Flygfoto med planområdet markerat med rött.
Projekt Planerat

770 bostäder, lokaler och förskola i södra Mariehäll

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 föreslår staden cirka 770 nya bostäder. I området planeras också ett grönt gångstråk med park, lekplats och torg.

Projektfakta

Från industriområde till stadsdel

Det gamla industriområdet i Ulvsunda och södra Mariehäll ska enligt Stockholms översiktsplan omvandlas till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Detaljplanen för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 med flera är en del i det omvandlingsarbetet.

Planområdet ligger i södra Mariehäll och omfattar huvudsakligen industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken i Mariehäll 1:10. Här föreslår staden cirka 770 nya bostäder.

De flesta av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bevaras och byggs om till bostäder och en förskola.

Mitt i området, skyddat från trafikbuller, anläggs ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butikslokaler. Stråket blir i framtiden en del av ett längre grönt gångstråk genom Mariehäll till den planerade strandparken utmed Bällstaviken.

Byggherrar är ALM Equity och Stockholmshem.

Tidplan

Samråd ägde rum 1 mars till 19 april 2016, samrådsmöte hölls den 10 mars 2016. Redovisning av samrådet till stadsbyggnadsnämnden ägde rum den 13 oktober 2016. Granskning av detaljplanen ägde rum under perioden 5 juli - 16 augusti 2017.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte 23 maj 2018 godkändes detaljplanen. Den 11 juni antogs planen av Kommunfullmäktige.

Upphävd plan har kompletterats - är nu godkänd av Kommunfullmäktige

Den 30 nov 2018 beslutade länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för Archimedes 1 m fl. Stadsbyggnadskontoret har därefter gått vidare med planarbetet och genomförde en ny granskning under perioden 25 september och 23 oktober 2019. Den nya granskningen innebar att bullerbestämmelser för att hantera markbuller (verksamhetsbuller) förts in på plankartan och att markföroreningarna utretts vidare samt att planbestämmelsen som reglerar markföroreningarna har preciserats.

Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att godkänna ändringarna i planen den 12 december 2019. Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige 17 februari 2020. 

Detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen vann laga kraft 17 mars 2020. (Länsstyrelsens beteckning: 404-10297-2020.)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Här syns ett av de föreslagna husen vid det nya torget längs Karlsbodavägen. Illustration: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Kartan visar hur Mariehäll successivt utvecklas från industri- till bostadsområde. Illustration: Tengbom
Flygfoto med planområdet markerat med rött.
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Förslag på ny bebyggelse i kvarteret Mariehäll 1:10, från nordöst. Illustration: Brunnberg & Forshed
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från söder. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Flygvy från öster. Illustration: ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. ALM/BSK Arkitekter.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från söder: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen. Vy från norr: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed.
Karlsbodavägen: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed
Karlsbodavägen: Illustration: Stockholmshem/Brunnberg och Forshed
Vy över torget. Illustration ALM/BSK Arkitekter.
Vy över torget. Illustration ALM/BSK Arkitekter.

Kontakt

Karin Norlander

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad