• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorbostäder i Beckomberga

Beckomberga

Stockholms stad ska ta fram ett förslag på cirka 50 seniorbostäder i Beckomberga. Förslaget är tänkt att även innehålla en gemensamhetslokal. Fastighet som berörs är Sjuksköterskan 4.

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 50 seniorbostäder samt gemensamhetslokal inom fastigheten Sjuksköterskan 4.

Ett varierat utbud av bostäder för äldre bidrar till stadens mål att vara en äldrevänlig stad. Detaljplanen är även tänkt att stärka Bällstavägen genom att tillföra en målpunkt samt att komplettera bebyggelsen längs det tidigare stråket för kraftledningen, ett viktigt rekreativt grönstråk som binder ihop Råcksta, Beckomberga och Bromma.

Plandata

Området ligger längs med Bällstavägen i höjd med det tidigare stråket för kraftledningen. Fastigheten omfattar 3300 kvm.

Marken ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM, november 2022
  • Planarbetet ligger vilande tillsvidare.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Micasa fastigheter i Stockholm AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kajsa Vogel
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 114

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Beckomberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad