Gågata med affärer på sida. Människor som promenerar. Illustration.
Figur 35 - Vy från Klara Norra Kyrkogata med ny entrévolym i glas och bottenvåningens fasad mot Klara Norra Kyrkogatan (Strategisk Arkitektur, 2023).
Projekt Planerat

Bostäder och kontor nära Norra Bantorget

Norrmalm

Centralt i Stockholm, 400 meter från centralstationen, föreslås en förtätning av ett befintligt kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Utvecklingen av kvarteret kan skapa förutsättningar för ett rikt stadsliv.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utveckla fastigheterna Lagern 11, 14 och 15 med kontor, handel och service samt cirka 22 bostäder.

Förslaget innebär en förtätning inom befintligt kvarter, i huvudsak med kontor. Förutsättningen är att förslaget förhåller sig till stenstadens skala samt att den lastgata som i dag leder genom kvarteret tas bort.

Lastgatan består främst av hårda ytor och upplevs som en baksida. I planförslaget ska det studeras hur gården kan aktiveras bättre samt tillföras mer grönska för att bidra med rekreativa värden samt ekosystemtjänster. Det ska också studeras hur tryggheten kan stärkas på platsen.

Inom fastigheten Lagern 15 är förslaget att kontor omvandlas till den ursprungliga funktionen, bostäder. Det är också önskvärt att aktivera gatufasaden mot Klara Norra Kyrkogata samt öppna upp gården för mer publika verksamheter.

Ett rikare stadsliv nära Stockholms Centralstation

Fastigheterna har en mycket central placering. Stockholms Centralstation nås inom 400 meter. Kvarteret ligger även i nära anslutning till Norra Bantorget. I och med utvecklingen av centralstationen, Sveriges viktigaste nod för infrastruktur, kommer områdets betydelse att stärkas ytterligare.

Utvecklingen av kvarteret bidrar därför till att ge liv åt city genom fler antal bostäder och arbetsplatser i direkt anslutning till denna växande nod.

Planområdet

Planområdet ligger mellan Kungsgatan och Olof Palmes gata samt Vasagatan och Klara Norra Kyrkogata. Gathusen inom fastigheterna är uppförda under 1800-talets senare hälft och är ursprungligen byggda som bostadshus med butiker och andra verksamheter i bottenvåningarna.

Bebyggelsen längs Kungsgatan har en enhetlig och tidstypisk karaktär. Den förindustriella staden kan fortfarande spåras i vissa delar inom kvarteret. Karaktäristiska inslag från den tiden är gårdar som ligger på samma plan som gatan, förenade genom en öppen portik.

Bebyggelsen inom fastigheten Lagern 11 är uppförd under 1980-talet, där en del av bebyggelsen är väsentligt högre än resterande bebyggelse.

Byggaktör

Stadsbyggnadskontoret har tecknat ett planavtal med Lagern 11 AB för att täcka kostnaderna i samband med upprättandet av detaljplanen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM december 2021
  • Samråd juni–juli 2023
  • Granskning kvartal 2 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 4 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Innergård med träd, planteringar, bord och stolar. Människor som sitter vid borden, samtalar och rör sig. Illustration.
Figur 42 - Illustration av första innergården inom kvarteret med direkt anslutning till Klara Norra Kyrkogata till höger och planerad länkbyggnad till vänster i bild (Strategisk Arkitektur, 2023).
Hus som omger en gata som svänger. Cyklar och sparkcyklar på trottoaren. Svart grindport. Illustration.
Figur 41 - Illustration av centrala portiken mot Klara Norra Kyrkogatan från Apelbergsgatan (Strategisk Arkitektur, 2023).

Kontakt

Isabelle Lindbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad