Flygvy över planförslaget. I mitten Bällstavägen och föreslagna byggnader i övre delen av bilden. Foto
Visualisering av planförslaget. I mitten Bällstavägen. Visualisering: Tengbom.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder och park planeras i höjd med Annedal

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. Inom fastigheterna Enigheten 25, 26, Hingsten 1 och 2 samt delar av Mariehäll 1:10 planeras cirka 320 bostäder och förskola samt en ny park och stråk som kopplar till närområdet.

När Stockholm växer behövs nya bostäder och service enligt intentionen i Stockholms översiktsplan. Planförslaget innehåller fyra kvarter med cirka 320 bostäder, en förskola med fem avdelningar och en park. Den nya bebyggelsen placeras längs Bällstavägen och Kratsbodavägen och till stor del på redan ianspråktagna ytor. Bebyggelsens höjd varierar mellan 2–10 våningar. Längs med Bällstavägen ställs krav på lokaler för handel och service i husens bottenvåningar som bidrar till en stadslik miljö i området.

Bostads- och eller kontorshus på båda sidor av en bred gata. Trottoarer och cykelbana med cyklister och gående. Illustration

Inbjudande utemiljöer

I detaljplanen finns förslag på nya utemiljöer och att allmän plats för natur och park och stråk genom området. Utemiljöerna ska vara kvalitativa och mångfunktionella för att åstadkomma en effektiv och smart markanvändning.

Invid busshållplats Mariehällstorget utmed Bällstavägen etableras ett allmänt grönt stråk norrut för gående och som leder till Troll-Olaskogen och vidare in i Annedal. I västra delen av planområdet, längs Bällstavägen, bevaras naturmark med den branta bergssluttningen, stora tallar och blandad vegetation av ädellövträd. Natur bevaras även utmed parkstråket Linabergsstigen i norra delen av planområdet.

Ny park vid Alpvägen

Inom Mariehäll, vid den trekantiga grusytan vid Alpvägen, föreslås två industrifastigheter ändras till parkmark. Parken skapas i två nivåer, båda med tillgänglig entréer från gatan. Parken föreslås innehålla ekologiska värden och rekreativa ytor så som en boulebana. De ekologiska värdena föreslås utgöras av grönytor som kan omhänderta dagvatten och skyfall samt planteringar som kan utgöra intressanta födo- och bomiljöer för insekter, fåglar och smådjur. Den nya parkens innehåll kompletterar befintligt parkutbud i området.

En park i en sluttning, delad av en slingrande gångbana. Träd, buskar och gräsmatta. Lekplats och sittplatser i mitten och trappor upp mot bostadshus. Människor i rörelse. Illustration

Bällstavägen - en mer stadsmässig gata

Bällstavägens gaturum föreslås utvecklas till ett stråk med mötesplatser och aktiva entrévåningar för verksamheter och service. Bebyggelsen längs med Bällstavägen placeras tätt intill gatan för att skapa en stadsmässighet i enlighet med Stadens översiktsplan. Bällstavägen utvecklas med gångbanor och cykelstråk längs kvartersmarken på båda sidor om gatan, på norrsidan separerade från trafiken med gatuträd. Kantstenar och skiljelinjer tydliggör gatans uppdelning. Trädplanteringarna görs med generösa växtbäddar.

Flerbostadshus i vita och ljust roströda nyanser, vid en gata. 7-8 våningar och balkonger ut mot gatan. Busshållplats vid husen. Människr som cyklar och promenerar. Illustration

Busshållplatsen utmed Bällstavägens norra sida inom planområdet föreslås flyttas österut för förbättrad tillgänglighet. Planförslaget innefattar även angöringsficka för till exempel servicefordon på norra sidan Bällstavägen eller korttidsparkering för boende eller besökare.

Detta bidrar till att utveckla Bällstavägen till en mer stadsmässig gata och skapar liv och rörelse i stadsdelen.

Parkering

Planområdets läge i staden samt avstånd till kollektivtrafik påverkar hur många parkeringsplatser för bil som anses vara lämpliga. Parkeringstalet har beräknats till 0,44 parkeringsplatser per lägenhet, inklusive besöksparkering. Slutgiltigt parkeringstal fastställs i bygglovskedet.

Stockholm stad arbetar med gröna parkeringstal vilket innebär att kravet på parkeringsplatser kan minska om byggaktörerna säkrar att mobilitetsåtgärder genomförs. Exempel på mobilitetsåtgärder är goda förutsättningar för cyklar, betalning av kollektivtrafikkort till boende, bilpool med mera.

Parkeringstalet för cykel är 3 cykelparkeringar per 100 kvm ljus BTA (bruttoarea). Cykelplatserna placeras på förgårdsmark och på gårdar samt även i garage.

Högstadieskola hanteras som en fristående detaljplan

I planförslaget fanns tidigare ett förslag på en högstadieskola i årskurs 7-9 för 540 elever nära hörnet Bällstavägen - Tappvägen. Skolan föreslogs även innehålla en idrottshall som kan hyras ut efter skoltid.

Stadsbyggnadsnämnden tog 20 april 2023 beslut om att högstadieskolan kommer att hanteras som en fristående detaljplan. Behovet av skolplatser och planeringen av skolan inom Enigheten hänger tätt samman med övrig skolplanering inom Mariehäll/Ulvsunda. Stadens förvaltningar behöver gemensamt utreda skolfrågan i ett områdesövergripande perspektiv.

Ett stort tegelhus, skolbyggnad, med 5-6 våningar. Glaspartier och terrasser på översta planet. Huset ligger vid en gatukorsning. Ett stort träd, nästan lika högt som huset, står vid huset i korsningen. Människor i rörelse på trottoar och vid övergångsställe. Illustration

 

Tidsplan

  • Samråd pågick 12 april till 30 maj 2022.
  • Ställningstagande inför granskning 20 april 2023.
  • Granskning ägde rum 13 september till 10 oktober 2023.
  • Planförslaget godkändes i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2023.
  • Planen lämnas över till KF för beslut om antagande. Detta beräknas ske under tredje kvartalet 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

PEAB, Mariehällsstugan Fastighets AB, Lägerplatsen fastigheter AB och SISAB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 522 

Karin Sandler Djerf
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 643

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Mariehäll

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad