Flygvy över området med planförslaget inlagt, fotomontage.
Flygbild över området med planförslaget inlagt. Källa: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utvidgning av hotell, restaurang och kultur på Djurgården

Djurgården

Detaljplan för att möjliggöra för utvidgning av hotell-, restaurang- och kulturverksamhet på Hasselbacken. I förslaget ingår att ge detaljplanestöd till vinterträdgård och förråd vid ABBA The Museum som idag har tillfälligt bygglov.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för att utreda möjligheterna att utveckla verksamheten på Hasselbacken. Byggrätten inom Hasselbacken föreslås i lägen där byggnader tidigare stått; Moriska paviljongen, musikpaviljongen och Gubbhyllan. Hasselbackens huvudbyggnad från 1920-talet föreslås förses med en glasveranda mot den grusade terrassen.

Nya Gubbhyllan rymmer hotellrum och publik verksamhet till exempel café mot Hazeliusbacken och Djurgårdsvägen. Nya Moriska innehåller hotellrum och publik verksamhet mot terrassen. Musikpaviljongen är en mindre byggnad som exempelvis kan fungera som scen.

Inom Konsthallen 2 och Konsthallen 15 bekräftas byggnader med tillfälligt lov och den sammanlänkande del mellan Konsthallen 2 och 15 som beviljats bygglov medges.

Bilder

Från vänster syns nya Moriska, den befintliga huvudbyggnaden med föreslagen glasveranda, Musikpaviljongen samt nya Gubbhyllan som skymtar bakom träden, fotomontage.
Fotomontage av förslaget sett från Djurgårdsvägen. Från vänster syns nya Moriska, den befintliga huvudbyggnaden med föreslagen glasveranda, Musikpaviljongen samt nya Gubbhyllan som skymtar bakom träden. Källa: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
Från vänster syns nya Gubbhyllan, den befintliga huvudbyggnadens södra gavel samt Cirkus, fotomontage.
Fotomontage av förslaget sett från Djurgårdsslätten, söderut på Djurgårdsvägen. Från vänster syns nya Gubbhyllan, den befintliga huvudbyggnadens södra gavel samt Cirkus. Källa: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
Vy mot entréportal till Hasselbacken. Till vänster syns nya Moriska och den bevarade muren med Musikpaviljongen, fotomontage.
Fotomontage från Allmänna gränd mot Hasselbackens entré. Till vänster syns nya Moriska och den bevarade muren med Musikpaviljongen. Källa: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
Rund byggnad med fasad av träribbor, över bottenvåningen syns balkonger längs fasaden, illustration.
Nya Moriska. Källa: Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Hasselbackens lummiga karaktär bevaras

Hasselbackens lummiga inramning är en viktig del av platsens natur- och kulturvärden. Det är viktigt att träden i så stor utsträckning som möjligt bevaras och ges förutsättningar för ett fortsatt långt liv. Utformning och placering av byggnadskroppar har gjorts för att uppnå detta. Av den anledningen föreslås skyddsbestämmelser på 32 träd och skydd av den parklika karaktären.

Miljökonsekvensbeskrivning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, därför har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för natur- och kulturmiljöfrågor tagits fram.

Ökat folkliv under en större del av året

Andelen som upplever att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor, är förhållandevis hög på Djurgården. Planförslaget bedöms ge ett ökat folkliv under en större del av året, vilket bedöms som positivt för den upplevda tryggheten.

Enligt översiktsplanen ska området utvecklas vidare som nöjes- och lustpark. Användningen som föreslås för fastigheterna Konsthallen 15, Konsthallen 2 och Hasselbacken 1 ligger i linje med de mål staden har för områdets utveckling.

Markägare

Fastigheterna Konsthallen 15 och Konsthallen 2 ägs av Stockholms stad och är upplåtna till Pop House Next Door AB och Pop House Property AB genom ett tomträttsavtal. Pop House äger byggnaderna på fastigheten.

Fastigheten Hasselbacken 1 ägs av Statens fastighetsverk och förvaltas av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Tidsplan

  • Granskning 17 januari–15 februari
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 2 2024
  • Antagande i kommunfullmäktigen kvartal 3 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad