Flygvy över planförslaget från söder. Bild: ÅWL
Projekt Planerat

Bostäder i västra Liseberg

Liseberg

Planen syftar till att möjliggöra cirka 125 nya hyresrätter i den västra delen av Liseberg.

Välkommen till samråd

Projektfakta

Cirka 125 bostäder

Förslaget innehåller cirka 125 bostäder i flerbostadshus, lokaler för centrumändamål och en ny kvartersgata vid norra Lisebergsvägen. Bostäderna fördelas i fem smala så kallade Stockholmshus med en utformning som är inspirerad av 1950-talets arkitektur.

Området med högst naturvärden norr om planområdet bevaras. Mot öster sparas ett 15–20 meter brett stråk med naturmark.

Om planen genomförs skapar den bostäder nära planerad tunnelbana och stärker kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga. Lisebergsvägen ska stärkas som en trygg och befolkad gata med entréer mot gatan och möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Planen innebär även ett förbättrat gatunät och utvecklat cykelstråk.

Minskat område

När detaljplanearbetet startade planerades ytterligare ett kvarter med bostäder längre söderut längs Lisebergsvägen. Den delen av projektet har nu utgått från detaljplanen på grund av att hanteringen av vattenflöden i samband med skyfall behöver studeras vidare.

Utredningsarbetet för den södra delen fortsätter och en separat detaljplan för den södra delen kan bli aktuell i framtiden.

Byggaktör

Familjebostäder

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2020
  • Samråd 29 augusti–10 oktober 2023
  • Granskning planeras till kvartal 3, 2024
  • Antagande planeras till kvartal 4, 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Se bilder på förslaget

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Daniel Sandström

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad