Illustration av förslaget. Bild: Sweco
Projekt Planerat

Beckholmen

Djurgården

Kungliga Djurgårdens förvaltning har ansökt om att en detaljplan upprättas för Beckholmen. Detaljplanen, Djurgården 1:38, huvudsyfte är att möjliggöra fortsatt användning av Beckholmen för såväl kommersiell som kulturhistorisk varvsverksamhet.

Projektfakta

Vad?

Detaljplaneförslag med huvudsyfte att möjliggöra fortsatt användning av Beckholmen för kommersiell och kulturhistorisk varvsverksamhet.

Varför?

Beckholmen är en ö som ligger i Stockholms inlopp, söder om södra Djurgården. Verksamhet med anknytning till sjöfart och handel har kontinuerligt bedrivits på ön sedan 1600-talet. I dag finns varvsverksamhet med såväl kommersiell som kulturhistorisk inriktning på Beckholmen. Varvsverksamheten på Beckholmen är viktig för Stockholm som sjöfartsstad. Det kommersiella varvet är det enda i regionen med tillräcklig kapacitet i fråga om torrdockor för att reparera och underhålla stora fartyg. Vid en olyckshändelse eller ett haveri är det av stor vikt att det finns ett varv med god funktion i området.Många mindre fartyg är beroende av varvet eftersom de inte får gå över öppet vatten till andra reparationsvarv.

När?

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett tjänsteutlåtande med rubriken ”Ställningstagande inför samråd och remiss med anledning av parallella uppdrag för ny varvsbyggnad på Beckholmen”. Tjänsteutlåtandet var utarbetat i dialog med planbeställaren Djurgårdsförvaltningen. På begäran av Djurgårdsförvaltningen beslöt stadsbyggnadsnämnden den 12 december 2013 att ärendet skulle utgå. Planprocessen har därefter varit vilande.

Vem?

Kungl. Djurgårdens förvaltning har ansökt om att en detaljplan upprättas för Beckholmen. Förvaltningen har efter samråd med berörda intressenter tagit fram ett förslag till framtida disposition av ön.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Simon Gotthard

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Nyheter

Uppdaterad