöstra sida, vy mot nordväst.
En småbåtshamn med bryggor föreslås på Beckholmens nordöstra sida, vy mot nordväst.
Projekt Planerat

Beckholmen

Djurgården

Kungliga Djurgårdens förvaltning har ansökt om att en detaljplan upprättas för Beckholmen. Detaljplanen, Djurgården 1:38, huvudsyfte är att möjliggöra fortsatt användning av Beckholmen för såväl kommersiell som kulturhistorisk varvsverksamhet.

Projektfakta

Skydda Beckholmens kulturvärden

Detaljplanens huvudsyfte är att skydda Beckholmens kulturvärden, genom att medge ny bebyggelse så att den kulturhistoriskt värdefulla varvsverksamhetens utveckling kan säkerställas.

Detaljplanen föreslår en ny byggrätt för en verkstadshall på västra Beckholmen. På öns östra sida medges ett flertal mindre byggnader för varvsverksamhet samt verksamhet med maritim anknytning. Detaljplanen medger även en utvidgning av Gustav V:s docka samt utfyllnader av Beckholmen. Vidare reglerar planen kaj- och brygganläggningar i vattenområdet. I anslutning till Beckholmens nordöstra sida etableras en småbåtshamn. En hotellbåt medges.

Tidplan 

Samråd 27 september–7 november 2022
Granskning juni 2023
Godkännande i SBN september 2023
Antagande i KF oktober 2023

Ägare

Beckholmen ägs av staten genom Statens Fastighetsverk. Kungen har enskild dispositionsrätt till mark och byggnader. Dispositionsrätten förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Kungliga Djurgårdens förvaltning upplåter del av marken genom arrende till Stockholms Reparationsvarv AB (SRVAB) och Beckholmens Dockförening.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Isabelle Lindbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Nyheter

Uppdaterad