Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Projekt Pågående

770 bostäder, lokaler och förskola i södra Mariehäll

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:1 planeras cirka 770 nya bostäder. I området byggs också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg. Detaljplanen har fått laga kraft. Arbeten pågår.

Projektfakta

Från industriområde till stadsdel

Det gamla industriområdet i Ulvsunda och södra Mariehäll ska enligt Stockholms översiktsplan omvandlas till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 med flera är en del i det omvandlingsarbetet.

Planområdet ligger i södra Mariehäll och omfattar huvudsakligen industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken i Mariehäll 1:10. Området kommer utvecklas med cirka 770 nya bostäder.

De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola.

Mitt i området, skyddat från trafikbuller, anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken. Arbeten kommer att genomföras på Karlsbodavägen, Gårdsfogdevägen samt Archimedesvägen, syftet är att anpassa gatorna till den nya bostadsbebyggelsen och de nya trafiklösningarna.

Byggaktörer är ALM Equity och Stockholmshem.

Archimedes, Alm Equitys webbplats

Stockholmshems webbplats

Tidplan

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020. (Länsstyrelsens beteckning: 404-10297-2020.)

Byggnation inom området påbörjades under våren 2022.

Förberedande arbeten

Förberedande arbeten inför framtida bostadsbebyggelse inom fastigheten Archimedes 1 med flera pågårjades under våren 2022. Arbetena består i huvudsak av sprängning inför ombyggnad av park samt flytt av Gula villan.

Sprängning inför ombyggnad av park

I området finns den så kallade Lunchparken. Här kommer Staden bygga en skyddad och barnvänlig park. Inför kommande arbeten med att bygga om parken genomför vi sprängningar i norra delen av parken. En riskbedömning har gjorts och närliggande fastigheter har besiktigats. Sprängningen föregås av flera korta ljudsignaler och när sprängningen är genomförd kommer en avslutningssignal som är längre. Stockholms stads entreprenör Frijo utför arbeten i området i huvudsak vardagar klockan 07:00-19:00. Entreprenaden beräknas avslutas under hösten 2022.

Gula villan har flyttats till tillfällig plats

Vid Karlsbodavägen låg Gula villan, som är en kulturminnesskyddad byggnad från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Villan har flyttats till ett nytt tillfälligt läge i närheten - vid Gårdsfogdevägen. Stockholms stad utreder en slutlig plats för placering av Gula villan. På platsen vid Karlsbodavägen, där villan tidigare stod kommer det byggas en gång- och cykelbana invid den nya bostadsbebyggelsen. Flytten ombesörjdes av stadens entreprenör Marbit.

Vill du veta mer?

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar.  

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Flygfoto med planområdet markerat med rött.
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed
Karlsbodavägen: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed
Vy över torget. Illustration ALM/BSK Arkitekter.
Vy över torget. Illustration ALM/BSK Arkitekter.
Flygfoto med planområdet markerat med rött.

Kontakt

Karin Norlander

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad