Vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre med föreslagna förändringar.
Vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre med föreslagna förändringar.
Projekt Pågående

Bostäder, kontor och lokaler på Södermalm

Södermalm

Möjligt att bygga upp till 130 nya bostäder på Södermalm. Utöver det planeras för kontor och lokaler för verksamhet. Förslaget berör fastigheterna Sandbacken Mindre 38 och Sandbacken Mindre 39.

Projektfakta

Bostäder, kontor och verksamhetslokaler 

Förslaget gör det möjligt att skapa nya bostäder, kontor och lokaler för verksamhet i korsningen mellan Renstiernas Gata och Tjärhovsgatan på Södermalm.

I projektet ingår möjligheten att bygga på fastigheten Sandbacken Mindre 38 med en respektive två våningar. Utöver det blir det möjligt med nybyggnad för bostäder, alternativt kontor med lokaler i bottenvåningen på Samfälligheten Sandbacken Mindre S:44.

Förslaget innebär utrymme för upp till 132 nya lägenheter och kommer att bidra till ett ökat utbud av bostäder i Stockholms innerstad.

Planen vann laga kraft den 20 augusti 2018.

Stärker centrala Stockholm

Det aktuella området berörs av strategi 1 i stadens översiktsplan. Strategin innebär att centrala Stockholm ska fortsätta stärkas genom att skapa goda förutsättningar för en tät och levande stad med såväl bostäder som kommersiell och offentlig service. 

Byggherre

SKL Fastigheter och Service AB äger fastigheterna Sandbacken Mindre 38 samt Sandbacken Mindre 39. Samfällighet Sandbacken mindre s:44 är fördelad på de båda fastigheterna.

 

Bilder

Dagens vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre.
Dagens vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre.
Vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre med föreslagna förändringar.
Vy från Tjärhovsgatan mot Sandbacken Mindre med föreslagna förändringar.
tecknad flygkarta med planområdet markerat med röd linje
Planområdet.
flygfoto med planområdet markerat med röd linje
Planområdet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad