Hus sett från Bällstavägen. Flera hus i rad med 5-10 våningar. Illustration
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och lokaler vid Bällstavägen/Mariehällsvägen

Mariehäll

Vid korsningen Bällstavägen Mariehällsvägen, inom fastigheten Minnet 5, Mariehäll 1:10 med flera planeras bostäder samt lokaler i bostadshusens bottenplan.

Nordr uppför cirka 100 bostäder vid korsningen Bällstavägen Mariehällsvägen. Bebyggelsen varierar om 5-10 våningar och byggnaden placeras i liv med gaturummet. Lokaler för handel eller annan verksamhet anordnas i byggnadernas bottenvåning mot Bällstavägen. All parkering sker i ett underbyggt garage.

En elnätstation som tidigare stod på platsen är tillfälligt placerad i parken ”Sol och måne” vid Bällstavägen, den ska sen placeras inuti den nya bostadsbebyggelsen.

Bällstavägen, delen Mariehällsvägen – Kratsbodavägen rustas upp

I takt med att staden växer har Bällstavägen på delen mellan Mariehällsvägen och Kratsbodavägen rustats upp. Gatan har fått bredare trottoar och cykelbanan, som utgör en del av det regionala cykelstråket har breddats. Gatan har förses med parkeringsfickor med mera. Läs mer om upprustning av Bällstavägen längre ned på sidan.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 4 juli 2017.
  • Byggstart för bostäder tidigast kvartal 3 eller 4 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Projekt i Mariehäll

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad