• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

70–100 nya bostäder i Beckomberga

Beckomberga, Eneby

Stockholms stad föreslår nya bostäder på tre olika platser i Beckomberga och Eneby. Enligt översiktsplanen har områdena möjligheter till stadsutveckling med nya bostäder, arbetsplatser och service.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostadshus i Beckomberga och Eneby och att tillskapa en mer sammanhängande bebyggelse vid denna del av Spångavägen. Detaljplanen syftar även till att överbrygga vägens barriäreffekt mellan Beckomberga och Eneby, skapa ökad orienterbarhet samt tydligare gångkopplingar.

Flerbostadshus och radhus

På båda sidor om korsningen Spångavägen/Styresman Sanders väg föreslås totalt tre nya flerbostadshus (hyresrätter), med mindre lokaler och service i bottenvåningen samt en mindre platsbildning. I Eneby föreslås 13 bostäder i radhus (bostadsrätter) längs Enebyvägen.

Planområdena

Alla planområden är idag obebyggda. Den nya bebyggelsen kan förstärka viktiga samband och kopplingar mellan stadsdelarna. Utmaningarna bedöms huvudsakligen bestå av hanteringen av områdenas natur- och kulturvärden samt skyfall.

Kulturvärdena berör främst planområdena vid Eneby, som är ett grönklassat småstugeområde. Invid planområdena finns även naturvärden som bör analyseras och vid behov säkras i detaljplanen. Områdets dagvatten och skyfall bedöms likaså viktiga att tidigt analysera och säkra.

Markägoförhållande

All mark inom de föreslagna områdena ägs av Stockholms stad.

Tidsplan

  • Start-PM; december 2021
  • Samråd: april 2024
  • Granskning: januari 2025
  • Antagande: december 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Planavtal har tecknats med Svenska Hem i Bromma AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kajsa Vogel
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 114

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Beckomberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad